Karininkų ramovė Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
1137
)
<p style="text-align: justify;">Karininkų ramovė Kaune – vienas iškilmingiausių vėlyvojo tarpukario Lietuvos objektų, turėjęs „atitikti ne tik karininkų korporacijos, bet ir vyriausybės reprezentacijos reikalus“<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Sumanymas įsteigti tokius karininkų klubo, vėliau virtusio ramove, rūmus susiformavo dar 1930 m., o pirmasis konkretus žingsnis žengtas 1931-aisiais, kai buvo paskelbtas tarptautinis konkursas, kuriam, kaip rašoma to meto spaudoje, pateikta daugiau nei 30 pasiūlymų<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Pirmoji premija (3000 Lt), buvo paskirta estų architektams Elmarkui Lohkui ir Herbertui Johansonui<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Projektas laimėtojas buvo traktuojamas kaip savotiškas idėjų bankas ir juo remiantis rengiamas galutinis. Tolesnis projektavimas pavestas prof. Vladimirui Dubeneckiui su padėjėjais architektu Stasiu Kudoku ir inžinieriumi Jonu Kriščiukaičiu. V. Dubeneckiui mirus, „projektavimo darbus sutiko toliau dirbti architektorius prof. M. Songaila; be to, ir padėjėjai pasikeitė – inž. Jonas Kriščiukaitis asmens sumetimais užleido savo darbą inž. Kaziui Kriščiukaičiui“<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Naujoji projektuotojų komanda didžiąją projektavimo darbų dalį baigė 1933 m. Vis dėlto dėl ekonominių priežasčių statyba buvo atidėta iki 1935 m. Na, o rūmai iškilmingai atidaryti 1937 m. balandžio 23 d.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors Ramovės rūmai įsikūrę pakankamai reprezentatyvioje vietoje, šalia pagrindinės miesto urbanistinės arterijos Laisvės alėjos, diskusijos dėl statybos vietos nenutilo iki pat statybos pradžios. Akivaizdu, kad ieškota kaip įmanoma efektingesnio sprendimo. Į šias paieškas įsitraukė gana platus visuomenės ratas. Kaip pažymi statybą kuravęs inž. Juozas Barzda-Bradauskas, buvo kilę įvairiausių sumanymų: „Vieni kukliai pageidavo vien tik perkelti statybos vietą į kurį nors kampinį laisvą sklypą, kad mūsų rūmai efektiškiau iš oro atrodytų; buvo ir tokių, kurie norėjo pakeisti statybos sąlygas galvodami apie parką, apie kelių hektarų plotą, kad ir toliau nuo miesto centro.“ Būta netgi minčių Ramovę statyti ant Napoleono kalno ar Įgulos soboro vietoje, prieš tai šį nugriovus. Tik vargu ar visas idėjas reikėtų vertinti kaip turėjusias realų pagrindą. Anot J. Barzdos, atsirado „tikrų „idėjos mecenatų“, kurie nuoširdžiai, nemokamai siūlė grandiozinius sumanymus, kuriuos įvykdžius, mes pralenktume rytų maharadžų ir Amerikos multimilijardierių svajones“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Kiek rimčiau mąstyta apie vietos parinkimą Nemuno krantinėje, prie Maironio gatvės.  Čia būtų buvę daugiau erdvės ir galimybė šalia pastato įrengti sodą. Pastarojo sumanymo atsisakyta dėl ekonominių skaičiavimų. Gana rimtai svarstyta galimybė griauti senąjį Karininkų ramovės pastatą ir statyti naują Laisvės alėjos ir Mickevičiaus gatvių kampe. Vis dėlto galų gale prieita prie nuomonės, kad senasis namas bus rekonstruotas, paaukštintas ir jame įrengti <span>„</span>biznio namai<span>“</span><a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, o pelnas iš jų skirtas išmokėti statybos paskolai.</p>
<p style="text-align: justify;">Be jokios abejonės, didžiausią įspūdį palieka Ramovės interjeras. Ypač antrasis, reprezentacinis, aukštas, kurio „kompozicijon įdėta ne mažiau 80% visos kūrybinės energijos, kurios pareikalavo šių rūmų statyba“<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Tačiau architektūros mylėtojų dėmesio nusipelno ir pagrindinis fasadas. Nors konkurse matome ir gerokai modernesnių projektų (kaip antai antrąją premiją laimėjusį kito estų architekto, Augusto Volbergo, siūlymą<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>), galutinai apsistota ties „renesansinių požymių modernizuotu fasadu“<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Apatinė dalis dengta tašytu lietuvišku granitu. Įdomu, kad pirmo aukšto lagai apkaustyti grotomis ne saugos sumetimais, o turint estetinių motyvų: „Be jų platūs langai tarp granito didokų gabalų atrodytų per daug nenatūraliai, per daug „vitriniškai“; grotai suskaldo didelius stiklo paviršius, surimtina, pasunkina rūmų apačią, pastato rūmus ant tikrai stiprių kojų“<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Atkreiptinas dėmesys ir į fasado simboliką. Broniaus Pundziaus sukurti „karžygiai, sukūrę ir išlaikę tiek amžių didingą Lietuvos valstybę tarp galingų priešų, puikiai simbolizuoja dabarties mūsų kariuomenės tikslus; suaugę harmoningai savo forma su rūmų išvaizda jie dvasiniai rišasi su šių rūmų savininkais, kaipo idėjiniai jų pirmtakūniai. Trys to paties skulptoriaus pavykę vyriausių mūsų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) herbai kariškame fone iš ginklų virš centrinio įdėjimo puošia pastatą, bet drauge lyg pasako, kad rūmų šeimininkai saugoja mūsų teritorijos sienas ir niekuomet „be Vilniaus nenurims“<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Itin dekoratyvios bronziniais elementais puoštos durys, link kurių veda reprezentatyvūs laiptai.</p>
<p style="text-align: justify;">Funkcinė Ramovės schema gan aiški, suskirstyta į zonas. Pirmas aukštas – viešas. Čia buvo įsikūręs „Trijų milžinų“ restoranas, kurio salė, kaip teigė patys karininkai, „erdviausia iš visų Kauno ir, berods, Pabaltijo restoraninių salių“<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Salės būta ne tik erdvios, bet ir gana modernios: „Restoranas aprūpintas tuo, ko nėra nei viename Kauno restorane nei kavinėse – tobula ir stipria ventiliacija. Restorane per valandą oras bus keičiamas 5 kartus.“<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> Antras aukštas buvo ištisai skirtas reprezentacijai. Čia sutelkti visi svarbiausi kambariai: Vytauto menė (seklyčia), Prezidento kambarys, mažoji salė, didžioji salė, žiemos sodas-oranžerija. Trečias aukštas atiteko karininkų klubui, jam priklausė skaitykla, šachmatų kambarys, valgykla su balkonu į salę ir kitos kasdienio poilsio patalpos. Na, o ketvirtame buvo įrengtas viešbutis, kuris „sudaro lyg priedą prie restorano“<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. Rūsyje, be pagalbinių patalpų, įkurta ir aktyvaus poilsio zona: sporto salė ir šaudykla (tiesa, iš pradžių manyta rengti kėglių salę).</p>
<p style="text-align: justify;">Viena įspūdingiausių Ramovės patalpų – reprezentacinis Prezidento kambarys, kurį siekta sukurti „kiek tai galima lietuviškame charakteryje, naudojant lietuvišką medžiagą – lietuviškus motyvus kaip balduose, taip dekoravime, o jei galima tai ir pačioje vidaus konstrukcijoje“<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Projektą nuspręsta atrinkti viešame konkurse. Pirmąją premiją už „geriausiai išvystytą konstruktyvinę pusę“ laimėjo Aleksando Gordevičiaus projektas „Anga“; antroji premija už „neblogą spalvų suderinimą“ buvo paskirta Sofijos Pacevičienės projektui „Rūta“; trečioji – už „tinkamus baldus“ Jono Kovalskio projektui „Žvaigždė“. Kaip „turintys vertingų detalių“ nupirkti Antano Gudaičio „Beržas“ ir Bernardo Bučo „Bijūnas“<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. Parengti galutinį projektą buvo pavesta „arch. Kudokui, kviečiant jam į padėjėjus p. Gordevičių, kaip inžinierių, ir p. Bagdonavičių, kaipo daugiausia turintį žinių (medžiagos) apie liaudies baldus ir reikalui esant, pritraukiant pasikonsultuoti audinių klausimais ir p. Tamošaitį”<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>. Tiesa, A. Gordevičius „apsiėmęs pažymėtą projektą paruošti ligi sutarto laiko nieko nepadarė“ <a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, tad galutinis darbas teko S. Kudokui.</p>
<p style="text-align: justify;">Darbus atlikti buvo pavestas Marijampolės amatų mokyklą baigusiems amatininkams, kuriems vadovavo mokyklos mokytojas V. Ūsas. „Darbui panaudota didžiumoj lietuviška medžiaga, ąžuolas ir klijuotė. Durų ir panelių paviršius padengtas Kaukazo riešutu su kadugio inkrustacijomis. Inkrustacijų, kurias sudaro lietuviški liaudies meno motyvai – stilizuota tulpė ir eglutė – kontūrai apvedžioti metalo inkrustacija. Reikia pažymėti, kad ši metalo inkrustacija yra pirmas tokios rūšies darbas Lietuvoje. Lubos pagamintos iš ąžuolo masyvo.“<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> Parketas, taip pat ąžuolinis, dėliotas lietuviško audinio pavyzdžiu.  Židinys iš juodo dirbtinio marmuro. Radiatoriai, kaip bemaž visose reprezentacinėse patalpose, pridengti bronzinėmis dekoratyviomis grotelėmis.</p>
<p style="text-align: justify;">Unikalūs ir šio kambario baldai, kurie „susidėjo iš didelio stalo posėdžiams 4 mtr. ilgio, 12 fotelių, 12 kėdžių, 12 taburečių, 2 stalelių rūkymui ir 1 stiklo spintos-vitrinos dailiems karo dalykėliams dovanoms laikyti“<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>. Baldus buvo pavesta daryti Šiauliuose gyvenusiam menininkui Gerardui Bagdonavičiui. Tiesa, ne visi profesinės visuomenės atstovai įgyvendintais sprendimais liko patenkinti. Archyve išliko itin aštrus Jono Prapuolenio laiškas, rašytas 1936 m. lapkričio 27 d. Karininkų ramovės valdybai: <span>„</span>Objektyviai apgalvojęs Pono Prezidento baldų paskirtį ir turėdamas galvoje Karininkų Ramovės Valdybos tuo klausimu geriausį norą, kad tas kambarys būtų kaip ir pavyzdys lietuviškai karininkijai, laikau sau pareigą pareikšti, kad paišiniuos nurodyti baldų projektai, kaip tai: stalas, stalelis, vitrina, kėdė ir taburetė yra nesąmoningas kitų tautų baldų atgyvenusių formų nevykęs kompiliavimas, ir kaipo ne į savo sritį ateinančio asmens dirbtinas teatrališkumo pasireiškimas. 1925 metais per pasaulinę Paryžiaus parodą paaiškėjo, kad kiekvienas tikrai geras baldas pirmoje eilėj turi atsakyti savo paskirčiai.“<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> Kad ir kaip būtų, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai vienas iš įdomiausių, epochos dvasią liudijančių lietuviškojo baldų dizaino pavyzdžių.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne mažiau įdomi ir Vytauto seklyčia. Jos sumanymas kilo dar „1930 metais, švenčiant Vytauto Didžiojo mirties sukaktį, [kai] Ramovės Taryba iškilmingai pasižadėjo būsimuose naujuose rūmuose įrengti būstą, pašvęstą Vytauto D. garbei“<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Siekiant sukurti Vytauto Didžiojo laikus primenančią atmosferą, svetainės interjerui pasirinktas gotikinis stilius. Į tai buvo žiūrima itin rimtai – seklyčios projekto autoriui architektui J. Kovalskui (rangovas J. Prapuolenis) buvo „išrūpintas leidimas atlankyti Marienburgo bei Arensburgo pilis, o taip pat duota galimumų pažiūrėti Lietuvoje esančius gotikos stiliaus pastatus“<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Dėl Vytauto Didžiojo epochą vaizduojančių paveikslų buvo tartasi su dailininku Jonu Mackevičiumi: „Pasikeitus mintims prieita nusistatymo, kad frizuose, kiek tai leidžia lėšos ir pajėgumas, turi būti atvaizduota Vytauto epopėja, be kitų žymesniųjų Vytauto epochą vaizduojančių paveikslų, turi būti Žalgirio mūšis. Dailininkas prof. Mackevičius pažadėjo kaip Mateikos <span>„</span>Žalgirio mūšį<span>“</span>, taip savo jau sukurtus bei projektuojamus paveikslus iš Vytauto epochos pritaikinti Vytauto seklyčiai, tariant atlikti juos dekoratyviniame tone.“<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> Tiesa, viduramžių menės sprendimas ne itin derėjo prie bendrosios pastato tektonikos. Sušvelninti kontrastą bandyta „padarant languose iš vidaus senobiškus vitražus, dalinančius langą į smulkesnes dalis, o duris uždengiant raudonom užuolaidom“<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nors reprezentacinės Karininkų ramovės patalpos itin prabangios, tačiau esama stilistinės eklektikos – Vytauto seklyčia kurta kaip savotiška viduramžių menė, prezidento kambarys – kaip tautiško, tačiau podraug ir modernaus meno pavyzdys, didžioji salė persmelkta antikos architektūrai artimų istorinių elementų, mažoji salė „apstatyta buvusios Ramovės salės baldais, liustromis ir braketais“<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> liudijančiais XIX a. (toks pat prabangus sietynas puošia ir antro aukšto holą). Tad apskritai statinys virto savotiška stilistine mozaika, vienijama tik bendro nusistatymo – kurti puošniai. Čia galbūt vertėtų prisiminti estų architekto Hanno Kompus pastebėjimą, esą „kauniečiai, atrodo, turi palinkimą ir talentą į didelį dekoratyviškumą, pasakyčiau, netgi paradiškumą, ir šis džiaugsmas dekoratyviškumui reiškiasi ir fasaduose, balkonuose, karnizuose ir kituose architektūros ornamentuose, prie ko prisideda dar plastiškieji atvaizdavimai herbuose, biustuose, medaliuose ir t. t.“<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. Tiesa, dekoratyvumas čia neatsiejamas nuo moderniausių technologijų – vidaus įranga buvo kuriama naudojant pažangiausias užsienio kompanijų naujoves: elektros šviesa, signalizacija ir telefonai – „AEG“, radijo įrengimai – „Philips“<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.  Ko vertas vien besikeičiantis didžiosios salės apšvietimas. Esant „linksmesnei baliaus nuotaikai“<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> lubose galėjo įsižiebti tautinės vėliavos spalvų <span>–</span> geltonos, žalios ir raudonos <span>–</span> apšvietimas. Išskirtinį pasididžiavimą kėlė ir moderni vėdinimo sistema: „Visame rūme įvesta tokia ventiliacija, kad ji ne tik tieks šviežią orą, bet ir sugedusį trauks laukan. Iki šiol Kaune tokios ventiliacijos nei vienuose namuose dar nėra“ <a title="" href="#_ftn31">[31]</a>. Prabangus objektas tuomet kainavo apie 1 300 000 litų<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. Šiandien tai vienas reikšmingiausių mūsų dienas pasiekusių tarpukario architektūros liudijimų.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1936, nr. 5, p. 130.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Ibid</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Bundza, A. Naujieji karininkų Ramovės rūmai. <em>Lietuvos aidas</em>, 1936, lapkričio 27.  </p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Inž. B. Kaip atrodys karininkų ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1933, nr. 3, p. 47.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Naujoji Ramovė – nauja gadynė karių šeimoje. <em>Kardas, </em>1937, nr. 9, p. 204.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. Užsimojimai ir galimumai. <em>Kardas,</em> 1936, nr. 6, p. 151.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Bundza, <em>op. cit</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 188.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Kariniku ramoves konkursas. II premija August Volberg „Erika Nova“ projekto eskizai. VAA, AFM-588.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 187.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> <em>Ibid.</em>, p. 191.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> <span>Bundza, </span><em>op. cit</em><span>.</span></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 192.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos ir vadybos posėdžių protokolai. 1934<span>–</span>1936. LCVA, f. 6, b. 11.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Ramovės naujuose rūmuose prezidento kambariui įrengti sąlygos, žiuri komisijos protokolas ir susirašinėjimas. LCVA, f. 6, b. 39.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Jaunieji amatininkai įrengė Valst. Prezidentui kambarį. <em>Amatininkas</em>, 1937, balandžio 15 d., p. 99.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Dail. G. Bagdonavičius amatuose. <em>Amatininkas</em>, 1937, nr. 8, p. 117.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Lietuvos karininkų ramovės byla nr. 15, 1936-1939. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 188.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> <em>Ibid.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 189.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> <em>Ibid.</em>, p. 188.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas: labai įdomus svetimšalio architektoriaus žodis apie Kauno statybą. <em>Lietuvos aidas, </em>1935, birželio 24.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... <em>Op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Inž. B. Ramovės rūmai. <em>Kardas,</em> 1937, nr. 8, p. 190.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Bundza, <em>op. cit.</em></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Šližys, J. Lietuvos karininkų Ramovės naujųjų rūmų įkurtuvės. <em>Kardas, </em>1937, nr. 9, p. 208.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 19
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Stasys Kudokas, Elmar Lohk, Herbert Johanson, Vladimiras Dubeneckis, Jonas Kriščiukaitis, Mykolas Songaila, Jonas Kova-Kovalskis, Kazimieras Kriščiukaitis
Metai: 1931
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Klubas, Kultūros namai
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 71
Susiję bibliografijos įrašai
Lietuvos Karininkų Ramovės atstovų suvažiavimas
Lietuvos Karininkų Ramovės atstovų suvažiavimas
Lietuvos Aidas
1931-03-18 p.p.6
Statys Karininkų Ramovę
Statys Karininkų Ramovę
Lietuvos Žinios
1931-03-18 p.p.5
Žinutė
Dar vienas naujas statybos paminklas
Dar vienas naujas statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1932-01-02 p.p. 5
Straipsnis
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Senosios Perlojos bažnyčios klausimu
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.5
Straipsnis
 Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Vytauto Didžiojo muziejaus statyba
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.4
Straipsnis
Mirė prof. Dubeneckis
Mirė prof. Dubeneckis
Lietuvos Aidas
1932-08-11 p.2
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-10-28 p.8
Straipsnis
Meno mokykla
Meno mokykla
Lietuvos Aidas
1932-11-15 p.5
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Jau priimtas Dariaus-Girėno paminklo projektas
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.5
Straipsnis
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Menininkai ir autorius apie Dariaus-Girėno paminklo projektą
Lietuvos Aidas
1937-11-13 p.16
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos architektūra nepriklausomybės metais
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.6
Straipsnis
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį
Lietuvos Aidas
1938-06-03 p.5
Straipsnis
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Žaliakalnyje baigtas statyti savivaldybės namas
Lietuvos Aidas
1934-10-24 p.p.5
Straipsnis
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Kėdainiai. Išspręstas gimnazijos rūmų projekto klausimas
Lietuvos Aidas
1935-08-05 p.8
Žinutė
Marijampolė
Marijampolė
Lietuvos Aidas
1935-02-07 p.p.8
Žinutė
Straipsniai apie Kauną
Straipsniai apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.2
Straipsnis
Vytauto Didžiojo muziejus
Vytauto Didžiojo muziejus
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.16
Straipsnis
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Pasitarimas Kauno m. ligoninės statymo reikalu
Lietuvos Aidas
1934-03-28 p.8
Žinutė
Nauja statyba Kaune
Nauja statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-07 p.7
Žinutė
Didysis tautinės kultūros švyturys
Didysis tautinės kultūros švyturys
Lietuvos Aidas
1936-05-28 p.3
Straipsnis
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Telšiai, Bus statomi gimnazijai rūmai.
Lietuvos Aidas
1935-01-02 p.8
Žinutė
Nums - seniausias lietuvių statybos paminklas
Nums - seniausias lietuvių statybos paminklas
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.5
Straipsnis
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Dėl Kauno arkikatedros bazilikos bokšto
Lietuvos Aidas
1938-07-20 p.4
Straipsnis
Inžinieriai apie radio stoties didinimą
Inžinieriai apie radio stoties didinimą
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.5
Žinutė
Lietuviško stiliaus klausimas
Lietuviško stiliaus klausimas
Lietuvos Aidas
1938-08-27 p.4
Straipsnis
Inžinieriai svarstys statybos reikalus
Inžinieriai svarstys statybos reikalus
Lietuvos Žinios
1932-03-05 p.5
Žinutė
Lietuvių liaudies menas
Lietuvių liaudies menas
Naujoji Romuva
1931-03-15 p.266
Straipsnis
Karo muziejus
Karo muziejus
Lietuvos Žinios
1922-05-07 p.3
Žinutė
Miestų atstatymo reikalu
Miestų atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-21 p.1
Straipsnis
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuvos atstatymo reikalu
Lietuva
1919-06-29 p.1
Straipsnis
Tautos ženklai
Tautos ženklai
Lietuva
1920-01-20 p.1
Straipsnis
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuvos miestai, miesteliai ir jų atstatymas
Lietuva
1920-04-25 p.2
Straipsnis
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Naujų Muziejo rūmų reikalu
Lietuva
1922-05-09 p.3
Straipsnis
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Keletas žodžių mūsų miestų valdyboms
Lietuva
1923-08-26 p.2
Straipsnis
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Panevėžio muziejaus rūmams statyti projektų konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-20 p.2
Straipsnis
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu
Lietuvos Žinios
1936-04-30 p.8
Žinutė
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Atidavė statyti karininkų ramovės rūmus
Lietuvos Žinios
1935-08-29 p.7
Žinutė
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Turime susirūpinti statybos stilingumu
Lietuvos Aidas
1939-07-09 p.6
Straipsnis
Žemaičių plento įdomybės
Žemaičių plento įdomybės
Lietuvos Aidas
1939-07-11 p.3
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-05 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-06 p.4
Straipsnis
Architektūros dorovė
Architektūros dorovė
Lietuvos Aidas
1939-09-07 p.4
Straipsnis
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą
Lietuvos Žinios
1937-12-17 p.10
Straipsnis
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Pigių butų koloniją statys rangovas Gurvičius
Lietuvos Žinios
1933-05-16 p.5
Žinutė
1 47
Susiję objektai
Kauno centrinis paštas
Kauno centrinis paštas
1930 - 1932
Karo invalidų bendrabutis
Karo invalidų bendrabutis
1934 - 1935
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
Jurgio Venckūno balneoterapijos įstaiga Kaune
1927
Broniaus Dailydės namas Kaune
Broniaus Dailydės namas Kaune
1935 - 1936
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
Buvę „Pažangos“ bendrovės rūmai
1933 - 1934
Antano Gravrogko namas Kaune
Antano Gravrogko namas Kaune
1930 - 1932
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
Aleksandros Radvickienės namas Kaune
1938 - 1939
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
Ateitininkų sąjungos rūmai Kaune
1926 - 1931
Alekso Šeimano sklypo vartai
Alekso Šeimano sklypo vartai
1931
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namai
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos namai
1926 - 1928
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos flygeliai
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos flygeliai
1928
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
Kino teatras „Kapitol“ Kaune
1930 - 1942
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
Bendrovės „Butas“ daugiabutis namas Kaune
1931 - 1932
Antano ir Petro Steikūnų gyvenamasis namas
Antano ir Petro Steikūnų gyvenamasis namas
1940
Aleksoto pradžios mokyklos projektas
Aleksoto pradžios mokyklos projektas
1931
Lietuvos banko rūmai Kaune
Lietuvos banko rūmai Kaune
1924 - 1927
Kauno miesto savivaldybės pigių butų kolonija
Kauno miesto savivaldybės pigių butų kolonija
1933 - 1934
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
Lietuvos banko pastatas Raseiniuose
1933 - 1934
Juozo Vanago-Simonaičio gyvenamasis namas
Juozo Vanago-Simonaičio gyvenamasis namas
1933
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
Jono ir Sofijos Sližių gyvenamasis namas
1931
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
1929 - 1936
Pradžios mokykla Šančiuose
Pradžios mokykla Šančiuose
1935
Viešbutis "Lietuva" Kaune
Viešbutis "Lietuva" Kaune
1925
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
Architekto Stasio Kudoko gyvenamasis namas
1937
Meno mokyklos rūmai Kaune
Meno mokyklos rūmai Kaune
1922
Architekto Antano Jokimo namas
Architekto Antano Jokimo namas
1925
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
Aukštesnioji technikos mokykla (dab. Kauno technikos kolegija)
1936 - 1938
Kauno klinikų kompleksas
Kauno klinikų kompleksas
1937 - 1939
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
Fabriko "Ragutis" gyvenamasis namas
1922 - 1923
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
Buvusi Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda Kaune
1937 - 1938
K. ir T. Deveikių namas
K. ir T. Deveikių namas
1913
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija)
1925 - 1929
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla)
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla)
1937 - 1938
„Metropolitain“ kino teatras
„Metropolitain“ kino teatras
1927 - 1928
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
1921 - 1923
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1883 - 1949
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai
1931 - 1933
Valstybės draudimo įstaiga
Valstybės draudimo įstaiga
1932
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
Gyvenamasis namas darbininkams ir tarnautojams
1936 - 1941
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose
1937 - 1938
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
Buvusio „Tulpės“ kooperatyvo namas
1925
Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
1924 - 1925
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai
1925 - 1932
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
Aukštosios Panemunės kurhauzas Kaune
1935
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
Bronislavos ir Petro Klimų vila „Eglutė“ Kaune
1929
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
Adelės ir Pauliaus Galaunių namo projektas
1930
Šaulių namai Varėnoje
Šaulių namai Varėnoje
1930 - 1933
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
Juozo Daugirdo gyvenamasis namas
1930
Zarasų apskrities ligoninės pastatas
Zarasų apskrities ligoninės pastatas
1933 - 1935
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
Kauno kunigų seminarijos rektorato rūmai (dab. Kauno arkivyskupijos svečių namai)
1933 - 1934
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
Panevėžio kraštotyros muziejaus konkursiniai projektai (Neįgyvendinti)
1939
Šakių apskrities ligoninė
Šakių apskrities ligoninė
1933 - 1937
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
Gyvenamasis namas Kaune, Vytauto pr. 52
1929
Karmėlavos bažnyčia
Karmėlavos bažnyčia
1919
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
Dr. Jurgio Venckūno mineralinių vonių gydykla Aukštojoje Panemunėje
1930
Lietuvos banko skyrius Biržuose
Lietuvos banko skyrius Biržuose
1934
Plungės geležinkelio stotis
Plungės geležinkelio stotis
1931 - 1932
Geležinkeliečių poilsio namai Obeliuose
Geležinkeliečių poilsio namai Obeliuose
1930
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
Lietuvos banko skyrius Tauragėje
1935
Lietuvos banko skyrius Kretingoje
Lietuvos banko skyrius Kretingoje
1938 - 1939
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
Buvęs Uršulės ir Zigmo Starkų namas
1933 - 1937
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
Buvęs Zofijos ir Leono Skukauskų namas
1931
1 64

