Kauno I Žemųjų Šančių karinis miestelis (Šančių kareivinės)
(Išlikęs
, k.k.v.r.
26902
)
<p style="text-align: justify;">Nuo 1885 m., o ypač paskutiniame XIX a. dešimtmetyje Kaune ir jo priemiesčiuose išsiplėtė kareivinių ir kitų tvirtovei reikalingų pastatų statyba. Miesto centre įsikūrė tvirtovės administracija, o priemiesčiuose – kareivinių kompleksai su aptarnavimo struktūra, sandėlių zonos. Didžiausias karinis miestelis pastatytas Žemuosiuose Šančiuose. Nuo 1886 iki 1896 m. čia pastatyti 365 įvairios paskirties statiniai. Čia įsikūrė du pėstininkų pulkai (110 Kamos ir 109 Volgos), artilerijos brigada, pontonų batalionas, 28-oji artilerijos brigada, tvirtovės gaisrininkų komanda, karo balandžių stotis ir kt. Pastatyta įgulos cerkvė.</p>
<p style="text-align: justify;">Karinis miestelis suplanuotas, prisilaikant taisyklingo stačiakampio planavimo principų. Pravestas dab. A. Juozapavičiaus prospektas. Visi pastatai abiejose prospekto pusėse išsidėstė ilgaisiais fasadais statmenai arba lygiagrečiai prospektui. Teritorija į pietvakarius nuo prospekto buvo skirta kareivinėms, jų aptarnavimui reikalingiems ūkio statiniams. Čia taip pat stovėjo arklidės ir jas aptarnaujantys statiniai</p>
<p style="text-align: justify;">Šiaurės vakarinę šios teritorijos dalį užėmė 110 Kamos pulkas. Jam priklausė šie pastatai: keturios didžiosios kareivinės - trijų aukštų raudonų plytų pastatai, ligoninė, muzikantų komandos korpusas, neliečiamų atsargų sandėlis, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, džiūvėsių sandėlis, gurguolės ir kulkosvaidininkų komandos sandėlis, rūsiai-ledainės, aštuoni šuliniai, du nuotekų šuliniai, trys šiukšlių duobės. Pietryčiuose dislokavosi 109 Volgos pulkas, jam priklausė taip pat keturios didžiosios kareivinės, ligoninė, muzikantų komandos pastatas, ceikhauzas, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, trys šovinių sandeliai, kulkosvaidžių sandėlis, kulkosvaidininkų komandos arklidės, didelė kepykla, rūsiai-ledainės, šuliniai, šiukšlių duobės. Toliau į pietryčius, pastatai priklausė 28 artilerijos brigadai: trejos mūrinės trijų aukštų kareivinės, vadovybės korpusas, priėmimo pastatas, du mediniai namai šešiems batalionų vadams, medinis namas brigados vadui, karininkų susirinkimų pastatas, mokomosios komandos vado namas, du mūriniai dviejų aukštų namai karininkams, medinis namas trims jaunesniesiems karininkams, skalbykla, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, ceikhauzas, kalvė, parako sandėlis, šešerios arklidės 53 arkliams, arklidė 100 arklių, arklidė 56 arkliams, veterinarijos ligoninė, intendantūros sandėlis, mediniai 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterijų sandėliai, keturi rūsiai-ledainės, Teritorija rytų pusėje, Nemuno pakrantėje priklausė Pontonų bataliono Panemunės perkėlos per Nemuną padaliniui. Čia stovėjo keturi sandėliai pontonams saugoti.</p>
<p style="text-align: justify;">Šiaurės rytinėje prospekto pusėje didžiausia teritorija priklausė 109 Volgos pulkui, daugiausia čia pastatų paskirtis buvo gyvenamoji. Tai pulko vado namas, dvi dviejų aukštų mūrinės kareivinės keturioms kuopoms su puskarininkių patalpomis, trys dviaukščiai mūriniai namai karininkų butams, mediniai korpusai karininkų butams. Greta prospekto mūriniame pastate buvo įsikūrusi kanceliarija ir karininkų tarnybinės patalpos. Arčiau dabartinės Sandėlių gatvės buvo penkių lauko ligoninių reikmenų sandėlis ir ligoninių ceikhauzas, inžinerinis sandėlis.</p>
<p style="text-align: justify;">Prospekto ir dabartinės Sandėlių gatvės kampe dvejose mūrinėse trijų aukštų kareivinėse buvo įsikūrę keturios 110 Kamos pulko kuopos. Teritorija į šiaurės rytus taip pat priklausė 110 Kamos pulkui, čia buvo įsikūrusi pulko raštinė, šeši mūriniai pastatai skirti karininkams gyventi, trys gurguolių sandėliai, rūsiai-ledainės ir kt. ūkio statiniai.</p>
<p style="text-align: justify;">Šiaurės rytinėje karinio miestelio pusėje teritorija buvo skirta karo balandžių stočiai ir tvirtovės gaisrininkų komandai. Šioje teritorijoje pastatų paskirtys buvo: pastatas balandžiams, stoties viršininko namas, gaisrinė, dar buvo įsikūręs 110 Kamos pulko ceikhauzas. Kiek toliau į rytus stovėjo stambus maisto atsargų sandėlis<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pirmojo pasaulinio karo metu dalis pastatų nukentėjo, tačiau po karo juos perėmė Lietuvos kariuomenė: įsikūrė antrasis pėstininkų pulkas, artilerijos dalinys, o dalyje 28 artilerijos brigados ir pontonų bataliono perkėlos statiniuose įkurtos ginklų dirbtuvės. Kai kurie statiniai rekonstruoti, įrengta požeminė šaudykla<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Po Antrojo Pasaulinio A. Juozapavičiaus (tuo metu Kapsuko) prospekto pietvakarių pusėje išlikusius statinius perėmė Sovietų Sąjungos (nuo 1992 m. Rusijos) kariuomenės daliniai, o buvusių ginklų dirbtuvių teritorijoje įsikūrė karo technikos remonto gamykla. Buvo pastatyta naujų stambių korpusų, angarų, garažų, visi senieji ūkio statiniai nugriauti. Nauji pastatai buvo iš baltų silikatinių plytų, gerokai pakenkė šios teritorijos urbanistinei struktūrai ir architektūriniam vaizdui.</p>
<p style="text-align: justify;">1993 m. Pasitraukus Rusijos kariuomenei, dauguma statinių perėjo Kauno miesto savivaldybės žinion. Karo technikos gamyklos bazėje įsikūrė VĮ „Magnalis“, remontuojanti troleibusus (dabar čia veikia įvairios UAB), dalis pastatų atiduota Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinei. Kiti pastatai išnuomoti įvairioms privačioms bendrovėms. Tačiau didžiosios kareivinės ir dalis statinių liko tušti. Nenaudojami statiniai imti sparčiai niokoti. Nors buvo parengtas teritorijos konversijos projektas, detalusis planas, statiniai buvo niokojami apie 20 metų, mažesni visai dingo nuo žemės paviršiaus, juos išardžius.</p>
<p style="text-align: justify;">Teritorijoje išlikusius statinius galima suskirstyti į tokias grupes: Kareivinės ir dvi ligoninės – stambūs 3 aukštų pastatai (pirmasis aukštas žemesnis - cokolinis). Pamatai tašytų akmenų, sienos raudonų plytų, perdenginiai ir stogo konstrukcijos medžio, laiptinėse plytiniai skliautai. Per visą pastato ilgį eina koridorius, apjungiantis patalpas, galuose įrengtos prausyklos ir tualetai. Tokių pastatų teritorijoje yra dešimt, 2 aukštų mūriniai gyvenamieji namai karininkams - jų teritorijoje yra aštuoni. Tai žymiai mažesnių tūrių raudonų plytų pastatai, jų fasadai, palyginus su kareivinėmis, labiau puošnūs, juose daugiau plytų detalių. Pamatai tašytų akmenų, perdenginiai ir stogo konstrukcijos medinės, stogo danga – skardos, 1 a. mediniai namai karininkams ir puskarininkiams - namai buvo gausiai puošti medžio drožiniais, tačiau drožiniai likę tik fragmentiškai. Namai stiprūs, pamatai akmeniniai, sienos rąstų, stogų danga skardos, daug kur išlikę autentiški tipiniai stogeliai su ažūriniais metaliniais laikikliais virš lauko durų. Dalyje namų, mažinant butus, pirminė plano struktūra pakeista. Išliko šeši namai. Arklidės - mišrios konstrukcijos pastatai su raudonų plytų stulpais, su rąstinėmis sienomis. Dabar dalis sienų pakeista plytomis. Arklidžių pastatai taip pat buvo puošti medžio drožiniais, išlikusiais tik keliuose jų. Aptarnavimo-ūkio statiniai: kariniame miestelyje pastatyta Kauno centrinė karinė duonos kepykla – mūrinis, vieno aukšto T raidės plano konfigūracijos pastatas. Jo architektūriniam vaizdui pakenkė savininko pristatytas bokštas ir kiti „patobulinimai“. Buvo trys pirtys, skalbykla, trys kalvės, dvylika rūsių-ledainių daržovėms. Iš minėtų pastatų liko du rūsiai dar du užversti žemėmis. Išliko mūrinių dirbtuvių pastatų, jie blogos būklėmis. Pontonų bataliono perkėlos sandėliai buvo išsidėstę pietinėje teritorijos dalyje. Dalis jų nugriauti, kiti perstatyti, tarpukaryje įrengiant ginklų dirbtuves, Sovietmečiu atsirado didelių baltų plytų ar surenkamų konstrukcijų statinių, kurie pastatyti visai neatsižvelgiant į susiformavusią urbanistinę terpę<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Teritorijos statinių būklė įvertinta ir 2012-2013 m., ji katastrofiškai pablogėjo.</p>
