Birštono kurhauzas
(Išlikęs
, k.k.v.r.
30782
)
<p style="text-align: justify;">Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Birštonas priklausė privatiems asmenims: iki 1905 metų – pil. Kvintai, vėliau už 140 000 rublių kurortą (su visais įrengimais) nusipirko Mileraitė-Kohanovienė. Valdant Kvintai, kurorte buvo trylika dešimtinių žemės, mineralinės versmės, vonių namai (su septyniasdešimt vonių), trys viešbučiai, skalbykla, aštuoni vasarnamiai su visais patogumais, o taip pat kurhauzas<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, skirtas Birštono svečių sekmadieniniams pasilinksminimams. Archyviniuose šaltiniuose minima pirmoji kurorto svetainė (kurhauzas), kurią dar 1855 metais savo kelionių užrašuose aprašė ir lenkų poetas Vladislovas Sirokomlė<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Kurortas ypač sunkiai išgyveno pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį ne tik dėl stipriai jį nualinusio karo, bet ir dėl galvosūkių, kam prisiimti atsakomybę už jo valdymą ir atstatymo darbų organizavimą. 1921 metais Birštoną (remiantis Žemės reformos įstatymo I punktu) buvo siūloma perimti Sveikatos departamentui, kuris nesėkmingai mėgino sudaryti bendras nuosavybės sutartis su Lietuvos Mineralinių Vandenų Akcine Bendrove. Dėl lėšų stokos Sveikatos departamentui nepavyko kurorto perimti 1920 metais, todėl departamentas pareiškė esą būtina (nes tai vienintelis balneologinis kurortas Lietuvoje, be to, dar caro valdžia norėjo panaikinti privačios nuosavybės teises), kad jo atstatymo iniciatyvas koordinuotų Vidaus Reikalų Ministerija<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Pastaroji kurortą išnuomojo Birštono akcinei bendrovei<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, kuri turėjo rūpintis ne vien Birštono eksploatacija<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, bet ir kurorto nusavinimu<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. 1921 metais kurorto būklė buvo prasta, o medinis kurzakas (kurhauzas) – apleistas, be langų, viduje išlikusi tik salės patalpa su scena ir dviem kambariais, biliardo stalas ir veranda<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuo 1923 metų Birštono kurorto vadovo pareigas pradėjo eiti gydytojas Jurgis Venckūnas<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Sulig naujuoju Birštono atstatymo etapu, sutvarkytos kurhauzo grindys, langai, durys, įrengta balkono tvorelė, suremontuota veranda<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Salėje šventadieniais kelioms valandoms buvo samdomas II pulko orkestras<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, pastatyta nauja medinė scena,<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> pakeistas stogas, perstatytas antro aukšto balkonas ir trys verandos<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vėliau, 1929 m., J. Venckūnas pastebėjo ir tam tikrus kurhauzo trūkumus: „nors Birštonas turi didelę salę svečiams ketvirtadieniais ir sekmadieniais pasilinksminti, tačiau čia lankosi daugiausia vietinis jaunimas. Kurorto gi svečiai tuos pasilinksminimus aiškiai boikotuoja. Iš to visai neseka, kad iš kurorto svečių tarpo nebūtų norinčių pašokti. Reikia tik psichologiją kurorto svečių pažinti. Kada patys svečiai suruošia vakarėlį, tada salė persipildo svečiais . Kurorto administracija nekviečia artistų, suruošti koncertų, spektaklių.“<a title="" href="#_ftn13">[13]</a></p>
<p style="text-align: justify;">1923 metais kurorto komisija kurhauzo restoraną su sale, virtuve (bufete) bei veranda išnuomojo pil. Justinai Černiauskaitei (su sąlyga, kad tieks kokybišką maitinimą ne daugiau nei už du litus)<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Įdomu tai, jog  J. Černiauskaitė baigė ūkio ir ruošos mokslus Galicijoje, o prieš pateikdama prašymą išsinuomoti Birštono kurorto <em>bufetę</em> šešis metus vadovavo Lietuvių Katalikių Moterų draugijos išlaikomai namų ruošos ūkio mokyklėlei Kaune<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. Dr. Venckūnas pastebi, kad bufetas yra ypatingai svarbi kurorto gyvenimo dalis.<em> </em>1924 metais archyviniuose šaltiniuose jau minimas bufeto valdytojas Kelneris, kuris nepasižymėjo mandagumu ir švaros palaikymu. Matyti, kad dr. Matulionis „Lietuvoje“ rašė apie Birštono kurorto bufeto nešvarą, netinkamą aptarnavimą, netinkamą valgių gaminimą, turėdamas tam pagrindo<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1924 metais Sveikatos departamentas prie Vidaus Reikalų ministerijos pasirašė sutartį, kuria Birštono kurortas buvo perduotas (visuomeninei organizacijai) Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Remiantis antrąja sutarties redakcija (1928 m.), draugija įsipareigojo 36 metus eksploatuoti, tvarkyti ir tobulinti visą kurortui priklausantį ūkį, žemės plotą, mineralinius vandenis, trobesius ir t.t.<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> bei pasirūpinti kurhauzo modernizavimu.  </p>
<p style="text-align: justify;">Trečiojo dešimtmečio pabaigoje, įsibėgėjus kurorto regeneracijos procesams, draugija nutarė nugriauti Birštono svetainę, o jos vietoje 1931 metais pastatė naują. Tame pačiame sklype suprojektuotas ir kompaktiško tūrio, aukštu dvišlaičiu stogu dengtas medinis mineralinio vandens paviljonas. Kasmet kurhauzas buvo dailinamas, kol tapo itin patrauklus poilsiautojams: „kurorto vadovybė atkreipė tinkamą dėmesį, kad vasarotojai turėtų kur laisvą laiką tinkamai praleisti ir skanų bei sveiką maistą gauti. Kurhauzas šiemet skoningai pertvarkytas. <…> Šiemet kurhauzą eksploatuos pats kurortas, o tas kelia rimtų vilčių, kad nusiskundimai kokiais nors netobulumais turės išnykti. <…> Prieš kurhauzą daroma daili aikštelė, kurioje bus pastatyti staliukai.“<a title="" href="#_ftn18">[18]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Paini ir ilgoka, tačiau įdomi, Birštono svetainės istorija liudija, jog nuo pat kurorto formavimosi pradžios labai aiškiai buvo suvokta poilsio ir pramogų kultūros reikšmė, kaip vienas svarbiausių kurorto veiklos elementų.</p>
<p style="text-align: justify;">1960 metais, atlikus kurhauzo rekonstrukciją, pirminė vieno aukšto pastato architektūrinė raiška kiek pakito. Abejonių kelia portalo apvadai ir tokiai architektūrai paprastai nebūdingi šoniniai kontraforsai, tikėtina, pristatyti sovietmečiu. Autentiški pastato elementai išduoda, jog pastate buvo jungiamos tautiškumo (profiliuoto karnizo ir sandriko puošyba) ir modernybės (bokštelio vitrinos ir pirmojo aukšto langų eilės) idėjos, kurios iš to meto sostinės – Kauno sklido į priemiesčius, neaplenkdamos ir itin svarbią misiją tarpukariu turėjusių kurortų.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Viltė Migonytė</em> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"><hr size="1" /></div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Birštono kurortas. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 32.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> Baižienė, M. Rekreacinio miesto savitumas (Birštono medinės architektūros pavyzdžiu). <em>Archiforma</em>, 2012, nr. 1-2 (50), p. 34.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[3]</a> Birštono kurorto eksploatacijos reikalu, 1922 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 39.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[4]</a> Dėl Birštono kurorto išnuomavimo, 1923 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 143.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[5]</a> Posėdžio protokolas dėl bendrovės steigėjų ir statuto projektui apsvarstyti, 1921 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 527.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[6]</a> Posėdžio protokolas Birštono kurorto eksploatacijos būdams apsvarstyti, 1921 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 526.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[7]</a> Birštono nusavinimo aktas, 1921 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 536-537.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[8]</a> Dėl Birštono kurorto administratoriaus, 1923 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 153.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[9]</a> Birštono kurorte atliktų darbų sąrašas, 1922 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 16.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[10]</a> Pranešimas dėl orkestro samdymo, 1922 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 25.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[11]</a> Birštono kurorto atstatymo darbai, 1923 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 114.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[12]</a> Birštono kurorto atstatymo darbų sąmata, 1923 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 133.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[13]</a> Dr. Venckūnas. Birštono kurorto atstatymo ir jo eksploatacijos reikalu, 1929 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 401-428.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[14]</a> Dėl Birštono kurorto nuomos. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 78.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[15]</a> J. Čekenauskaitės prašymas išsinuomoti bufetę Birštone. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 169.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[16]</a> Dr. Venckūnas. Birštono kurorto atstatymo ir jo eksploatacijos reikalu, 1929 m. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 401-428.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[17]</a> Birštono kurorto perdavimo Lietuvos Raudojo Kryžiaus draugijai sutartis. <em>Sveikatos apsaugos departamentas</em>, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 7.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[18]</a> Birštono kurorte tikras perversmas. <em>Lietuvos aidas</em>, 1935, nr. 120, p. 13.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
Adresas: B. Sruogos g. 2, Birštonas
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Romanas Steikūnas