Karininkų ramovė Kaune – vienas iškilmingiausių vėlyvojo tarpukario Lietuvos objektų, turėjęs „atitikti ne tik karininkų korporacijos, bet ir vyriausybės reprezentacijos reikalus“[1]. Sumanymas įsteigti tokius karininkų klubo, vėliau virtusio ramove, rūmus susiformavo dar 1930 m., o pirmasis konkretus žingsnis žengtas 1931-aisiais, kai buvo paskelbtas tarptautinis konkursas, kuriam, kaip rašoma to meto spaudoje, pateikta daugiau nei 30 pasiūlymų[2]. Pirmoji premija (3000 Lt), buvo paskirta estų architektams Elmarkui Lohkui ir Herbertui Johansonui[3]. Projektas laimėtojas buvo traktuojamas kaip savotiškas idėjų bankas ir juo remiantis rengiamas galutinis. Tolesnis projektavimas pavestas prof. Vladimirui Dubeneckiui su padėjėjais architektu Stasiu Kudoku ir inžinieriumi Jonu Kriščiukaičiu. V. Dubeneckiui mirus, „projektavimo darbus sutiko toliau dirbti architektorius prof. M. Songaila; be to, ir padėjėjai pasikeitė – inž. Jonas Kriščiukaitis asmens sumetimais užleido savo darbą inž. Kaziui Kriščiukaičiui“[4]. Naujoji projektuotojų komanda didžiąją projektavimo darbų dalį baigė 1933 m. Vis dėlto dėl ekonominių priežasčių statyba buvo atidėta iki 1935 m. Na, o rūmai iškilmingai atidaryti 1937 m. balandžio 23 d.[5].