<p style="text-align: justify;">Apie 2008 m., trys kareivinių pastatai buvo privatizuoti ir pertvarkyti į gyvenamuosius namus. Šis procesas tęsiasi ir dabar, pamažu kompleksas atsigauna, tačiau dar yra labai blogos būklės pastatų, kurių niokojimas tebesitęsia.</p>
<p style="text-align: justify;">Labai sunkiai ir pavėluotai pradėtos tvarkyti nuniokotos Žemųjų Šančių kareivinės, pritaikant pastatus gyvenamųjų butų įrengimui. Kadangi šie pastatai buvo tokios apgailėtinos būklės, kad jų laukė visiškas sugriuvimas, padaryta daug nuolaidų, rengiant projektus. Todėl šių pastatų autentiškumas jau prarastas. Tuo pačiu nyksta teritorijos istorinė užstatymo visuma. Atsirado neleistinos aklinos aukštos tvoros, skiriančios sklypus.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Niojolė Steponaitytė</em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[1]</a> Инвентарные планы Постройки в Шанцах. РГВИА, ф.13148, оп. 1, д. 3647.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="#_ftnref">[2]</a> Kauno artilerijos dirbtuvės. LCVA, f. 3, ap. 1, b. 429, l. 17.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref">[3]</a> Steponaitytė N. ir kt. Žemųjų Šančių karinio miestelio architektūriniai-urbanistiniai tyrimai ir siūlymai dėl apsaugos statuso (rankraštis). 1996 m. Saugoma N. Steponaitytės asmeniniame archyve.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno aps.,Kauno sav., Kaunas, A.Juozapavičiaus pr.
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Laikotarpis: Carinis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinių kompleksas, Karinis, Statinys, Gyvenamieji, Kareivinės, Urbanistika, Miestelis
Medžiagos: Mūras (akmenų), Mūras (plytų), Metalas
Nuotraukos: 34
Susiję bibliografijos įrašai
Kaune didelis potvynis
Kaune didelis potvynis
1931-04-14 p.1, 5
Straipsnis
Autobusų susisiekimo mieste tvarkymo reikalu
Autobusų susisiekimo mieste tvarkymo reikalu
Lietuvos Aidas
1932-06-15 p.6
Straipsnis
Pigiųjų butų kolonijos
Pigiųjų butų kolonijos
Lietuvos Aidas
1932-06-21 p.5
Straipsnis
Iki pustrečio miliono litų naujų vidaus kaskolų Kauno reikalams
Iki pustrečio miliono litų naujų vidaus kaskolų Kauno reikalams
Lietuvos Aidas
1932-06-30 p.4
Straipsnis
Kauno miesto taryba
Kauno miesto taryba
Lietuvos Aidas
1932-07-05 p.6
Straipsnis
Kauno kurortas
Kauno kurortas
Lietuvos Žinios
1931-05-23 p.5
Straipsnis
Kauno pliažai
Kauno pliažai
Lietuvos Aidas
1932-07-16 p.7
Straipsnis
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Perkūnas trenkė į Kauno ugniagesių rūmus
Lietuvos Žinios
1931-06-03 p.1
Straipsnis
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Būtini darbai miesto priemiesčiuose
Lietuvos Žinios
1931-06-11 p.5
Straipsnis
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
Siaurųjų geležinkelių direkcija praneša
1931-06-18 p.5
Žinutė
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Traukinėlis į seną miestą dar vaikščios
Lietuvos Žinios
1931-06-22 p.5
Žinutė
 Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Kauno priemiesčių vaikų aikštelės
Lietuvos Aidas
1932-08-13 p.4
Straipsnis
Gyventojams Šančiuose žinotina
Gyventojams Šančiuose žinotina
Lietuvos Žinios
1931-07-01 p.5
Žinutė
Apverktina Šančių gatvių būklė
Apverktina Šančių gatvių būklė
Lietuvos Aidas
1932-09-12 p.6
Straipsnis
Vargsta be šaligatvių
Vargsta be šaligatvių
Lietuvos Žinios
1931-07-07 p.5
Žinutė
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Cotton fabriką, didžiausia Pabaltyje
Lietuvos Aidas
1932-10-10 p.4
Straipsnis
Autobusininkai nori išmeksfaltuoti Kauną
Autobusininkai nori išmeksfaltuoti Kauną
Lietuvos Žinios
1931-08-07 p.5
Žinutė
Šančiuose steigiamas alaus bravoras
Šančiuose steigiamas alaus bravoras
Lietuvos Žinios
1931-08-12 p.5
Žinutė
Drobės gatvėj padaryta netvarka
Drobės gatvėj padaryta netvarka
Lietuvos Žinios
1931-08-27 p.5
Žinutė
Pajuostės dvaras
Pajuostės dvaras
Lietuvos Aidas
1935-07-13 p.8
Straipsnis
Šančiuose bus statoma didelė moderniška 12 kompl. pradž. mokykla
Šančiuose bus statoma didelė moderniška 12 kompl. pradž. mokykla
Lietuvos Aidas
1935-07-04 p.3
Straipsnis
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Baigtas įrengti stiklo fabrikas Šančiuose
Lietuvos Aidas
1932-10-29 p.8
Žinutė
Darbas iš atbulo galo
Darbas iš atbulo galo
Lietuvos Žinios
1931-09-02 p.6
Straipsnis
Kauno miesto autobusų savininkai
Kauno miesto autobusų savininkai
Lietuvos Žinios
1931-09-03 p.5
Žinutė
Aktualūs Kauno reikalai
Aktualūs Kauno reikalai
Lietuvos Aidas
1932-11-08 p.7
Straipsnis
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Per Žaliajį tiltą autobusai nekursuos
Lietuvos Žinios
1931-09-22 p.5
Žinutė
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Autobusų savininkų memorandumas Kauno miesto tarybai
Lietuvos Žinios
1931-09-24 p.5
Žinutė
Šančių gatvelė, kuri pateko į Europos žurnalus
Šančių gatvelė, kuri pateko į Europos žurnalus
Lietuvos Žinios
1931-09-30 p.6
Straipsnis
Dega brolių Vailokaičių fabrikas
Dega brolių Vailokaičių fabrikas
Lietuvos Žinios
1931-10-06 p.1
Straipsnis
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Kauno miesto taryba jau priėmė 1933 metų sąmatą
Lietuvos Aidas
1932-12-07 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Lietuvos miestus
Žinutės apie Lietuvos miestus
Lietuvos Aidas
1932-12-13 p.7
Žinutė
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Galutinai nustatyti statybos rajonai Kaune
Lietuvos Aidas
1932-12-30 p.7
Straipsnis
Brolių Vailokaičių fabrikų Šančiuose gaisras dar galutinai neužgesintas
Brolių Vailokaičių fabrikų Šančiuose gaisras dar galutinai neužgesintas
Lietuvos Žinios
1931-10-07 p.1
Straipsnis
Kauno miesto taryba pradėjo posėdžius
Kauno miesto taryba pradėjo posėdžius
Lietuvos Aidas
1937-10-01 p.3
Straipsnis
Žinutės apie Ukmergę
Žinutės apie Ukmergę
Lietuvos Žinios
1931-10-08 p.4
Žinutė
Kaunas turės visą eilę aikščių
Kaunas turės visą eilę aikščių
Lietuvos Aidas
1937-11-12 p.4
Straipsnis
Vakarykštė nelaimė Šančiuose
Vakarykštė nelaimė Šančiuose
Lietuvos Aidas
1937-12-12 p.3
Straipsnis
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Garažo griuvėsiai tebetvarkomi
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.8
Straipsnis
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Griuvusio garažo reikalai Kauno m. taryboje
Lietuvos Aidas
1937-12-17 p.5
Straipsnis
Garažo vidus jau paramstytas
Garažo vidus jau paramstytas
Lietuvos Aidas
1937-12-23 p.24
Straipsnis
Garažo griuvimo priežasčių galėjusi būti visa eilė
Garažo griuvimo priežasčių galėjusi būti visa eilė
Lietuvos Aidas
1937-12-28 p.5
Straipsnis
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Straipsniai apie Kėdainių apskritį
Lietuvos Aidas
1934-02-03 p.3
Straipsnis
Žinutės apie statybą Klaipėdos krašte
Žinutės apie statybą Klaipėdos krašte
Lietuvos Aidas
1934-07-30 p.p. 3
Straipsnis
Žinutės apie Kauno pliažus
Žinutės apie Kauno pliažus
Lietuvos Aidas
1934-07-30 p.p. 5
Straipsnis
Rojus, ne gyvenimas !
Rojus, ne gyvenimas !
Ragutis
1928-01-01 p.p. 3
Straipsnis
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Steigiama penkta vaikų skaitykla
Lietuvos Aidas
1938-02-01 p.2
Straipsnis
Kaip dar Kaune globojami beturčiai
Kaip dar Kaune globojami beturčiai
Lietuvos Aidas
1936-01-03 p.p.5
Straipsnis
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Tie, kurie iš savo medžiagos savomis rankomis stiprų ir gražų drabužį padaro
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.27
Straipsnis
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Dalis Juozapavičiaus prosp. jau pergrįsta