Metai: 1850
Laikotarpis: Carinis, Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Kurhausas, Statinių kompleksas, Kulturos / sporto / poilsio, Biuvetas
Medžiagos: Medis
Nuotraukos: 15
Susiję bibliografijos įrašai
Palanga žiemą
Palanga žiemą
Lietuvos Žinios
1930-02-01 p.p.3
Straipsnis
Tiria gaisro nuostolius Plungėje
Tiria gaisro nuostolius Plungėje
1931-04-02 p.5
Straipsnis
Ar Kėdainiai turės kurortą ar ne?
Ar Kėdainiai turės kurortą ar ne?
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.7
Straipsnis
Kurortėja žemaičiai
Kurortėja žemaičiai
Lietuvos Aidas
1932-06-08 p.7
Žinutė
 Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-06-09 p.7
Žinutė
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-10 p.6
Žinutė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorija A. Panemunėje
Lietuvos Aidas
1932-06-13 p.7
Straipsnis
Iš mūsų kurortų
Iš mūsų kurortų
Lietuvos Aidas
1932-06-15 p.5
Straipsnis
Kolonija silpnų plaučių žmonėms
Kolonija silpnų plaučių žmonėms
1931-04-20 p.5
Žinutė
Rengiasi statyti hydroelektros stotį
Rengiasi statyti hydroelektros stotį
1931-04-20 p.5
Straipsnis
Kaip elektrifikuoti Lieutvą
Kaip elektrifikuoti Lieutvą
1931-04-23 p.5
Straipsnis
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Švedai, švedai... Ką jie kalba apie mus
Lietuvos Aidas
1932-06-20 p.7
Straipsnis
Nauja pramoga Palangoje
Nauja pramoga Palangoje
Lietuvos Aidas
1932-06-28 p.6
Straipsnis
Poilsio vietos ir susisiekimas
Poilsio vietos ir susisiekimas
Lietuvos Aidas
1932-07-01 p.5
Straipsnis
Kaip Kauniečiai vasaroja
Kaip Kauniečiai vasaroja
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.5
Straipsnis
Vasarojimas
Vasarojimas
Lietuvos Aidas
1932-07-06 p.4
Straipsnis
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-06 p.7
Žinutė
Dėl poilsio vietų ir susisiekimo
Dėl poilsio vietų ir susisiekimo
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.5
Straipsnis
A. Panemunė
A. Panemunė
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.6
Žinutė
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Keliaujantiems į Nidą įsidėmėti
Lietuvos Aidas
1932-07-08 p.7
Straipsnis
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Didysis vasarojimo sezonas Palangoj prasidėjo
Lietuvos Aidas
1932-07-09 p.7
Straipsnis
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Straipsniai apie Lietuvos kurortus
Lietuvos Aidas
1932-07-13 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Žinutės apie Lietuvos miestus ir miestelius
Lietuvos Aidas
1932-07-15 p.7
Straipsnis
Pasvalio kurortas
Pasvalio kurortas
Lietuvos Žinios
1931-05-20 p.6
Straipsnis
Kauno pliažai
Kauno pliažai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.7
Straipsnis
Klaipėdos kurortai
Klaipėdos kurortai
Lietuvos Aidas
1932-07-20 p.5
Straipsnis
Laiškas iš Birštono
Laiškas iš Birštono
Lietuvos Aidas
1932-07-20 p.5
Straipsnis
Laiškas iš Zarasų krašto
Laiškas iš Zarasų krašto
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.7
Straipsnis
Alytuj steigiama vasarvietė
Alytuj steigiama vasarvietė
Lietuvos Aidas
1932-07-23 p.8
Žinutė
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Kauno miesto ligonių kasos vaikų vasaros kolonijos
Lietuvos Žinios
1931-06-01 p.5
Žinutė
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Straipsniai apie Lietuvos pajūrį
Lietuvos Aidas
1932-07-30 p.7
Straipsnis
Pliažai tušti
Pliažai tušti
1931-06-15 p.5
Žinutė
Įspūdžiai iš Klaipėdos
Įspūdžiai iš Klaipėdos
Lietuvos Aidas
1932-08-05 p.7
Straipsnis
Garlaivių netvarka
Garlaivių netvarka
Lietuvos Žinios
1931-07-01 p.6
Straipsnis
Panevėžio apylinkės ir kurortai
Panevėžio apylinkės ir kurortai
1931-07-02 p.6
Straipsnis
Žinutė apie prastą tiltų būklę
Žinutė apie prastą tiltų būklę
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Žydų vaikų kolonija Birštone
Žydų vaikų kolonija Birštone
Lietuvos Žinios
1931-07-13 p.5
Žinutė
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Palangoje nėra patogumų. Nepatenkinti vasarotojai.
Lietuvos Žinios
1931-07-14 p.6
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-07-21 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.4
Straipsnis
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Ten, kur žmonės taiso sveikatą
Lietuvos Žinios
1931-08-05 p.p.4
Straipsnis
Susirūpinkime Nidos ir Juodkrantės kurortais
Susirūpinkime Nidos ir Juodkrantės kurortais
Lietuvos Žinios
1931-08-07 p.4
Straipsnis
Palanga šiemet gerai verčiasi
Palanga šiemet gerai verčiasi
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.4
Straipsnis
Netvarka su miegamaisiais rajonais
Netvarka su miegamaisiais rajonais
Lietuvos Žinios
1931-08-20 p.6
Straipsnis
Palangos kurorto sezono pabaiga
Palangos kurorto sezono pabaiga
Lietuvos Žinios
1931-08-20 p.6
Straipsnis
Statys naują sanatoriją ir vaikų koloniją
Statys naują sanatoriją ir vaikų koloniją
Lietuvos Žinios
1931-08-21 p.5
Žinutė
Atidarytas Kačerginės kurortas
Atidarytas Kačerginės kurortas
Lietuvos Aidas
1935-06-17 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Aukštadvarį ir Alytų
Žinutės apie Aukštadvarį ir Alytų
Lietuvos Aidas
1932-10-19 p.7
Straipsnis
Lankykime savąjį Birštoną
Lankykime savąjį Birštoną
Lietuvos Aidas
1935-07-03 p.9
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-07-06 p.8
Straipsnis
 Min. Rusteika apie Birštono kurortą
Min. Rusteika apie Birštono kurortą
Lietuvos Aidas
1935-07-09 p.7
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Klaipėdos vasarvietėse geros sąlygos visokiam sportui
Lietuvos Aidas
1935-07-12 p.9
Straipsnis
Berčiūnų kurortas
Berčiūnų kurortas
Lietuvos Aidas
1935-07-13 p.8
Straipsnis
Užsienyje į kurortus rimtai imama žiūrėti kaip į gydymosi įstaigą
Užsienyje į kurortus rimtai imama žiūrėti kaip į gydymosi įstaigą
Lietuvos Aidas
1935-07-17 p.3
Straipsnis
Birštonas ir lankytinos jo apylinkės
Birštonas ir lankytinos jo apylinkės
1935-07-18 p.4
Straipsnis
Birštonas ir lankytinos jo apylinkės
Birštonas ir lankytinos jo apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-19 p.5-6
Straipsnis
Zarasai ir jų apylinkės
Zarasai ir jų apylinkės
Lietuvos Aidas
1935-07-30 p.8
Straipsnis
Kėdainiai. Gražiai tvarkomas Babėnų kurortas
Kėdainiai. Gražiai tvarkomas Babėnų kurortas
Lietuvos Aidas
1935-07-31 p.8
Žinutė
Ar ne skriauda vasarotojams?
Ar ne skriauda vasarotojams?
Lietuvos Aidas
1935-07-29 p.7
Straipsnis
Birštono kurortas kyla
Birštono kurortas kyla
Lietuvos Aidas
1935-08-01 p.8
Straipsnis
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Liet. Raud. Kryžiaus dr-jos įstaigos
Lietuvos Aidas
1932-11-12 p.9
Straipsnis
Dzūkų kurortas
Dzūkų kurortas
Lietuvos Žinios
1931-09-22 p.5
Žinutė
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Klaipėdiškiai ūkininkai Klaipėdos teismuos kalba tik lietuviškai
Lietuvos Aidas
1932-12-02 p.2
Straipsnis
Zarasai
Zarasai
Lietuvos Aidas
1937-10-02 p.9
Žinutė
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Palanga. Autobusų stočiai nupirko visą kvartalą
Lietuvos Aidas
1937-10-11 p.6
Straipsnis
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Palangos planai ir darbai
Palangos planai ir darbai
Lietuvos Aidas
1937-10-21 p.6
Straipsnis
Pasvalio vasarvietė
Pasvalio vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-10-28 p.6
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuvos Aidas
1937-11-05 p.6
Straipsnis
Zarasai dar labiau gyvėja ir kyla
Zarasai dar labiau gyvėja ir kyla
Lietuvos Aidas
1937-11-22 p.6
Straipsnis
Birštonas. Jau statomos modernios vasarinės
Birštonas. Jau statomos modernios vasarinės
Lietuvos Aidas
1937-12-13 p.7
Straipsnis
Apmirštas reikalas
Apmirštas reikalas
Lietuvos Aidas
1934-07-23 p.p. 7
Straipsnis
Savivaldybių ligoninių statyba
Savivaldybių ligoninių statyba
Lietuvos Aidas
1938-01-05 p.6
Straipsnis
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Palangoje sezonas 5 mėnesius
Lietuvos Aidas
1936-01-20 p.p.6
Straipsnis
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-01-18 p.2
Straipsnis
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Birštono kurortas ir garsieji jo mineraliniai šaltiniai
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.22
Straipsnis
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Mūsų vasarvietės ir jų propaganda
Lietuvos Aidas
1937-07-13 p.2
Straipsnis
Anykščiai
Anykščiai
Lietuvos Aidas
1937-07-14 p.6
Straipsnis
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Iki liepos 1 d. Birštone gydėsi dvigubai daugiau ligonių nei pernai
Lietuvos Aidas
1937-07-01 p.5
Straipsnis
Palangos gyvenimo margintojai
Palangos gyvenimo margintojai
Lietuvos Aidas
1937-07-15 p.5
Straipsnis
Ko Palangai stinga vasaros metu
Ko Palangai stinga vasaros metu
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.4
Straipsnis
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Po Dzūkų kraštą pasižvalgius
Lietuvos Aidas
1936-08-06 p.5
Straipsnis
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Vidutinio Palangos vasarotojo diena
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.2
Straipsnis
Prienai. Kuriasi vasarvietė
Prienai. Kuriasi vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-07-17 p.6
Žinutė
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Per 20 m. sveikatos reikalai Lietuvoje daug pagerėjo
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.33
Straipsnis
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos vasarvietės
Lietuvos Aidas
1938-02-19 p.8
Straipsnis
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Vasarvietės ruošiamos sezonui
Lietuvos Aidas
1938-02-25 p.6
Straipsnis
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Nida ruošiasi šios vasaros sezonui
Lietuvos Aidas
1938-03-14 p.9
Straipsnis
Jau laikas susirūpinti mūsų pajūrio vasarvietėmis
Jau laikas susirūpinti mūsų pajūrio vasarvietėmis
Lietuvos Aidas
1938-03-15 p.2
Straipsnis
Netrukus statys 7 turistinius viešbučius
Netrukus statys 7 turistinius viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-03-22 p.5
Straipsnis
Šiemet Birštonas sutalpys žymiai daugiau svečių
Šiemet Birštonas sutalpys žymiai daugiau svečių
1938-03-25 p.4
Straipsnis
Biržai. Likėnų vasarvietė šiemet pradės veikti