Nors Ramovės rūmai įsikūrę pakankamai reprezentatyvioje vietoje, šalia pagrindinės miesto urbanistinės arterijos Laisvės alėjos, diskusijos dėl statybos vietos nenutilo iki pat statybos pradžios. Akivaizdu, kad ieškota kaip įmanoma efektingesnio sprendimo. Į šias paieškas įsitraukė gana platus visuomenės ratas. Kaip pažymi statybą kuravęs inž. Juozas Barzda-Bradauskas, buvo kilę įvairiausių sumanymų: „Vieni kukliai pageidavo vien tik perkelti statybos vietą į kurį nors kampinį laisvą sklypą, kad mūsų rūmai efektiškiau iš oro atrodytų; buvo ir tokių, kurie norėjo pakeisti statybos sąlygas galvodami apie parką, apie kelių hektarų plotą, kad ir toliau nuo miesto centro.“ Būta netgi minčių Ramovę statyti ant Napoleono kalno ar Įgulos soboro vietoje, prieš tai šį nugriovus. Tik vargu ar visas idėjas reikėtų vertinti kaip turėjusias realų pagrindą. Anot J. Barzdos, atsirado „tikrų „idėjos mecenatų“, kurie nuoširdžiai, nemokamai siūlė grandiozinius sumanymus, kuriuos įvykdžius, mes pralenktume rytų maharadžų ir Amerikos multimilijardierių svajones“[6]. Kiek rimčiau mąstyta apie vietos parinkimą Nemuno krantinėje, prie Maironio gatvės.  Čia būtų buvę daugiau erdvės ir galimybė šalia pastato įrengti sodą. Pastarojo sumanymo atsisakyta dėl ekonominių skaičiavimų. Gana rimtai svarstyta galimybė griauti senąjį Karininkų ramovės pastatą ir statyti naują Laisvės alėjos ir Mickevičiaus gatvių kampe. Vis dėlto galų gale prieita prie nuomonės, kad senasis namas bus rekonstruotas, paaukštintas ir jame įrengti biznio namai[7], o pelnas iš jų skirtas išmokėti statybos paskolai.