Dalis Juozapavičiaus prosp. jau pergrįsta
Lietuvos Aidas
1936-08-26 p.8
Žinutė
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Kaunui išgrįsti bituko plytomis dar reikėtų 23,5 mil lt.
Lietuvos Aidas
1937-07-21 p.2
Straipsnis
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Kauno miesto 5 metų planas ir sporto aikštės
Lietuvos Aidas
1936-09-29 p.8
Straipsnis
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Kur gimnazijos statomos, bus statomos ir reikėtų statyti
Lietuvos Aidas
1938-04-25 p.6
Straipsnis
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Papildomus kreditus garažo statybai Kauno m. taryba paskyrė
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.5
Straipsnis
Kelionė aplink Kauną
Kelionė aplink Kauną
Lietuvos Aidas
1938-04-29 p.6
Straipsnis
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Steigaimos dvi gimnazijos ir progimnazija
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.4
Straipsnis
Amžinojo šešėlio krantais
Amžinojo šešėlio krantais
Lietuvos Aidas
1938-04-30 p.6
Straipsnis
Gimstančiais ir mirštančiais plentais
Gimstančiais ir mirštančiais plentais
Lietuvos Aidas
1938-05-01 p.6
Straipsnis
Didelė statyba Kaune
Didelė statyba Kaune
Lietuvos Aidas
1937-07-28 p.2
Žinutė
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.5
Straipsnis
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Miško medžiaga įvairių tikybų bažnyčioms
Lietuvos Aidas
1936-02-11 p.p.5
Straipsnis
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Nuo sekmadienio atidaromi Kauno paplūdimiai
Lietuvos Aidas
1938-05-19 p.2
Straipsnis
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Papildomai 136.000 litų Kauno gatvėms grįsti
Lietuvos Aidas
1938-06-04 p.4
Straipsnis
Šančių ugniagesiai
Šančių ugniagesiai
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.5
Žinutė
Vandentiekiui gauta daug vamzdžių
Vandentiekiui gauta daug vamzdžių
Lietuvos Žinios
1931-10-29 p.5
Žinutė
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių
Lietuvos Žinios
1931-10-30 p.4
Straipsnis
Vailokaitis gaisro nuostolių reikalaująs 1 mil. lt.
Vailokaitis gaisro nuostolių reikalaująs 1 mil. lt.
Lietuvos Žinios
1931-11-12 p.5
Žinutė
 Drobės fabrikas
Drobės fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-03-17 p.10
Reklama
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Kaip šiemet bus tvarkomas Kaunas
Lietuvos Aidas
1934-08-08 p.p. 5
Straipsnis
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Ar daug vandens reikia Kaunui apsemti
Lietuvos Aidas
1934-03-10 p.12
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-03-20 p.5
Žinutė
Mūro namai
Mūro namai
1934-03-23 p.4
Straipsnis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Kur šiemet kauniečiai galės maudytis
Lietuvos Aidas
1934-05-09 p.12
Straipsnis
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
LA, 1936.05.03, p.4 - Po didžiojo karo Kaunas padidėjo daugiau kaip 2 kartus
Lietuvos Aidas
1936-05-03 p.4
Straipsnis
Vokiečių okupuotame Kaune
Vokiečių okupuotame Kaune
Lietuvos Aidas
1934-03-24 p.12-15
Straipsnis
Alytus
Alytus
Lietuvos Aidas
1934-02-28 p.9
Žinutė
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuvos Aidas
1934-04-20 p.5
Žinutė
Šančių slibinas
Šančių slibinas
Lietuvos Aidas
1935-05-15 p.2
Straipsnis
Žmogaus globos draugijos Šančių skyrius atidaro pigią valgyklą
Žmogaus globos draugijos Šančių skyrius atidaro pigią valgyklą
1935-10-12 p.7
Žinutė
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Vilijampolė busianti viena gražiausių
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.4
Straipsnis
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Kaip vyksta telefono tinklo pertvarkymo ir pritaikymo automatinei stočiai darbai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-10-18 p.3
Straipsnis
Kaune atidarytas deguonies ir acileno fabrikas
Kaune atidarytas deguonies ir acileno fabrikas
Lietuvos Aidas
1936-05-30 p.3
Straipsnis
Nauji karo invalidų namai Kaune
Nauji karo invalidų namai Kaune
Lietuvos Aidas
1935-06-01 p.3
Straipsnis
Telefono ir radio susisiekimo patobulinimai
Telefono ir radio susisiekimo patobulinimai
Lietuvos Aidas
1936-03-07 p.p.4
Straipsnis
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Potvynio pavojus sujudino visą Kauną
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.1
Straipsnis
Vaizdai iš vandens apsemtų vietų
Vaizdai iš vandens apsemtų vietų
Lietuvos Aidas
1936-03-10 p.p.4
Straipsnis
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
Patvirtinta visa eilė planų miestų statybai reguliuoti.
1935-01-05 p.7
Straipsnis
Rusų paliktame pastate įrengiama didžioji priešlėktuvinė slėptuvė
Rusų paliktame pastate įrengiama didžioji priešlėktuvinė slėptuvė
Lietuvos Aidas
1936-06-04 p.3
Straipsnis
Didįjį garažą savivaldybė statys pati
Didįjį garažą savivaldybė statys pati
Lietuvos Aidas
1937-06-11 p.3
Straipsnis
Šančiai. Skersgatviai prašosi sausinamų grovių
Šančiai. Skersgatviai prašosi sausinamų grovių
Lietuvos Aidas
1936-12-24 p.6
Žinutė
Paštų statybos ir remontas
Paštų statybos ir remontas
Lietuvos Aidas
1936-07-16 p.5
Straipsnis
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Kauno pležai šiemet gerai sutvarkyti
Lietuvos Aidas
1936-07-17 p.4
Straipsnis
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
Kaip veikia tekstilės fabrikas "Drobė"
1936-06-27 p.7
Straipsnis
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Kaune bus nugriauta apie 120 namų
Lietuvos Žinios
1932-01-20 p.5
Žinutė
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Jau maudėsi 800.000 kauniškių
Lietuvos Aidas
1938-08-05 p.5
Straipsnis
Kauno žalumynai
Kauno žalumynai
Lietuvos Aidas
1938-08-22 p.4
Straipsnis
Šančių garažas jau baigiamas statyti
Šančių garažas jau baigiamas statyti
Lietuvos Aidas
1938-09-02 p.4
Straipsnis
Šančiuose vykdomi dideli kanalizacijos darbai
Šančiuose vykdomi dideli kanalizacijos darbai
Lietuvos Aidas
1938-09-03 p.5
Straipsnis
Nepravažiuojama gatvė
Nepravažiuojama gatvė
Lietuvos Žinios
1935-04-05 p.7
Straipsnis
Šančiuose bus statomi Šaulių namai
Šančiuose bus statomi Šaulių namai
Lietuvos Žinios
1935-04-05 p.7
Straipsnis
Šančių ir A. Panemunės gyventojai apie siaurojo traukinėlio panaikinimą
Šančių ir A. Panemunės gyventojai apie siaurojo traukinėlio panaikinimą
Lietuvos Žinios
1935-04-12 p.7
Straipsnis
Kauno miesto tarybos posėdis
Kauno miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1935-05-17 p.7
Straipsnis
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Automatinių stočių rūmų statyba jau užbaigta
Lietuvos Žinios
1935-05-18 p.9
Straipsnis
Kokių yra gatvių Šančiuose
Kokių yra gatvių Šančiuose
Lietuvos Žinios
1935-05-25 p.9
Straipsnis
Ivinskio g-vėj nėra praėjimo
Ivinskio g-vėj nėra praėjimo
Lietuvos Žinios
1936-01-08 p.7
Žinutė
Nereikalingas akmenų aikvojimas
Nereikalingas akmenų aikvojimas
Lietuvos Žinios
1936-01-09 p.7
Žinutė
Kaip Kaunas auga
Kaip Kaunas auga
Lietuvos Žinios
1936-01-11 p.9
Žinutė
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Informaciją apie susisiekimą siauruojų geležinkeliu Kaune
Lietuva
1919-08-02 p.3
Straipsnis
Kauno ligoninės
Kauno ligoninės
Kauno naujienos
1925-11-05 p.6
Žinutė
Netikslus Kauno namų numeravimas
Netikslus Kauno namų numeravimas
Kauno naujienos
1925-11-11 p.3
Straipsnis
Apie kelių ir gatvių taisymą
Apie kelių ir gatvių taisymą
Kauno naujienos
1925-11-12 p.3
Straipsnis
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose
Kauno naujienos
1925-11-21 p.5
Žinutė
Šančiams suteikta malonė
Šančiams suteikta malonė
Kauno naujienos
1925-11-24 p.4
Žinutė
Įtaisymas šalygatvių Šančiuose, Slabadoj ir Aleksote
Įtaisymas šalygatvių Šančiuose, Slabadoj ir Aleksote
Lietuvos Žinios
1922-08-30 p.3
Žinutė
Gatvių siaurinimas
Gatvių siaurinimas
Lietuvos Žinios
1922-09-08 p.3
Žinutė
Kauno priemiestis Šančiai
Kauno priemiestis Šančiai
Lietuvos Žinios
1922-09-13 p.3
Žinutė