Biržai. Likėnų vasarvietė šiemet pradės veikti
Lietuvos Aidas
1938-03-25 p.6
Straipsnis
Pasvalys. Tvarkomas kurortas
Pasvalys. Tvarkomas kurortas
Lietuvos Aidas
1938-03-25 p.6
Straipsnis
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Aukštosios Panemunės vasarvietė laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1938-03-31 p.2
Straipsnis
Nida iš tolo ir iš arti
Nida iš tolo ir iš arti
Lietuvos Aidas
1936-08-20 p.7
Straipsnis
Nida - Neringos gražuolė
Nida - Neringos gražuolė
Lietuvos Aidas
1936-08-21 p.4
Straipsnis
Ežerų krašte
Ežerų krašte
Lietuvos Aidas
1936-08-21 p.5
Straipsnis
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Išilgai Kuršių Marias su žuvėdromis į Karaliaučiaus mugę
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.4
Straipsnis
Lietuvos Šveicarijos - Zarasų antroji pusė
Lietuvos Šveicarijos - Zarasų antroji pusė
Lietuvos Aidas
1936-08-27 p.3
Straipsnis
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Mūsų turizmo plėtotės klausimu
Lietuvos Aidas
1936-09-11 p.4
Straipsnis
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvoje turime apie 300 viešbučių, bet iš jų tik kelis viešbučius
Lietuvos Aidas
1938-04-04 p.4
Straipsnis
Klaipėda
Klaipėda
Lietuvos Aidas
1936-09-21 p.6
Straipsnis
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Vienintelė Europoje vieta kaulo tuberkuliozei gydyti - Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-08 p.5
Straipsnis
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Kaip tobulinamas Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-09-28 p.5
Straipsnis
Kulautuva-turizmo centras
Kulautuva-turizmo centras
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.2
Straipsnis
Iš saulėto pajūrio
Iš saulėto pajūrio
Lietuvos Aidas
1938-04-21 p.5
Straipsnis
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Vidaus Reikalų Ministerijoje paruoštas viešbučiams statyti planas
Lietuvos Aidas
1938-04-23 p.3
Straipsnis
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Ką nutarė Kauno apskrities taryba
Lietuvos Aidas
1938-04-24 p.4
Straipsnis
Nida ruošiama vasarotojams
Nida ruošiama vasarotojams
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.2
Straipsnis
Anykščiai - didelės ateities vasarvietė
Anykščiai - didelės ateities vasarvietė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.6
Straipsnis
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Palanga jau turi 6.000 sezoninių gyventojų
Lietuvos Aidas
1937-07-29 p.5
Straipsnis
Vasarinė Klaipėdos mozaika
Vasarinė Klaipėdos mozaika
Lietuvos Aidas
1937-08-03 p.5
Straipsnis
Šiauliai turės modernią ligoninę
Šiauliai turės modernią ligoninę
Lietuvos Aidas
1937-08-06 p.6
Žinutė
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Birželio mėn. bus atidaryta gydomoji Smardonės vasarvietė
Birželio mėn. bus atidaryta gydomoji Smardonės vasarvietė
Lietuvos Aidas
1938-05-07 p.10
Straipsnis
Lietuvos Šveicarijoje
Lietuvos Šveicarijoje
Lietuvos Aidas
1938-05-10 p.8
Straipsnis
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Palangos gaisro nelaimė ištiko 635 žmones
Lietuvos Aidas
1938-05-11 p.1
Straipsnis
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Palangą leis atstatyti tik mūrinę
Lietuvos Aidas
1938-05-12 p.1
Straipsnis
Šiandien Birštono vasarvietė pradeda naują sezoną
Šiandien Birštono vasarvietė pradeda naują sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-14 p.2
Straipsnis
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Birštonas gražiai pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1938-05-15 p.5
Straipsnis
Iš gražėjančios Kulautuvos
Iš gražėjančios Kulautuvos
Lietuvos Aidas
1938-05-17 p.6
Straipsnis
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.2
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Alytaus vasarvietė-jau laukia svečių
Alytaus vasarvietė-jau laukia svečių
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.8
Straipsnis
Šventosios uoste ir vasarvietėj
Šventosios uoste ir vasarvietėj
Lietuvos Aidas
1938-06-07 p.7
Straipsnis
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Parengtas specialusis A. Panemunės vasarvietei tvarkyti privalomo įsakymo projektas
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.2
Straipsnis
Kaip šiemet su Palanga
Kaip šiemet su Palanga
Lietuvos Aidas
1938-06-08 p.8
Straipsnis
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Kačerginėje ilsėsis ir taisys savo sveikatą 500 Kauno miesto vaikų
Lietuvos Aidas
1938-06-09 p.2
Straipsnis
Lampėdžiams reikia policininko
Lampėdžiams reikia policininko
Lietuvos Aidas
1938-06-09 p.5
Straipsnis
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę
Lietuvos Aidas
1938-06-12 p.6
Straipsnis
Zarasai
Zarasai
Lietuvos Aidas
1938-06-15 p.8
Žinutė
Palangos vaizdai
Palangos vaizdai
Lietuvos Aidas
1938-07-01 p.8
Straipsnis
Aptiktos Vytauto Didžiojo medžioklės pilies liekanos
Aptiktos Vytauto Didžiojo medžioklės pilies liekanos
Lietuvos Aidas
1938-07-02 p.2
Straipsnis
LA, 1936.04.15, p.6 - Kačerginė. Pradėjo tvarkyti kurortą
LA, 1936.04.15, p.6 - Kačerginė. Pradėjo tvarkyti kurortą
Lietuvos Aidas
1936-04-15 p.6
Straipsnis
Ežeringojo Zarasų krašto tvirta pažanga
Ežeringojo Zarasų krašto tvirta pažanga
Lietuvos Aidas
1938-07-04 p.6
Straipsnis
Termometras ir Birštono vasarotojai
Termometras ir Birštono vasarotojai
Lietuvos Aidas
1938-07-08 p.6
Straipsnis
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Palangos šypsenos... vasarinės su balkonėliais
Lietuvos Aidas
1938-07-09 p.16
Straipsnis
Škicai iš Palangos gyvenimo
Škicai iš Palangos gyvenimo
Lietuvos Aidas
1935-08-03 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną
Žinutės apie Birštoną
Lietuvos Aidas
1934-03-10 p.5
Straipsnis
Klaipėdos rojus
Klaipėdos rojus
Lietuvos Aidas
1934-08-11 p.p. 3
Straipsnis
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti
1935-04-25 p.6
Straipsnis
Kas lanko Neringos vasarvietes
Kas lanko Neringos vasarvietes
Lietuvos Aidas
1937-08-05 p.2
Straipsnis
Birštone netvarka su autobusais
Birštone netvarka su autobusais
Lietuvos Aidas
1934-08-14 p.p. 5
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-17 p.p. 6
Straipsnis
Kulautuva nuolat tobulėja
Kulautuva nuolat tobulėja
Lietuvos Aidas
1934-08-18 p.p. 8
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-24 p.p. 6
Straipsnis
Iš Birštono kurorto
Iš Birštono kurorto
Lietuvos Aidas
1934-08-27 p.p. 2
Straipsnis
La, 1936.04.29, p.6 - Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
La, 1936.04.29, p.6 - Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Lietuvos Aidas
1936-04-29 p.6
Straipsnis
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Vanduo Kaune butus apsėmė apie 8.000 žmonių
Lietuvos Aidas
1936-03-15 p.1
Straipsnis
Alytaus apskr. kurortai smarkiai rengiasi sezonui
Alytaus apskr. kurortai smarkiai rengiasi sezonui
1937-05-02 p.5
Straipsnis
Birštonas
Birštonas
1937-05-03 p.6
Straipsnis
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Reikėtų toli ieškoti tokių gerų vasarviečių, kaip Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-08-20 p.6
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietės turės daug vasarotojų
Klaipėdos vasarvietės turės daug vasarotojų
Lietuvos Aidas
1936-04-02 p.4
Straipsnis
Palanga
Palanga
1935-05-13 p.8
Straipsnis
Birštone šiemet jau buvo 5000 vasarotojų
Birštone šiemet jau buvo 5000 vasarotojų
Lietuvos Aidas
1937-08-18 p.2
Straipsnis
Tauragė
Tauragė
Lietuvos Aidas
1936-04-06 p.6
Straipsnis
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lampėdžių kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1935-05-16 p.10
Straipsnis
Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Birštonas. Nori praplėsti kurorto ribas
Lietuvos Aidas
1936-04-29 p.6
Žinutė
Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.2
Straipsnis
Panemunės kurorte miela ir jauku
Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
Gražiai plečiasi Birštono kurortas
Gražiai plečiasi Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-05-16 p.2
Straipsnis
Alytus
Alytus
Lietuvos Aidas
1935-05-18 p.8
Žinutė
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Kas naujo Kulautuvos kurorte
Lietuvos Aidas
1934-04-13 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Lietuvos Aidas
1936-05-25 p.6
Straipsnis
Auga Birštono miestelis
Auga Birštono miestelis
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
Birštone statys moderniškas maudykles
Birštone statys moderniškas maudykles
Lietuvos Aidas
1935-02-25 p.p.8
Žinutė
Dideli palengvinimai kurortinių miestelių žemės nuomininkams
Dideli palengvinimai kurortinių miestelių žemės nuomininkams
Lietuvos Aidas
1935-03-01 p.p.7
Straipsnis
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Birštono kurortas yra padaręs didelę pažangą
Lietuvos Aidas
1935-10-17 p.3
Žinutė
Birštono vasarvietėje daug nauja
Birštono vasarvietėje daug nauja
Lietuvos Aidas
1937-05-15 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuvos Aidas
1935-05-24 p.8
Straipsnis
Birštono kurorte tikras perversmas
Birštono kurorte tikras perversmas
Lietuvos Aidas
1935-05-25 p.13
Straipsnis
Alytus.Alytaus apskrities miesteliuose pasidairius
Alytus.Alytaus apskrities miesteliuose pasidairius
Lietuvos Aidas
1936-02-28 p.p.6
Straipsnis
Birštonas pradėjo sezoną
Birštonas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1937-05-16 p.3
Straipsnis
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Birštonas turi naują elektros stotį ir vandentiekį
Lietuvos Aidas
1935-05-29 p.6
Straipsnis
Iš Kulautuvos kurorto
Iš Kulautuvos kurorto
Lietuvos Aidas
1935-06-01 p.7
Straipsnis
Ukmergės miestas kas metai  grožėja.
Ukmergės miestas kas metai grožėja.
Lietuvos Aidas
1935-04-15 p.p.8
Straipsnis
Birštonas
Birštonas
Lietuvos Aidas
1937-06-04 p.6
Straipsnis
Mokytojai statysis vasarnamį
Mokytojai statysis vasarnamį
Lietuvos Aidas
1934-12-28 p.7
Žinutė
Gražėja miestas
Gražėja miestas
Lietuvos Aidas
1936-05-11 p.6
Straipsnis
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
LA, 1936.05.13, p.2 - Iš Kauno į Kulautuvą per 32 min.
Lietuvos Aidas
1936-05-13 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