Be jokios abejonės, didžiausią įspūdį palieka Ramovės interjeras. Ypač antrasis, reprezentacinis, aukštas, kurio „kompozicijon įdėta ne mažiau 80% visos kūrybinės energijos, kurios pareikalavo šių rūmų statyba“[8]. Tačiau architektūros mylėtojų dėmesio nusipelno ir pagrindinis fasadas. Nors konkurse matome ir gerokai modernesnių projektų (kaip antai antrąją premiją laimėjusį kito estų architekto, Augusto Volbergo, siūlymą[9]), galutinai apsistota ties „renesansinių požymių modernizuotu fasadu“[10]. Apatinė dalis dengta tašytu lietuvišku granitu. Įdomu, kad pirmo aukšto lagai apkaustyti grotomis ne saugos sumetimais, o turint estetinių motyvų: „Be jų platūs langai tarp granito didokų gabalų atrodytų per daug nenatūraliai, per daug „vitriniškai“; grotai suskaldo didelius stiklo paviršius, surimtina, pasunkina rūmų apačią, pastato rūmus ant tikrai stiprių kojų“[11]. Atkreiptinas dėmesys ir į fasado simboliką. Broniaus Pundziaus sukurti „karžygiai, sukūrę ir išlaikę tiek amžių didingą Lietuvos valstybę tarp galingų priešų, puikiai simbolizuoja dabarties mūsų kariuomenės tikslus; suaugę harmoningai savo forma su rūmų išvaizda jie dvasiniai rišasi su šių rūmų savininkais, kaipo idėjiniai jų pirmtakūniai. Trys to paties skulptoriaus pavykę vyriausių mūsų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) herbai kariškame fone iš ginklų virš centrinio įdėjimo puošia pastatą, bet drauge lyg pasako, kad rūmų šeimininkai saugoja mūsų teritorijos sienas ir niekuomet „be Vilniaus nenurims“[12]. Itin dekoratyvios bronziniais elementais puoštos durys, link kurių veda reprezentatyvūs laiptai.