„Drobės“ fabrikas
„Drobės“ fabrikas
Lietuvos Žinios
1922-10-31 p.3
Žinutė
Apie gaisrus Kaune
Apie gaisrus Kaune
Lietuva
1920-06-27 p.2-3
Straipsnis
Vilnius-Lietuvos sostinė
Vilnius-Lietuvos sostinė
Lietuva
1920-08-22 p.2-3
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1921-02-05 p.2
Žinutė
Lietuvos miestų gilesnieji šuliniai
Lietuvos miestų gilesnieji šuliniai
Lietuva
1922-01-19 p.2-3
Straipsnis
Karo istorijos reikalu
Karo istorijos reikalu
Lietuva
1922-02-16 p.2
Straipsnis
Save the children gelbėkit vaikus
Save the children gelbėkit vaikus
Lietuva
1922-03-01 p.2
Straipsnis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Kauno miesto sanitarinė padėtis
Lietuva
1922-05-23 p.2
Straipsnis
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Kauno miesto artezinių vandenų aprūpinimo klausimas
Lietuva
1922-05-31 p.2
Straipsnis
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Delei Kauno elektros stoties pagerinimo
Lietuva
1922-09-08 p.4
Straipsnis
Delei gatvių pavadinimo
Delei gatvių pavadinimo
Lietuva
1922-11-05 p.5
Straipsnis
Statybos klausimu
Statybos klausimu
Lietuva
1923-02-23 p.1
Straipsnis
Kovokime su mėšlynais
Kovokime su mėšlynais
Lietuva
1923-03-08 p.2
Straipsnis
Žinutės apie Kauną
Žinutės apie Kauną
Lietuva
1923-04-26 p.2-3
Straipsnis
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Panemunės rojus ir Šančių pragaras
Lietuva
1923-06-27 p.4
Straipsnis
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Del venerinės ligoninės iškėlimo iš Panemunės
Lietuva
1923-08-21 p.1
Straipsnis
Šančiai tvarkosi
Šančiai tvarkosi
Lietuva
1923-11-27 p.3
Straipsnis
Iš Universiteto atima butus
Iš Universiteto atima butus
Lietuvos Žinios
1923-01-03 p.3
Žinutė
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Žinutė apie Kauno apšvietimą ir tramvajų
Lietuva
1924-02-06 p.6
Žinutė
Tvarkykimės
Tvarkykimės
Lietuva
1924-09-26 p.3-4
Straipsnis
Naujakurių žemės ir namų planai
Naujakurių žemės ir namų planai
Lietuva
1924-10-22 p.7
Žinutė
Kaunas rytoj
Kaunas rytoj
Lietuvos Aidas
1939-02-11 p.4
Straipsnis
Šančiuose įsteigta naujas kinematografas „Iliuzija“
Šančiuose įsteigta naujas kinematografas „Iliuzija“
Lietuvos Žinios
1923-05-09 p.3
Žinutė
Šančių vaikams reikia skaityklos
Šančių vaikams reikia skaityklos
Lietuvos Aidas
1939-03-25 p.6
Straipsnis
Kauno m. savivaldybė stato ir puošia miestą
Kauno m. savivaldybė stato ir puošia miestą
Lietuvos Aidas
1939-05-10 p.4
Straipsnis
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Kaune įsteigs didelį lietuvišką muilo fabriką
Lietuvos Aidas
1939-05-16 p.6
Straipsnis
Šančiai
Šančiai
Lietuvos Žinios
1923-08-04 p.3
Žinutė
Šančiai
Šančiai
Lietuvos Žinios
1923-07-07 p.3
Straipsnis
Šančiai
Šančiai
Lietuvos Žinios
1923-09-20 p.2
Žinutė
Geležinkelio stoties apylinkės gyventojai pageidauja pontoninio tilto per Nemuną
Geležinkelio stoties apylinkės gyventojai pageidauja pontoninio tilto per Nemuną
Lietuvos Žinios
1935-07-03 p.7
Žinutė
Pradėti kareivinių statybos darbai
Pradėti kareivinių statybos darbai
Lietuvos Žinios
1935-07-22 p.6
Žinutė
Šančiai, Kauno priemiestis
Šančiai, Kauno priemiestis
Lietuvos Ūkininkas
1919-11-16 p.p.5
Straipsnis
Kino Saturn nesusitvarko
Kino Saturn nesusitvarko
Lietuvos Žinios
1936-02-11 p.p.7
Žinutė
Kodėl Šančiai nesinaudoja vandentiekio vandeniu
Kodėl Šančiai nesinaudoja vandentiekio vandeniu
Lietuvos Žinios
1935-08-12 p.7
Žinutė
Šančių „Iliuzija“
Šančių „Iliuzija“
Lietuvos Žinios
1923-11-07 p.3
Žinutė
Prospekto atidarymas
Prospekto atidarymas
Lietuvos Žinios
1923-11-18 p.3
Žinutė
Šančių kanalas
Šančių kanalas
Lietuvos Žinios
1924-03-12 p.3
Žinutė
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Dėl parinktos Šančių gimnazijos rūmams vietos, Šančių gyventojai nepatenkinti
Lietuvos Žinios
1937-07-09 p.6
Žinutė
Dėl neapstatytų sklypų mokesčio įstatymo
Dėl neapstatytų sklypų mokesčio įstatymo
Lietuvos Aidas
1939-06-22 p.4
Straipsnis
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Šančių gimnazijos namai kainavo apie 1.000.000 Lt
Lietuvos Aidas
1939-10-23 p.4
Straipsnis
Darbininkų kolonijai Šančiuose paskirta 20 ha žemės
Darbininkų kolonijai Šančiuose paskirta 20 ha žemės
Lietuvos Aidas
1940-04-12 p.4
Straipsnis
Rengiamas planas darbininkų kolonijai kurti
Rengiamas planas darbininkų kolonijai kurti
Lietuvos Aidas
1940-04-23 p.12
Straipsnis
300 butų biednuomenei
300 butų biednuomenei
Lietuvos Aidas
1940-04-27 p.4
Straipsnis
Prašo Šančiuose įsteigti užkandinę
Prašo Šančiuose įsteigti užkandinę
Lietuvos Žinios
1938-01-29 p.7
Žinutė
Reportažas iš Šančių darbininkų ir vargšų gyvenimo
Reportažas iš Šančių darbininkų ir vargšų gyvenimo
Lietuvos Žinios
1938-02-10 p.4
Straipsnis
Šančiai dabar
Šančiai dabar
Lietuvos Aidas
1940-05-15 p.3
Straipsnis
1 162
Susiję objektai
Zenono Jonaičio namas Kaune
Zenono Jonaičio namas Kaune
1932
Donskių namas ir sklypas Kaune
Donskių namas ir sklypas Kaune
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
Senosios Druskininkų gydyklos – viešbutis „Europa Royal“
1896
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
1900 - 1907
Žemoslavlio dvaro sodyba
Žemoslavlio dvaro sodyba
1874 - 1883
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Vilniaus choralinė sinagoga
Vilniaus choralinė sinagoga
1900 - 1903
Kauno choralinė sinagoga
Kauno choralinė sinagoga
1872
Marijampolės sinagoga
Marijampolės sinagoga
1899
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos vasarinė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Kalvarijos žieminė sinagoga
Alytaus sinagoga
Alytaus sinagoga
Druskininkų cerkvė
Druskininkų cerkvė
1861 - 1865
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
Panevėžio kapinių stačiatikių cerkvė
1892
Trakų cerkvė
Trakų cerkvė
1861 - 1863
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
Buvusi Vilniaus žydų amatų mokykla
1876 - 1911
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
1635 - 1885
„Medininkų“ namas
„Medininkų“ namas
Pinigų muziejus Vilniuje
Pinigų muziejus Vilniuje
1874 - 1937
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
Lietuvos rašytojų sąjungos rūmų kompleksas
1839 - 1893
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
Buvusi Kauno austerija (užvažiuojamieji nakvynės namai)
1781
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
Namas Kaune, Vilniaus g. 27
1854 - 1934
Žydų ligoninė Kaune
Žydų ligoninė Kaune
1854 - 1929
Namas Kaune, Palangos g. 16
Namas Kaune, Palangos g. 16
1865 - 1898
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Vilniaus g. 23
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Palangos g. 14
Namas Kaune, Kurpių g. 29
Namas Kaune, Kurpių g. 29
1876
Kėdainių karinis miestelis
Kėdainių karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
Kalvarijos karinis miestelis
1940
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinis miestelis
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Marijampolės karinės įgulos Šv. Nikolajaus cerkvė, dab. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
Alytaus įgulos Pokrovskaja cerkvė (dab. Šv. Kazimiero bažnyčia)
1900
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
Šiaulių Šv. Nikolajaus Stebukladario (Nikolaja Čudotvorca) karinės įgulos cerkvė (dab. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia)
1908 - 1909
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia
1903 - 1906
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1897 - 1907
Vila „Anapilis”
Vila „Anapilis”
1898 - 1900
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
Palangos vila „Jūrapilis“ („Komoda“)
1895 - 1900
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
Palangos burmistro J. Šliūpo namas
1900 - 1910
Palangos kurhauzas
Palangos kurhauzas
1877 - 1880
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
Grafų Tiškevičių rūmai Palangoje (Palangos gintaro muziejus)
1897 - 1907
1 43