LA, 1936.05.15, p.3 - Panemunės kurorte miela ir jauku
Lietuvos Aidas
1936-05-15 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.16, p.2 - Gražiai plečiasi Birštono kurortas
LA, 1936.05.16, p.2 - Gražiai plečiasi Birštono kurortas
Lietuvos Aidas
1936-05-16 p.2
Straipsnis
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
LA, 1936.05.23, p.3 - Palangoje įrangtas naujas parkas
Lietuvos Aidas
1936-05-23 p.3
Straipsnis
LA, 1936.05.25, p.6 - Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
LA, 1936.05.25, p.6 - Žinutės apie Kazlų Rūdą ir Joniškėlį
Lietuvos Aidas
1936-05-25 p.6
Straipsnis
LA, 1936.05.26, p.4 - Auga Birštono miestelis
LA, 1936.05.26, p.4 - Auga Birštono miestelis
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
LA, 1936.05.26, p.4 - Žinutės apie Klaipėdą
LA, 1936.05.26, p.4 - Žinutės apie Klaipėdą
Lietuvos Aidas
1936-05-26 p.4
Straipsnis
Ukmergė.Grindimo darbai
Ukmergė.Grindimo darbai
Lietuvos Aidas
1936-03-14 p.p.2
Žinutė
A.Panemunėje iškastas 85 mtr.gylio šulinys
A.Panemunėje iškastas 85 mtr.gylio šulinys
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.4
Žinutė
Tauragė. Daro pastangas praplėsti kurortą
Tauragė. Daro pastangas praplėsti kurortą
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.2
Straipsnis
Artimiausi Kauno kurortai
Artimiausi Kauno kurortai
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.3
Straipsnis
Mūsų kurortai ir vasarvietės
Mūsų kurortai ir vasarvietės
Lietuvos Aidas
1936-06-20 p.7
Straipsnis
Gražieji mūsų pajūrio kurortai
Gražieji mūsų pajūrio kurortai
Lietuvos Aidas
1936-07-01 p.3-4
Straipsnis
Alytus. Panaikinta kurorto rinkliava
Alytus. Panaikinta kurorto rinkliava
1936-07-04 p.6
Straipsnis
Kurortai ir poilsis
Kurortai ir poilsis
Lietuvos Aidas
1936-07-14 p.4
Straipsnis
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Pajūrio kurortuose gyvenimas verda
Lietuvos Aidas
1936-08-02 p.2
Straipsnis
Kas lankytina Alytaus apskrityje
Kas lankytina Alytaus apskrityje
Lietuvos Aidas
1936-07-20 p.6
Straipsnis
Kazlų rūda
Kazlų rūda
1936-07-31 p.6
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-31 p.3
Straipsnis
Po Kauną ir aplink Kauną
Po Kauną ir aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1936-07-30 p.3
Straipsnis
Kai piliakalniai prašneko
Kai piliakalniai prašneko
Lietuvos Aidas
1936-07-24 p.2-3
Straipsnis
Birštone statys žiemos viltą
Birštone statys žiemos viltą
Lietuvos Aidas
1936-07-28 p.8
Straipsnis
Kulautuvos miške išnuomota 32 sklypai vasarnamiams statyti
Kulautuvos miške išnuomota 32 sklypai vasarnamiams statyti
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.5
Žinutė
Sureguliuos kurortus
Sureguliuos kurortus
Lietuvos Žinios
1931-01-13 p.5
Žinutė
50.000 žmonių gydėsi Birštone
50.000 žmonių gydėsi Birštone
Lietuvos Aidas
1938-07-18 p.8
Straipsnis
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Šiemet Birštone vasarotojų daugiau nei pernai ir užpernai
Lietuvos Aidas
1938-08-02 p.3
Straipsnis
Lampėdžiuose, Kulautuvoje ir Kačerginėje bus sutvarkytos visos gatvės
Lampėdžiuose, Kulautuvoje ir Kačerginėje bus sutvarkytos visos gatvės
Lietuvos Aidas
1938-08-04 p.5
Žinutė
Vandens problema Palangoje
Vandens problema Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.4
Straipsnis
Palangoje
Palangoje
Lietuvos Aidas
1938-08-08 p.5
Straipsnis
Birštonas susirūpinęs elektros klausimu
Birštonas susirūpinęs elektros klausimu
Lietuvos Aidas
1938-08-08 p.8
Straipsnis
Palanga architektūros požiūriu
Palanga architektūros požiūriu
Lietuvos Aidas
1938-08-10 p.4
Straipsnis
Jauniausiame Lietuvos kurorte - Likėnų Smardonėje
Jauniausiame Lietuvos kurorte - Likėnų Smardonėje
Lietuvos Aidas
1938-08-13 p.7
Straipsnis
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Pastabėlės iš žaviosios Palangos
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.4
Straipsnis
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.5
Straipsnis
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Palangos vasarvietė išsiplės iki Šventosios
Lietuvos Aidas
1938-08-19 p.6
Straipsnis
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Puikios vasarotojų pilys Nidos pajūryje
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.2
Straipsnis
Marš į Lietuvos pajūrį!
Marš į Lietuvos pajūrį!
Lietuvos Aidas
1938-08-20 p.7
Straipsnis
Čia žmonės ateina sveikatos ieškoti
Čia žmonės ateina sveikatos ieškoti
Lietuvos Aidas
1938-08-22 p.4
Straipsnis
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Sveikatos reikalai Klaipėdos krašte 1937 m.
Lietuvos Aidas
1938-08-31 p.2
Straipsnis
Dar 50 sklypų viloms
Dar 50 sklypų viloms
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Palangoj statys už 100.000 lt. modernišką restoraną
Lietuvos Žinios
1932-03-10 p.5
Žinutė
Zarasų kurortas veiks ištisus metus
Zarasų kurortas veiks ištisus metus
Lietuvos Aidas
1938-09-05 p.6
Straipsnis
Biržėnai susirūpinę kurortu
Biržėnai susirūpinę kurortu
Lietuvos Žinios
1935-02-28 p.6
Straipsnis
Reikalinga mūsų kurortams reforma
Reikalinga mūsų kurortams reforma
Naujoji Romuva
1931-08-02 p.750
Straipsnis
Palanga ruošiasi vasarai
Palanga ruošiasi vasarai
Lietuvos Žinios
1932-04-26 p.6
Žinutė
Alytus laukia vasarotojų
Alytus laukia vasarotojų
Lietuvos Žinios
1932-05-19 p.4
Straipsnis
Birštone atidaroma moterų ligoninė
Birštone atidaroma moterų ligoninė
Lietuvos Žinios
1932-05-24 p.5
Žinutė
Zarasai kaipo kurortas
Zarasai kaipo kurortas
Naujoji Romuva
1932-05-22 p.497
Straipsnis
"Klaipėda" lenkų nelaisvėje
"Klaipėda" lenkų nelaisvėje
Naujoji Romuva
1931-04-05 p.332, 333, 334
Straipsnis
Lietuvos mineraliniai vandenys
Lietuvos mineraliniai vandenys
Naujoji Romuva
1931-05-24 p.497, 498, 499
Straipsnis
Pasvalys
Pasvalys
Lietuvos Žinios
1922-09-24 p.4
Žinutė
Laiškai iš Palangos
Laiškai iš Palangos
Lietuva
1921-04-02 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1921-06-29 p.3
Žinutė
Iš Klaipėdos krašto
Iš Klaipėdos krašto
Lietuva
1921-07-23 p.2
Straipsnis
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Panevėžio mokytojų seminarija ir jos namai
Lietuva
1921-09-27 p.2
Straipsnis
Save the children gelbėkit vaikus
Save the children gelbėkit vaikus
Lietuva
1922-03-01 p.2
Straipsnis
Vaikų prieglauda dvare
Vaikų prieglauda dvare
Lietuva
1922-03-11 p.3
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1922-04-04 p.3
Straipsnis
Birštono kurorto atidarymas
Birštono kurorto atidarymas
Lietuva
1922-04-30 p.3
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuva
1922-06-04 p.2
Straipsnis
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-07-09 p.2
Žinutė
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1922-07-20 p.2
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuva
1922-08-05 p.2
Straipsnis
Maž. Lietuvoj
Maž. Lietuvoj
Lietuva
1922-08-19 p.3-4
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuva
1922-08-26 p.3
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuva
1922-09-08 p.5
Straipsnis
Mūsų kurortų klausimu
Mūsų kurortų klausimu
Lietuva
1923-04-13 p.2-3
Straipsnis
Palangos kurortas
Palangos kurortas
Lietuva
1923-04-14 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Žinutės apie Birštoną ir Kauno meno mokyklą
Lietuva
1923-05-06 p.6
Žinutė
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Mūsų kurortų klausimu. Palanga
Lietuva
1923-05-24 p.1-2
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuva
1923-07-10 p.2
Straipsnis
Birštonas - neva kurortas
Birštonas - neva kurortas
Lietuva
1923-07-21 p.5
Straipsnis
Birštonas gerėja
Birštonas gerėja
Lietuva
1923-08-09 p.2
Straipsnis
Birštono kurorto reikalu
Birštono kurorto reikalu
Lietuva
1923-10-03 p.4
Straipsnis
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Atidarymas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos gimdyvių klinikos
Lietuva
1923-12-13 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Birštoną ir Obelius
Žinutės apie Birštoną ir Obelius
Lietuva
1924-01-19 p.4
Žinutė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Ligoninė Kaune
Lietuva
1924-02-09 p.4
Straipsnis
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Birštono kurortas ir jo atidarymas
Lietuva
1924-06-04 p.5
Straipsnis
Kazlų Rūda - kurortas
Kazlų Rūda - kurortas
Lietuva
1924-06-28 p.5
Straipsnis
Birštono patogumai ir įdomumai
Birštono patogumai ir įdomumai
Lietuva
1924-07-08 p.2
Straipsnis
Iš Palangos kurorto
Iš Palangos kurorto
Lietuva
1924-07-18 p.1-2
Straipsnis
Birštono kurorto įspūdžiai
Birštono kurorto įspūdžiai
Lietuva
1924-10-11 p.2-4
Straipsnis
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Kodėl keičiamas kurortų įstatymas
Lietuvos Aidas
1939-01-02 p.6
Straipsnis
Birštono sanatorijos sąmata
Birštono sanatorijos sąmata
Lietuvos Aidas
1939-01-13 p.5
Straipsnis
Plateliai. Steigiama nauja vasarvietė
Plateliai. Steigiama nauja vasarvietė
Lietuvos Aidas
1939-01-18 p.6
Straipsnis
Birštono vasarvietės išplanavimo konkursas
Birštono vasarvietės išplanavimo konkursas
Lietuvos Aidas
1939-01-19 p.6
Straipsnis
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Sanatorijas galėtume tiksliau išnaudoti
Lietuvos Aidas
1939-02-06 p.7
Straipsnis
Alytuje numatomas statyti viešbutis už pusę milijono litų
Alytuje numatomas statyti viešbutis už pusę milijono litų
Lietuvos Aidas
1939-02-18 p.3
Straipsnis
Alytaus miesto savivaldybė pasišovusi statyti modernų už 500.000 lt viešbutį
Alytaus miesto savivaldybė pasišovusi statyti modernų už 500.000 lt viešbutį
Lietuvos Aidas
1939-02-21 p.6
Straipsnis
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Lietuvos Aidas
1939-02-26 p.2
Straipsnis
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Palangos svetainė bus šiemet statoma
Lietuvos Aidas
1939-03-03 p.6
Straipsnis
Birštono vasarvietė jau ruošiasi naujam sezonui
Birštono vasarvietė jau ruošiasi naujam sezonui
Lietuvos Aidas
1939-03-10 p.7
Straipsnis
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Pagaliau Kulautuvoje elektra iš Kauno
Lietuvos Aidas
1939-03-17 p.5
Straipsnis
Turizmo sezonui besiartinant
Turizmo sezonui besiartinant
Lietuvos Aidas
1939-03-31 p.4
Straipsnis
Zarasai laukia svečių!
Zarasai laukia svečių!
Lietuvos Aidas