Funkcinė Ramovės schema gan aiški, suskirstyta į zonas. Pirmas aukštas – viešas. Čia buvo įsikūręs „Trijų milžinų“ restoranas, kurio salė, kaip teigė patys karininkai, „erdviausia iš visų Kauno ir, berods, Pabaltijo restoraninių salių“[13]. Salės būta ne tik erdvios, bet ir gana modernios: „Restoranas aprūpintas tuo, ko nėra nei viename Kauno restorane nei kavinėse – tobula ir stipria ventiliacija. Restorane per valandą oras bus keičiamas 5 kartus.“[14] Antras aukštas buvo ištisai skirtas reprezentacijai. Čia sutelkti visi svarbiausi kambariai: Vytauto menė (seklyčia), Prezidento kambarys, mažoji salė, didžioji salė, žiemos sodas-oranžerija. Trečias aukštas atiteko karininkų klubui, jam priklausė skaitykla, šachmatų kambarys, valgykla su balkonu į salę ir kitos kasdienio poilsio patalpos. Na, o ketvirtame buvo įrengtas viešbutis, kuris „sudaro lyg priedą prie restorano“[15]. Rūsyje, be pagalbinių patalpų, įkurta ir aktyvaus poilsio zona: sporto salė ir šaudykla (tiesa, iš pradžių manyta rengti kėglių salę).