Nuo 1885 m., o ypač paskutiniame XIX a. dešimtmetyje Kaune ir jo priemiesčiuose išsiplėtė kareivinių ir kitų tvirtovei reikalingų pastatų statyba. Miesto centre įsikūrė tvirtovės administracija, o priemiesčiuose – kareivinių kompleksai su aptarnavimo struktūra, sandėlių zonos. Didžiausias karinis miestelis pastatytas Žemuosiuose Šančiuose. Nuo 1886 iki 1896 m. čia pastatyti 365 įvairios paskirties statiniai. Čia įsikūrė du pėstininkų pulkai (110 Kamos ir 109 Volgos), artilerijos brigada, pontonų batalionas, 28-oji artilerijos brigada, tvirtovės gaisrininkų komanda, karo balandžių stotis ir kt. Pastatyta įgulos cerkvė.


Karinis miestelis suplanuotas, prisilaikant taisyklingo stačiakampio planavimo principų. Pravestas dab. A. Juozapavičiaus prospektas. Visi pastatai abiejose prospekto pusėse išsidėstė ilgaisiais fasadais statmenai arba lygiagrečiai prospektui. Teritorija į pietvakarius nuo prospekto buvo skirta kareivinėms, jų aptarnavimui reikalingiems ūkio statiniams. Čia taip pat stovėjo arklidės ir jas aptarnaujantys statiniai