1939-04-22 p.6
Straipsnis
Darbymečio dienos Birštone
Darbymečio dienos Birštone
Lietuvos Aidas
1939-04-26 p.5
Straipsnis
Turizmas -  krašto pažinimas
Turizmas - krašto pažinimas
Lietuvos Aidas
1939-05-13 p.7
Straipsnis
Kaip dabar atrodo Birštonas ir ko jam stinga
Kaip dabar atrodo Birštonas ir ko jam stinga
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.4
Straipsnis
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Pavasario saulė vėl veda į Palangą
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.5
Straipsnis
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Birštono kurortas pradėjo sezoną
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.6
Straipsnis
Birštone atidaryta didelė sanatorija darbininkams
Birštone atidaryta didelė sanatorija darbininkams
Lietuvos Aidas
1939-05-21 p.5
Straipsnis
Romuvos kurortas
Romuvos kurortas
Lietuvos Žinios
1932-07-11 p.6
Straipsnis
Piliečio tragedija sausžemy
Piliečio tragedija sausžemy
Lietuvos Žinios
1932-07-15 p.
Straipsnis
Straipsniai apie kurortus
Straipsniai apie kurortus
Lietuvos Aidas
1933-04-24 p.5
Straipsnis
Palanga vidur sezono
Palanga vidur sezono
Lietuvos Žinios
1932-07-28 p.3
Žinutė
Birštonas - plačiosios reikšmės kurortas
Birštonas - plačiosios reikšmės kurortas
Lietuvos Žinios
1935-06-08 p.10
Straipsnis
Anykščių kurortas
Anykščių kurortas
Lietuvos Žinios
1935-07-02 p.5
Žinutė
Nesutvarkytas susisiekimas
Nesutvarkytas susisiekimas
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.3
Žinutė
Birštono direktorius pasakoja
Birštono direktorius pasakoja
Lietuvos Žinios
1935-07-17 p.5
Straipsnis
Kulautuvos tvarkymo planas
Kulautuvos tvarkymo planas
Lietuvos Žinios
1935-07-27 p.8
Žinutė
Tauragė nori turėti savo kurortą
Tauragė nori turėti savo kurortą
Lietuvos Žinios
1935-07-29 p.6
Žinutė
Bubiuose steigiamas kurortas
Bubiuose steigiamas kurortas
Lietuvos Žinios
1936-03-20 p.5
Žinutė
Reikia steigti liaudies sanatoriją
Reikia steigti liaudies sanatoriją
Lietuvos Žinios
1935-08-31 p.3, 4
Straipsnis
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Kauno m. architek. J. Jovalskis apie miesto išplanavimą
Lietuvos Žinios
1940-01-11 p.10
Straipsnis
Kaip tvarkomas Birštonas
Kaip tvarkomas Birštonas
Lietuvos Žinios
1940-02-14 p.7
Žinutė
Bir6tono kurortas verkia gailiomis ašaromis
Bir6tono kurortas verkia gailiomis ašaromis
Lietuvos Žinios
1923-11-15 p.1
Straipsnis
Birštono šaltiniai
Birštono šaltiniai
Lietuvos Žinios
1923-12-02 p.2
Žinutė
Lietuvos Sachara - Kuršių Užmaris
Lietuvos Sachara - Kuršių Užmaris
Lietuvos Žinios
1924-06-03 p.2
Straipsnis
Birštono kurortas
Birštono kurortas
Lietuvos Žinios
1924-06-07 p.1
Žinutė
Palanga
Palanga
Lietuvos Žinios
1924-08-08 p.3
Straipsnis
Šventosios uoste kuriamas žvejų miestas
Šventosios uoste kuriamas žvejų miestas
Lietuvos Žinios
1937-01-19 p.9
Straipsnis
Klaipėdos vasarvietėse prasideda darbymetis
Klaipėdos vasarvietėse prasideda darbymetis
Lietuvos Žinios
1937-04-12 p.5
Straipsnis
Kulautuvos kurorto darbai
Kulautuvos kurorto darbai
Lietuvos Žinios
1937-04-16 p.7
Straipsnis
Berčiūnų kurorto veikla
Berčiūnų kurorto veikla
Lietuvos Žinios
1937-05-13 p.11
Straipsnis
Lampėdžių kurortas atidarytas
Lampėdžių kurortas atidarytas
Lietuvos Žinios
1937-05-15 p.8
Žinutė
Zarasai tapo tikru kurortu
Zarasai tapo tikru kurortu
Lietuvos Žinios
1937-07-08 p.7
Straipsnis
Alytuj
Alytuj
Lietuvos Žinios
1937-07-08 p.7
Žinutė
Keturi Aukštaitijos kurortai
Keturi Aukštaitijos kurortai
Lietuvos Žinios
1937-07-10 p.
Straipsnis
Blušių arba Melnragės kaime
Blušių arba Melnragės kaime
Lietuvos Žinios
1937-07-17 p.10
Straipsnis
A. Panemunės kurortas
A. Panemunės kurortas
Lietuvos Žinios
1937-07-27 p.5
Straipsnis
A. Panemunės kurortas
A. Panemunės kurortas
Lietuvos Žinios
1937-08-04 p.5
Straipsnis
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Birštonas turi 1000 vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
Palanga laukia vasarotojų
Palanga laukia vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.3
Straipsnis
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
24 namų moderniausias Lietuvoje miestas
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.2
Straipsnis
Daugiau erdvės Birštono kurortui
Daugiau erdvės Birštono kurortui
Lietuvos Aidas
1939-06-23 p.9
Straipsnis
Birštono svetainė pasidarė dvigubai talpesnė
Birštono svetainė pasidarė dvigubai talpesnė
Lietuvos Aidas
1939-06-30 p.6
Straipsnis
Augančiame Birštone
Augančiame Birštone
Lietuvos Aidas
1939-07-01 p.14
Straipsnis
Kulautuvoje 140 naujų vasarinių
Kulautuvoje 140 naujų vasarinių
Lietuvos Aidas
1939-07-04 p.8
Straipsnis
Laisvajame pajūryje
Laisvajame pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-07 p.6
Straipsnis
Kiek Palangoje vasarotojų
Kiek Palangoje vasarotojų
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.2
Straipsnis
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Kaip vasarojama Lietuvos pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Kėdainiai. Vasarvietės reikalai
Kėdainiai. Vasarvietės reikalai
Lietuvos Aidas
1939-07-12 p.6
Straipsnis
Pajūrio malonumai ir vargai
Pajūrio malonumai ir vargai
Lietuvos Aidas
1939-07-18 p.3
Straipsnis
Palangos pagyvinimas
Palangos pagyvinimas
Lietuvos Aidas
1939-07-20 p.6
Straipsnis
Vievio vasarvietės
Vievio vasarvietės
Lietuvos Aidas
1939-07-22 p.10
Straipsnis
Teisybė apie Palangą
Teisybė apie Palangą
Lietuvos Aidas
1939-07-26 p.4
Straipsnis
Vasarvietė, kurioje galima pigiai įsigyti vasarinėms sklypų
Vasarvietė, kurioje galima pigiai įsigyti vasarinėms sklypų
Lietuvos Aidas
1939-08-04 p.6
Straipsnis
Birštonas - Vytauto Didžiojo poilsio vieta
Birštonas - Vytauto Didžiojo poilsio vieta
Lietuvos Aidas
1939-08-05 p.6
Straipsnis
Prie sveikatos šaltinių
Prie sveikatos šaltinių
Lietuvos Aidas
1939-08-05 p.7
Straipsnis
Vasarojančiame Alytuje
Vasarojančiame Alytuje
Lietuvos Aidas
1939-08-09 p.2
Straipsnis
Birštono kurorto perspektyvos
Birštono kurorto perspektyvos
Lietuvos Aidas
1939-08-10 p.7
Straipsnis
Ties Birštonu rasta įdomių senienų
Ties Birštonu rasta įdomių senienų
Lietuvos Aidas
1939-08-18 p.4
Straipsnis
Trijose pakaunės vasarvietėse
Trijose pakaunės vasarvietėse
Lietuvos Aidas
1939-08-19 p.4
Straipsnis
Baigiantis sezonui pajūryje
Baigiantis sezonui pajūryje
Lietuvos Aidas
1939-09-02 p.4
Straipsnis
Palangos naujienos
Palangos naujienos
Lietuvos Aidas
1939-09-17 p.4
Straipsnis
Šiemet Birštonas turėjo daugiau kaip 30.000 svečių
Šiemet Birštonas turėjo daugiau kaip 30.000 svečių
Lietuvos Aidas
1939-10-10 p.8
Straipsnis
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Smėlėtosios dzūkijos sostinė - Alytus
Lietuvos Aidas
1939-10-11 p.4
Straipsnis
Kauno apskr. viešiesiams darbams išleista per 110.000
Kauno apskr. viešiesiams darbams išleista per 110.000
Lietuvos Aidas
1939-10-23 p.7
Straipsnis
Kokius viešuosius darbus Kauno apskrityje numatoma atlikti 1940 m.
Kokius viešuosius darbus Kauno apskrityje numatoma atlikti 1940 m.
Lietuvos Aidas
1939-10-31 p.6
Straipsnis
Koks turi būti Birštonas ateityje
Koks turi būti Birštonas ateityje
Lietuvos Aidas
1940-02-13 p.3
Straipsnis
Platelių grožis ir pažanga
Platelių grožis ir pažanga
Lietuvos Aidas
1940-03-27 p.3
Straipsnis
Reikia plėsti Birštono kurortą
Reikia plėsti Birštono kurortą
Lietuvos Aidas
1940-05-10 p.3
Straipsnis
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Kalnų ir ežerų tarpe tarpstančiame Zarasų kurorte
Lietuvos Žinios
1938-06-30 p.8
Straipsnis
Dzūkų sostinė - Alytus keičia veidą
Dzūkų sostinė - Alytus keičia veidą
Lietuvos Žinios
1938-07-22 p.6
Straipsnis
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Straipsnis
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Žinutė
Į Birštoną plaukia vasarotojai
Į Birštoną plaukia vasarotojai
Lietuvos Aidas
1940-05-24 p.2
Straipsnis
Kurortas be susisiekimo
Kurortas be susisiekimo
Lietuvos Žinios
1933-05-10 p.4
Straipsnis
Pasvalio kurortas
Pasvalio kurortas
Lietuvos Žinios
1933-05-12 p.4
Straipsnis
Likėnų vasarvietė būtina viešbučio
Likėnų vasarvietė būtina viešbučio
Lietuvos Aidas
1940-05-27 p.9
Straipsnis
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Palanga smarkiai ruošiasi sezonui
Lietuvos Aidas
1940-05-28 p.9
Straipsnis
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Palangą gražina akcinė bendrovė "Statyba"
Lietuvos Aidas
1940-06-04 p.6
Žinutė
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus
Lietuvos Aidas
1940-06-05 p.7
Straipsnis
Šiauliai. Bubių vasarvietė
Šiauliai. Bubių vasarvietė
Lietuvos Aidas
1940-06-10 p.9
Straipsnis
Apie Alytaus kurorto tvarkymą
Apie Alytaus kurorto tvarkymą
Lietuvos Žinios
1934-04-14 p.6
Straipsnis
L. žurnalistų sąjunga jau pradėjo statyti Giruliuose savo vasarnamį
L. žurnalistų sąjunga jau pradėjo statyti Giruliuose savo vasarnamį
Lietuvos Žinios
1934-07-09 p.5
Straipsnis
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu
Lietuvos Aidas
1939-05-26 p.3
Straipsnis
Alytuje gali vasaroti 1000 svečių
Alytuje gali vasaroti 1000 svečių
Lietuvos Aidas
1939-05-31 p.3
Žinutė
Atidaryta Pasvalio gydykla
Atidaryta Pasvalio gydykla
Lietuvos Aidas
1939-06-02 p.3
Straipsnis
Dubingių ežero saloje atidaryti turistams namai
Dubingių ežero saloje atidaryti turistams namai
Lietuvos Aidas
1939-06-02 p.8
Straipsnis
Berčiūnų kurorto vilų savininkai susirūpino kurorto ateitimia
Berčiūnų kurorto vilų savininkai susirūpino kurorto ateitimia
Lietuvos Žinios
1939-01-30 p.9
Straipsnis
1 360
Susiję objektai
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
Kazimiero Ambraziūno gyvenamasis namas Kaune
1929 - 1930
Antano Zubrio gyvenamasis namas
Antano Zubrio gyvenamasis namas
1938
Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje
Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje
1932
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
Birštono Raudonojo Kryžiaus gydykla
1930 - 1933
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
Birštono kurorto administracijos pastatas (dab. Turizmo informacijos centras)
1930
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
Tekstilės įmonių kompleksas Juozapavičiaus pr. 82 / Skuodo g. 2, Kaune
1870 - 1939
1 8