Viena įspūdingiausių Ramovės patalpų – reprezentacinis Prezidento kambarys, kurį siekta sukurti „kiek tai galima lietuviškame charakteryje, naudojant lietuvišką medžiagą – lietuviškus motyvus kaip balduose, taip dekoravime, o jei galima tai ir pačioje vidaus konstrukcijoje“[16]. Projektą nuspręsta atrinkti viešame konkurse. Pirmąją premiją už „geriausiai išvystytą konstruktyvinę pusę“ laimėjo Aleksando Gordevičiaus projektas „Anga“; antroji premija už „neblogą spalvų suderinimą“ buvo paskirta Sofijos Pacevičienės projektui „Rūta“; trečioji – už „tinkamus baldus“ Jono Kovalskio projektui „Žvaigždė“. Kaip „turintys vertingų detalių“ nupirkti Antano Gudaičio „Beržas“ ir Bernardo Bučo „Bijūnas“[17]. Parengti galutinį projektą buvo pavesta „arch. Kudokui, kviečiant jam į padėjėjus p. Gordevičių, kaip inžinierių, ir p. Bagdonavičių, kaipo daugiausia turintį žinių (medžiagos) apie liaudies baldus ir reikalui esant, pritraukiant pasikonsultuoti audinių klausimais ir p. Tamošaitį”[18]. Tiesa, A. Gordevičius „apsiėmęs pažymėtą projektą paruošti ligi sutarto laiko nieko nepadarė“ [19], tad galutinis darbas teko S. Kudokui.


Darbus atlikti buvo pavestas Marijampolės amatų mokyklą baigusiems amatininkams, kuriems vadovavo mokyklos mokytojas V. Ūsas. „Darbui panaudota didžiumoj lietuviška medžiaga, ąžuolas ir klijuotė. Durų ir panelių paviršius padengtas Kaukazo riešutu su kadugio inkrustacijomis. Inkrustacijų, kurias sudaro lietuviški liaudies meno motyvai – stilizuota tulpė ir eglutė – kontūrai apvedžioti metalo inkrustacija. Reikia pažymėti, kad ši metalo inkrustacija yra pirmas tokios rūšies darbas Lietuvoje. Lubos pagamintos iš ąžuolo masyvo.“[20] Parketas, taip pat ąžuolinis, dėliotas lietuviško audinio pavyzdžiu.  Židinys iš juodo dirbtinio marmuro. Radiatoriai, kaip bemaž visose reprezentacinėse patalpose, pridengti bronzinėmis dekoratyviomis grotelėmis.