Šiaurės vakarinę šios teritorijos dalį užėmė 110 Kamos pulkas. Jam priklausė šie pastatai: keturios didžiosios kareivinės - trijų aukštų raudonų plytų pastatai, ligoninė, muzikantų komandos korpusas, neliečiamų atsargų sandėlis, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, džiūvėsių sandėlis, gurguolės ir kulkosvaidininkų komandos sandėlis, rūsiai-ledainės, aštuoni šuliniai, du nuotekų šuliniai, trys šiukšlių duobės. Pietryčiuose dislokavosi 109 Volgos pulkas, jam priklausė taip pat keturios didžiosios kareivinės, ligoninė, muzikantų komandos pastatas, ceikhauzas, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, trys šovinių sandeliai, kulkosvaidžių sandėlis, kulkosvaidininkų komandos arklidės, didelė kepykla, rūsiai-ledainės, šuliniai, šiukšlių duobės. Toliau į pietryčius, pastatai priklausė 28 artilerijos brigadai: trejos mūrinės trijų aukštų kareivinės, vadovybės korpusas, priėmimo pastatas, du mediniai namai šešiems batalionų vadams, medinis namas brigados vadui, karininkų susirinkimų pastatas, mokomosios komandos vado namas, du mūriniai dviejų aukštų namai karininkams, medinis namas trims jaunesniesiems karininkams, skalbykla, dirbtuvė, pirtis, kalvė, arklidės, vežiminė, ceikhauzas, kalvė, parako sandėlis, šešerios arklidės 53 arkliams, arklidė 100 arklių, arklidė 56 arkliams, veterinarijos ligoninė, intendantūros sandėlis, mediniai 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterijų sandėliai, keturi rūsiai-ledainės, Teritorija rytų pusėje, Nemuno pakrantėje priklausė Pontonų bataliono Panemunės perkėlos per Nemuną padaliniui. Čia stovėjo keturi sandėliai pontonams saugoti.