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Birštonas priklausė privatiems asmenims: iki 1905 metų – pil. Kvintai, vėliau už 140 000 rublių kurortą (su visais įrengimais) nusipirko Mileraitė-Kohanovienė. Valdant Kvintai, kurorte buvo trylika dešimtinių žemės, mineralinės versmės, vonių namai (su septyniasdešimt vonių), trys viešbučiai, skalbykla, aštuoni vasarnamiai su visais patogumais, o taip pat kurhauzas[1], skirtas Birštono svečių sekmadieniniams pasilinksminimams. Archyviniuose šaltiniuose minima pirmoji kurorto svetainė (kurhauzas), kurią dar 1855 metais savo kelionių užrašuose aprašė ir lenkų poetas Vladislovas Sirokomlė[2].


Kurortas ypač sunkiai išgyveno pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį ne tik dėl stipriai jį nualinusio karo, bet ir dėl galvosūkių, kam prisiimti atsakomybę už jo valdymą ir atstatymo darbų organizavimą. 1921 metais Birštoną (remiantis Žemės reformos įstatymo I punktu) buvo siūloma perimti Sveikatos departamentui, kuris nesėkmingai mėgino sudaryti bendras nuosavybės sutartis su Lietuvos Mineralinių Vandenų Akcine Bendrove. Dėl lėšų stokos Sveikatos departamentui nepavyko kurorto perimti 1920 metais, todėl departamentas pareiškė esą būtina (nes tai vienintelis balneologinis kurortas Lietuvoje, be to, dar caro valdžia norėjo panaikinti privačios nuosavybės teises), kad jo atstatymo iniciatyvas koordinuotų Vidaus Reikalų Ministerija[3]. Pastaroji kurortą išnuomojo Birštono akcinei bendrovei[4], kuri turėjo rūpintis ne vien Birštono eksploatacija[5], bet ir kurorto nusavinimu[6]. 1921 metais kurorto būklė buvo prasta, o medinis kurzakas (kurhauzas) – apleistas, be langų, viduje išlikusi tik salės patalpa su scena ir dviem kambariais, biliardo stalas ir veranda[7].