Unikalūs ir šio kambario baldai, kurie „susidėjo iš didelio stalo posėdžiams 4 mtr. ilgio, 12 fotelių, 12 kėdžių, 12 taburečių, 2 stalelių rūkymui ir 1 stiklo spintos-vitrinos dailiems karo dalykėliams dovanoms laikyti“[21]. Baldus buvo pavesta daryti Šiauliuose gyvenusiam menininkui Gerardui Bagdonavičiui. Tiesa, ne visi profesinės visuomenės atstovai įgyvendintais sprendimais liko patenkinti. Archyve išliko itin aštrus Jono Prapuolenio laiškas, rašytas 1936 m. lapkričio 27 d. Karininkų ramovės valdybai: Objektyviai apgalvojęs Pono Prezidento baldų paskirtį ir turėdamas galvoje Karininkų Ramovės Valdybos tuo klausimu geriausį norą, kad tas kambarys būtų kaip ir pavyzdys lietuviškai karininkijai, laikau sau pareigą pareikšti, kad paišiniuos nurodyti baldų projektai, kaip tai: stalas, stalelis, vitrina, kėdė ir taburetė yra nesąmoningas kitų tautų baldų atgyvenusių formų nevykęs kompiliavimas, ir kaipo ne į savo sritį ateinančio asmens dirbtinas teatrališkumo pasireiškimas. 1925 metais per pasaulinę Paryžiaus parodą paaiškėjo, kad kiekvienas tikrai geras baldas pirmoje eilėj turi atsakyti savo paskirčiai.“[22] Kad ir kaip būtų, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai vienas iš įdomiausių, epochos dvasią liudijančių lietuviškojo baldų dizaino pavyzdžių.


Ne mažiau įdomi ir Vytauto seklyčia. Jos sumanymas kilo dar „1930 metais, švenčiant Vytauto Didžiojo mirties sukaktį, [kai] Ramovės Taryba iškilmingai pasižadėjo būsimuose naujuose rūmuose įrengti būstą, pašvęstą Vytauto D. garbei“[23]. Siekiant sukurti Vytauto Didžiojo laikus primenančią atmosferą, svetainės interjerui pasirinktas gotikinis stilius. Į tai buvo žiūrima itin rimtai – seklyčios projekto autoriui architektui J. Kovalskui (rangovas J. Prapuolenis) buvo „išrūpintas leidimas atlankyti Marienburgo bei Arensburgo pilis, o taip pat duota galimumų pažiūrėti Lietuvoje esančius gotikos stiliaus pastatus“[24]. Dėl Vytauto Didžiojo epochą vaizduojančių paveikslų buvo tartasi su dailininku Jonu Mackevičiumi: „Pasikeitus mintims prieita nusistatymo, kad frizuose, kiek tai leidžia lėšos ir pajėgumas, turi būti atvaizduota Vytauto epopėja, be kitų žymesniųjų Vytauto epochą vaizduojančių paveikslų, turi būti Žalgirio mūšis. Dailininkas prof. Mackevičius pažadėjo kaip Mateikos Žalgirio mūšį, taip savo jau sukurtus bei projektuojamus paveikslus iš Vytauto epochos pritaikinti Vytauto seklyčiai, tariant atlikti juos dekoratyviniame tone.“[25] Tiesa, viduramžių menės sprendimas ne itin derėjo prie bendrosios pastato tektonikos. Sušvelninti kontrastą bandyta „padarant languose iš vidaus senobiškus vitražus, dalinančius langą į smulkesnes dalis, o duris uždengiant raudonom užuolaidom“[26].


Nors reprezentacinės Karininkų ramovės patalpos itin prabangios, tačiau esama stilistinės eklektikos – Vytauto seklyčia kurta kaip savotiška viduramžių menė, prezidento kambarys – kaip tautiško, tačiau podraug ir modernaus meno pavyzdys, didžioji salė persmelkta antikos architektūrai artimų istorinių elementų, mažoji salė „apstatyta buvusios Ramovės salės baldais, liustromis ir braketais“[27] liudijančiais XIX a. (toks pat prabangus sietynas puošia ir antro aukšto holą). Tad apskritai statinys virto savotiška stilistine mozaika, vienijama tik bendro nusistatymo – kurti puošniai. Čia galbūt vertėtų prisiminti estų architekto Hanno Kompus pastebėjimą, esą „kauniečiai, atrodo, turi palinkimą ir talentą į didelį dekoratyviškumą, pasakyčiau, netgi paradiškumą, ir šis džiaugsmas dekoratyviškumui reiškiasi ir fasaduose, balkonuose, karnizuose ir kituose architektūros ornamentuose, prie ko prisideda dar plastiškieji atvaizdavimai herbuose, biustuose, medaliuose ir t. t.“[28]. Tiesa, dekoratyvumas čia neatsiejamas nuo moderniausių technologijų – vidaus įranga buvo kuriama naudojant pažangiausias užsienio kompanijų naujoves: elektros šviesa, signalizacija ir telefonai – „AEG“, radijo įrengimai – „Philips“[29].  Ko vertas vien besikeičiantis didžiosios salės apšvietimas. Esant „linksmesnei baliaus nuotaikai“[30] lubose galėjo įsižiebti tautinės vėliavos spalvų  geltonos, žalios ir raudonos  apšvietimas. Išskirtinį pasididžiavimą kėlė ir moderni vėdinimo sistema: „Visame rūme įvesta tokia ventiliacija, kad ji ne tik tieks šviežią orą, bet ir sugedusį trauks laukan. Iki šiol Kaune tokios ventiliacijos nei vienuose namuose dar nėra“ [31]. Prabangus objektas tuomet kainavo apie 1 300 000 litų[32]. Šiandien tai vienas reikšmingiausių mūsų dienas pasiekusių tarpukario architektūros liudijimų.


Vaidas Petrulis


 
[1] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1936, nr. 5, p. 130.


[2] Ibid.


[3] Bundza, A. Naujieji karininkų Ramovės rūmai. Lietuvos aidas, 1936, lapkričio 27.  


[4] Inž. B. Kaip atrodys karininkų ramovės rūmai. Kardas, 1933, nr. 3, p. 47.