Šiaurės rytinėje prospekto pusėje didžiausia teritorija priklausė 109 Volgos pulkui, daugiausia čia pastatų paskirtis buvo gyvenamoji. Tai pulko vado namas, dvi dviejų aukštų mūrinės kareivinės keturioms kuopoms su puskarininkių patalpomis, trys dviaukščiai mūriniai namai karininkų butams, mediniai korpusai karininkų butams. Greta prospekto mūriniame pastate buvo įsikūrusi kanceliarija ir karininkų tarnybinės patalpos. Arčiau dabartinės Sandėlių gatvės buvo penkių lauko ligoninių reikmenų sandėlis ir ligoninių ceikhauzas, inžinerinis sandėlis.


Prospekto ir dabartinės Sandėlių gatvės kampe dvejose mūrinėse trijų aukštų kareivinėse buvo įsikūrę keturios 110 Kamos pulko kuopos. Teritorija į šiaurės rytus taip pat priklausė 110 Kamos pulkui, čia buvo įsikūrusi pulko raštinė, šeši mūriniai pastatai skirti karininkams gyventi, trys gurguolių sandėliai, rūsiai-ledainės ir kt. ūkio statiniai.


Šiaurės rytinėje karinio miestelio pusėje teritorija buvo skirta karo balandžių stočiai ir tvirtovės gaisrininkų komandai. Šioje teritorijoje pastatų paskirtys buvo: pastatas balandžiams, stoties viršininko namas, gaisrinė, dar buvo įsikūręs 110 Kamos pulko ceikhauzas. Kiek toliau į rytus stovėjo stambus maisto atsargų sandėlis[1].


Pirmojo pasaulinio karo metu dalis pastatų nukentėjo, tačiau po karo juos perėmė Lietuvos kariuomenė: įsikūrė antrasis pėstininkų pulkas, artilerijos dalinys, o dalyje 28 artilerijos brigados ir pontonų bataliono perkėlos statiniuose įkurtos ginklų dirbtuvės. Kai kurie statiniai rekonstruoti, įrengta požeminė šaudykla[2].


Po Antrojo Pasaulinio A. Juozapavičiaus (tuo metu Kapsuko) prospekto pietvakarių pusėje išlikusius statinius perėmė Sovietų Sąjungos (nuo 1992 m. Rusijos) kariuomenės daliniai, o buvusių ginklų dirbtuvių teritorijoje įsikūrė karo technikos remonto gamykla. Buvo pastatyta naujų stambių korpusų, angarų, garažų, visi senieji ūkio statiniai nugriauti. Nauji pastatai buvo iš baltų silikatinių plytų, gerokai pakenkė šios teritorijos urbanistinei struktūrai ir architektūriniam vaizdui.