Nuo 1923 metų Birštono kurorto vadovo pareigas pradėjo eiti gydytojas Jurgis Venckūnas[8]. Sulig naujuoju Birštono atstatymo etapu, sutvarkytos kurhauzo grindys, langai, durys, įrengta balkono tvorelė, suremontuota veranda[9]. Salėje šventadieniais kelioms valandoms buvo samdomas II pulko orkestras[10], pastatyta nauja medinė scena,[11] pakeistas stogas, perstatytas antro aukšto balkonas ir trys verandos[12].


Vėliau, 1929 m., J. Venckūnas pastebėjo ir tam tikrus kurhauzo trūkumus: „nors Birštonas turi didelę salę svečiams ketvirtadieniais ir sekmadieniais pasilinksminti, tačiau čia lankosi daugiausia vietinis jaunimas. Kurorto gi svečiai tuos pasilinksminimus aiškiai boikotuoja. Iš to visai neseka, kad iš kurorto svečių tarpo nebūtų norinčių pašokti. Reikia tik psichologiją kurorto svečių pažinti. Kada patys svečiai suruošia vakarėlį, tada salė persipildo svečiais . Kurorto administracija nekviečia artistų, suruošti koncertų, spektaklių.“[13]


1923 metais kurorto komisija kurhauzo restoraną su sale, virtuve (bufete) bei veranda išnuomojo pil. Justinai Černiauskaitei (su sąlyga, kad tieks kokybišką maitinimą ne daugiau nei už du litus)[14]. Įdomu tai, jog  J. Černiauskaitė baigė ūkio ir ruošos mokslus Galicijoje, o prieš pateikdama prašymą išsinuomoti Birštono kurorto bufetę šešis metus vadovavo Lietuvių Katalikių Moterų draugijos išlaikomai namų ruošos ūkio mokyklėlei Kaune[15]. Dr. Venckūnas pastebi, kad bufetas yra ypatingai svarbi kurorto gyvenimo dalis. 1924 metais archyviniuose šaltiniuose jau minimas bufeto valdytojas Kelneris, kuris nepasižymėjo mandagumu ir švaros palaikymu. Matyti, kad dr. Matulionis „Lietuvoje“ rašė apie Birštono kurorto bufeto nešvarą, netinkamą aptarnavimą, netinkamą valgių gaminimą, turėdamas tam pagrindo[16].