[5] Naujoji Ramovė – nauja gadynė karių šeimoje. Kardas, 1937, nr. 9, p. 204.


[6] Inž. B. Ramovės rūmai. Užsimojimai ir galimumai. Kardas, 1936, nr. 6, p. 151.


[7] Bundza, op. cit.


[8] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 188.


[9] Kariniku ramoves konkursas. II premija August Volberg „Erika Nova“ projekto eskizai. VAA, AFM-588.


[10] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 187.


[11] Ibid.


[12] Ibid.


[13] Ibid., p. 191.


[14] Bundza, op. cit.


[15] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 192.


[16] Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos ir vadybos posėdžių protokolai. 19341936. LCVA, f. 6, b. 11.


[17] Ramovės naujuose rūmuose prezidento kambariui įrengti sąlygos, žiuri komisijos protokolas ir susirašinėjimas. LCVA, f. 6, b. 39.


[18] Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... Op. cit.


[19] Ibid.


[20] Jaunieji amatininkai įrengė Valst. Prezidentui kambarį. Amatininkas, 1937, balandžio 15 d., p. 99.


[21] Dail. G. Bagdonavičius amatuose. Amatininkas, 1937, nr. 8, p. 117.


[22] Lietuvos karininkų ramovės byla nr. 15, 1936-1939. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41.


[23] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 188.


[24] Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... Op. cit.


[25] Ibid.


[26] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 189.


[27] Ibid., p. 188.


[28] Iš senos rusų įgulos gūžtos išaugo moderniškas miestas: labai įdomus svetimšalio architektoriaus žodis apie Kauno statybą. Lietuvos aidas, 1935, birželio 24.


[29] Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos... Op. cit.


[30] Inž. B. Ramovės rūmai. Kardas, 1937, nr. 8, p. 190.


[31] Bundza, op. cit.


[32] Šližys, J. Lietuvos karininkų Ramovės naujųjų rūmų įkurtuvės. Kardas, 1937, nr. 9, p. 208.


Pagrindinis fasadas. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinis fasadas. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinio fasado durys. 2008 m.,V. Petrulio nuotr.
Pagrindinio fasado durys. 2008 m.,V. Petrulio nuotr.
Broniaus Pundziaus skulptūra "Karžygiai". 2008 m., V. Petrulio nuotr.
Broniaus Pundziaus skulptūra "Karžygiai". 2008 m., V. Petrulio nuotr.
Priešpaskutinis ramovės projektas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 17, l. 11
Priešpaskutinis ramovės projektas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 17, l. 11
Konkursinis Augusto Volbergo projektas. VAA, AFM-588, l. 1
Konkursinis Augusto Volbergo projektas. VAA, AFM-588, l. 1
Konkursinis Augusto Volbergo projektas. VAA, AFM-588, l. 2
Konkursinis Augusto Volbergo projektas. VAA, AFM-588, l. 2
I a. planas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 20, l. 3
I a. planas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 20, l. 3
Pagrindinė salė. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinė salė. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinės salės lubos 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Pagrindinės salės lubos 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Lubų fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Lubų fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Vaizdas nuo balkono. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Vaizdas nuo balkono. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Salės sieniniai švietuvai. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Salės sieniniai švietuvai. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Salės lango rankena. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Salės lango rankena. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Lubų dekoro fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Lubų dekoro fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Laiptai į balkoną. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Laiptai į balkoną. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Laiptinės vitražas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Laiptinės vitražas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Vitražo fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Vitražo fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Oranžerija šalia pagrindinės salės. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Oranžerija šalia pagrindinės salės. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Oranžerijos fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Oranžerijos fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Oranžerijos fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Oranžerijos fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Prezidento kambarys. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Prezidento kambarys. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Prezidento kambario lubų fragmentas. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Prezidento kambario lubų fragmentas. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Židinys Prezidento kambaryje. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Židinys Prezidento kambaryje. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Prezidento kambario fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Prezidento kambario fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Prezidento kambario fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Prezidento kambario fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 11
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 11
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 3
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 3
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 5
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 5
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 9
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 9
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 18
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 18
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 15
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 15
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 4
G. Bagdonavičiaus eskizas Prezidento kambario baldams. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 41, l. 4
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Anga“ (I vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Anga“ (I vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Anga“, baldai (I vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Anga“, baldai (I vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas (II vieta?). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas (II vieta?). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Žvaigždė“, fragmentas (III vieta). LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Beržas“. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Beržas“. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Beržas“, fragmentas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Beržas“, fragmentas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Bijūnas“, fragmentas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Konkursinis Prezidento kambario projektas „Bijūnas“, fragmentas. LCVA, f. 6, ap. 1, b. 47
Vytauto seklyčia. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Vytauto seklyčia. 2013 m., P. T. Laurinaičio nuotr.
Vytauto seklyčia 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Vytauto seklyčia 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Vytauto seklyčios židinys 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vytauto seklyčios židinys 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Vytauto seklyčios židinys. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Vytauto seklyčios židinys. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Sienos dekoro fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Sienos dekoro fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Interjero fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Interjero fragmentas sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Kėdė ir Vytauto Didžiojo biustas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Kėdė ir Vytauto Didžiojo biustas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Kėdė. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Kėdė. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Tautiškais raštais dėliotas parketas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Tautiškais raštais dėliotas parketas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Mažoji salė. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Mažoji salė. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Mažoji salė sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Mažoji salė sovietmečiu. KTU ASI archyvas
Sieninis šviestuvas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Sieninis šviestuvas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Sietynas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Sietynas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Mažosios salės durys. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Mažosios salės durys. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Durų fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Durų fragmentas. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
III a. patalpos. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
III a. patalpos. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
III a. koridorius. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
III a. koridorius. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Spinta skaitykloje. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Spinta skaitykloje. 2013 m., V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Šviestuvas. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Šviestuvas. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Dekoratyvios radiatorių grotelės. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Dekoratyvios radiatorių grotelės. V. Petrulio nuotr., 2013 m.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Laiptinės fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Veidrodžio II a. hole fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Veidrodžio II a. hole fragmentas 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Durys II a. 2013 m. V. Petrulio nuotr.
Durys II a. 2013 m. V. Petrulio nuotr.