1993 m. Pasitraukus Rusijos kariuomenei, dauguma statinių perėjo Kauno miesto savivaldybės žinion. Karo technikos gamyklos bazėje įsikūrė VĮ „Magnalis“, remontuojanti troleibusus (dabar čia veikia įvairios UAB), dalis pastatų atiduota Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinei. Kiti pastatai išnuomoti įvairioms privačioms bendrovėms. Tačiau didžiosios kareivinės ir dalis statinių liko tušti. Nenaudojami statiniai imti sparčiai niokoti. Nors buvo parengtas teritorijos konversijos projektas, detalusis planas, statiniai buvo niokojami apie 20 metų, mažesni visai dingo nuo žemės paviršiaus, juos išardžius.


Teritorijoje išlikusius statinius galima suskirstyti į tokias grupes: Kareivinės ir dvi ligoninės – stambūs 3 aukštų pastatai (pirmasis aukštas žemesnis - cokolinis). Pamatai tašytų akmenų, sienos raudonų plytų, perdenginiai ir stogo konstrukcijos medžio, laiptinėse plytiniai skliautai. Per visą pastato ilgį eina koridorius, apjungiantis patalpas, galuose įrengtos prausyklos ir tualetai. Tokių pastatų teritorijoje yra dešimt, 2 aukštų mūriniai gyvenamieji namai karininkams - jų teritorijoje yra aštuoni. Tai žymiai mažesnių tūrių raudonų plytų pastatai, jų fasadai, palyginus su kareivinėmis, labiau puošnūs, juose daugiau plytų detalių. Pamatai tašytų akmenų, perdenginiai ir stogo konstrukcijos medinės, stogo danga – skardos, 1 a. mediniai namai karininkams ir puskarininkiams - namai buvo gausiai puošti medžio drožiniais, tačiau drožiniai likę tik fragmentiškai. Namai stiprūs, pamatai akmeniniai, sienos rąstų, stogų danga skardos, daug kur išlikę autentiški tipiniai stogeliai su ažūriniais metaliniais laikikliais virš lauko durų. Dalyje namų, mažinant butus, pirminė plano struktūra pakeista. Išliko šeši namai. Arklidės - mišrios konstrukcijos pastatai su raudonų plytų stulpais, su rąstinėmis sienomis. Dabar dalis sienų pakeista plytomis. Arklidžių pastatai taip pat buvo puošti medžio drožiniais, išlikusiais tik keliuose jų. Aptarnavimo-ūkio statiniai: kariniame miestelyje pastatyta Kauno centrinė karinė duonos kepykla – mūrinis, vieno aukšto T raidės plano konfigūracijos pastatas. Jo architektūriniam vaizdui pakenkė savininko pristatytas bokštas ir kiti „patobulinimai“. Buvo trys pirtys, skalbykla, trys kalvės, dvylika rūsių-ledainių daržovėms. Iš minėtų pastatų liko du rūsiai dar du užversti žemėmis. Išliko mūrinių dirbtuvių pastatų, jie blogos būklėmis. Pontonų bataliono perkėlos sandėliai buvo išsidėstę pietinėje teritorijos dalyje. Dalis jų nugriauti, kiti perstatyti, tarpukaryje įrengiant ginklų dirbtuves, Sovietmečiu atsirado didelių baltų plytų ar surenkamų konstrukcijų statinių, kurie pastatyti visai neatsižvelgiant į susiformavusią urbanistinę terpę[3]. Teritorijos statinių būklė įvertinta ir 2012-2013 m., ji katastrofiškai pablogėjo.


Apie 2008 m., trys kareivinių pastatai buvo privatizuoti ir pertvarkyti į gyvenamuosius namus. Šis procesas tęsiasi ir dabar, pamažu kompleksas atsigauna, tačiau dar yra labai blogos būklės pastatų, kurių niokojimas tebesitęsia.


Labai sunkiai ir pavėluotai pradėtos tvarkyti nuniokotos Žemųjų Šančių kareivinės, pritaikant pastatus gyvenamųjų butų įrengimui. Kadangi šie pastatai buvo tokios apgailėtinos būklės, kad jų laukė visiškas sugriuvimas, padaryta daug nuolaidų, rengiant projektus. Todėl šių pastatų autentiškumas jau prarastas. Tuo pačiu nyksta teritorijos istorinė užstatymo visuma. Atsirado neleistinos aklinos aukštos tvoros, skiriančios sklypus.


Niojolė Steponaitytė
[1] Инвентарные планы Постройки в Шанцах. РГВИА, ф.13148, оп. 1, д. 3647.


[2] Kauno artilerijos dirbtuvės. LCVA, f. 3, ap. 1, b. 429, l. 17.


[3] Steponaitytė N. ir kt. Žemųjų Šančių karinio miestelio architektūriniai-urbanistiniai tyrimai ir siūlymai dėl apsaugos statuso (rankraštis). 1996 m. Saugoma N. Steponaitytės asmeniniame archyve.


Senoji Ž. Šančių bažnyčia, perstatytas ceikhauzas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Senoji Ž. Šančių bažnyčia, perstatytas ceikhauzas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karo balandžių stoties viršininko namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karo balandžių stoties viršininko namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Gaisrininkų komandos pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Gaisrininkų komandos pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Gaisrininkų komandos pastato trvoros fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Gaisrininkų komandos pastato trvoros fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo durys. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo durys. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo dumtraukiai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo dumtraukiai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Visų pastatų tipinis stogelis. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Visų pastatų tipinis stogelis. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamieji namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamieji namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo turėklai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo turėklai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Karininkų gyvenamojo namo laiptinė. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Maisto sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Maisto sandėlis. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Rūsys. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Rūsys. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Rūsio durų fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Rūsio durų fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Vartai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Vartai. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis puskarininkių gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis puskarininkių gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis puskarininkių gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis puskarininkių gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinio puskarininkių gyvenamojo namo fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinio puskarininkių gyvenamojo namo fragmentas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Dirbtuvių pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Dirbtuvių pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Interjeras. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Interjeras. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės pritaikytos gyvenamajam namui. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Kareivinės pritaikytos gyvenamajam namui. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Medinis karininkų gyvenamasis namas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Ūkio pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Ūkio pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Ūkio pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Ūkio pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Savininko "patobulintas" kepyklos pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.
Savininko "patobulintas" kepyklos pastatas. Nuotr. N. Steponaitytė, 2012 m.