1924 metais Sveikatos departamentas prie Vidaus Reikalų ministerijos pasirašė sutartį, kuria Birštono kurortas buvo perduotas (visuomeninei organizacijai) Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Remiantis antrąja sutarties redakcija (1928 m.), draugija įsipareigojo 36 metus eksploatuoti, tvarkyti ir tobulinti visą kurortui priklausantį ūkį, žemės plotą, mineralinius vandenis, trobesius ir t.t.[17] bei pasirūpinti kurhauzo modernizavimu.  


Trečiojo dešimtmečio pabaigoje, įsibėgėjus kurorto regeneracijos procesams, draugija nutarė nugriauti Birštono svetainę, o jos vietoje 1931 metais pastatė naują. Tame pačiame sklype suprojektuotas ir kompaktiško tūrio, aukštu dvišlaičiu stogu dengtas medinis mineralinio vandens paviljonas. Kasmet kurhauzas buvo dailinamas, kol tapo itin patrauklus poilsiautojams: „kurorto vadovybė atkreipė tinkamą dėmesį, kad vasarotojai turėtų kur laisvą laiką tinkamai praleisti ir skanų bei sveiką maistą gauti. Kurhauzas šiemet skoningai pertvarkytas. <…> Šiemet kurhauzą eksploatuos pats kurortas, o tas kelia rimtų vilčių, kad nusiskundimai kokiais nors netobulumais turės išnykti. <…> Prieš kurhauzą daroma daili aikštelė, kurioje bus pastatyti staliukai.“[18]


Paini ir ilgoka, tačiau įdomi, Birštono svetainės istorija liudija, jog nuo pat kurorto formavimosi pradžios labai aiškiai buvo suvokta poilsio ir pramogų kultūros reikšmė, kaip vienas svarbiausių kurorto veiklos elementų.


1960 metais, atlikus kurhauzo rekonstrukciją, pirminė vieno aukšto pastato architektūrinė raiška kiek pakito. Abejonių kelia portalo apvadai ir tokiai architektūrai paprastai nebūdingi šoniniai kontraforsai, tikėtina, pristatyti sovietmečiu. Autentiški pastato elementai išduoda, jog pastate buvo jungiamos tautiškumo (profiliuoto karnizo ir sandriko puošyba) ir modernybės (bokštelio vitrinos ir pirmojo aukšto langų eilės) idėjos, kurios iš to meto sostinės – Kauno sklido į priemiesčius, neaplenkdamos ir itin svarbią misiją tarpukariu turėjusių kurortų.


Viltė Migonytė 


 [1] Birštono kurortas. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 32.


[2] Baižienė, M. Rekreacinio miesto savitumas (Birštono medinės architektūros pavyzdžiu). Archiforma, 2012, nr. 1-2 (50), p. 34.


[3] Birštono kurorto eksploatacijos reikalu, 1922 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 39.


[4] Dėl Birštono kurorto išnuomavimo, 1923 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 143.


[5] Posėdžio protokolas dėl bendrovės steigėjų ir statuto projektui apsvarstyti, 1921 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 527.


[6] Posėdžio protokolas Birštono kurorto eksploatacijos būdams apsvarstyti, 1921 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 526.


[7] Birštono nusavinimo aktas, 1921 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 536-537.


[8] Dėl Birštono kurorto administratoriaus, 1923 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 153.


[9] Birštono kurorte atliktų darbų sąrašas, 1922 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 16.


[10] Pranešimas dėl orkestro samdymo, 1922 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 25.


[11] Birštono kurorto atstatymo darbai, 1923 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 114.


[12] Birštono kurorto atstatymo darbų sąmata, 1923 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 133.


[13] Dr. Venckūnas. Birštono kurorto atstatymo ir jo eksploatacijos reikalu, 1929 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 401-428.


[14] Dėl Birštono kurorto nuomos. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 78.


[15] J. Čekenauskaitės prašymas išsinuomoti bufetę Birštone. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 169.


[16] Dr. Venckūnas. Birštono kurorto atstatymo ir jo eksploatacijos reikalu, 1929 m. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 401-428.


[17] Birštono kurorto perdavimo Lietuvos Raudojo Kryžiaus draugijai sutartis. Sveikatos apsaugos departamentas, 1922-1924 m. LCVA, f. 380, ap. 1, b. 432, l. 7.


[18] Birštono kurorte tikras perversmas. Lietuvos aidas, 1935, nr. 120, p. 13.


 


Birštonas, Kurorto svetainė. Iš V. Sinkevičiaus asmeninio rinkinio.
Birštonas, Kurorto svetainė. Iš V. Sinkevičiaus asmeninio rinkinio.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas iki rekonstrukcijos. 2008 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuot.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuot.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.
Birštono kurhauzas. 2013 m., V. Migonytės nuotr.