Gyvenamasis namas Vilniuje, Pilies g. 12
(Išlikęs
, k.k.v.r.
668
)
<p style="text-align: justify;">Dabartinio namo vietoje XVI a. pr. stovėjo miesto jurisdikcijai priklausę du mūriniai namai. Vienas stovėjo galu, kitas – šonu į gatvę<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Vieną jų 1514–1533 m. nuomojo Vilniuje garsus auksakalys Petras Volfgangas<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. XVII a. I pusėje namai priklausė karališkajam vaistininkui Stanislovui Kendzierskiui<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Per XVII a. vidurio karą apgriautus abu Kendzierskių namus 1678 m. nusipirko prelatas Benediktas Žuchorskis. Jis abu namus rekonstravo, subarokino. Galu į gatvę stovinčiam namui buvo pristatytas trečiasis aukštas, o į jo fasadinę sieną įjungta buvusio gotikinio trikampio frontono siena. Po namu buvo erdvūs rūsiai, kurių viename įrengtas šulinys su rankiniu siurbliu ir vamzdžiu į kiemą<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Palyginti nedideliame kieme tilpo dvi mūrinės vežiminės. Viena buvo gyvenamojo namo tąsa, kita stovėjo kiemo gilumoje. Virš vežiminių – po du vežikų butus su bendra virtuve<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Dar kieme tilpo malkinės, pašiūrės, medinė arklidė 8 arkliams. Abu namai buvo nutinkuoti. Dešiniojo namo tarpaukštinėje juostoje tarp pirmo ir antro aukšto nutapyti žymiausių Vilniaus dvasininkų portretai. Prelatas B. Žuchorskis testamentu namus paliko Vilniaus katedros kapitulai, kuri juos ir valdė iki 1940 m.</p>
<p style="text-align: justify;">Abu namai 1944 m. degė, liko tik griaučiai. „Apie 1953 m., besiruošiant rekonstruoti namus ir po to įrengti dailininkams dirbtuves, Kelių-tiltų trestas buvo pradėjęs paruošiamuosius darbus natūroje – panaikino Pilies 12 vidaus sienas ir kiemo korpusus, o 14-ame name nugriovė trečiąjį aukštą. Architektūros paminklų mylėtojų rūpesčiu griovimo darbai buvo sustabdyti“<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Taip žuvo daug natūros duomenų. 1956–1960 m. namai buvo sujungti į vieną, atstatytas kiemo flygelis<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Tačiau archit. Algimanto Umbraso siūlomo namo frontono<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> nesiryžta atkurti, jis buvo laikinai uždengtas lygiu mediniu skydu. Nepasitikint didelius segmentinių arkų langus rodžiusiais architektūriniais tyrimais, antro aukšto langai buvo padaryti mažučiai smailiaarkiai, kiekvienoje nišoje sugrupuoti po du. Menotyrininkas Vladas Drėma reiškė nepasitenkinimą tokia restauracija: „Visų pirma be reikalo antrojo aukšto dideli segmentine arka užbaigti langai buvo sumažinti ir į juos papildomai įrengti suporinti siauručiai aštriaarkiniai pseudogotikiniai langeliai. Gotikos laikais Lietuvoje tokie langeliai nebuvo niekur taikomi, nei panašių proporcijų, nei suporinti, taip, kad jie čia yra visai svetimi ir nebuvo absoliučiai jokių davinių juos čia taikyti. Siaurus suporintus langelius taikė romaninė arba pereinamojo etapo į gotiką architektūra. [...]. Gdanskas, Karaliaučius ir Ryga, su kuriais Vilnius palaikė labai tamprius prekybinius ir kultūrinius ryšius, – gyvenamuose bei reprezentaciniuose pastatuose taikė, kaip taisyklė, plačius ir didelius langus, tarp kurių tarpulangė sienelė virsdavo vos konstruktyviniu stulpeliu“<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1982 m. Paminklų konservavimo institute buvo paskelbtas vidaus konkursas namo mūrinio frontono atstatymo projektui parengti. Projektus pateikė archit. Saulius Misevičius, Alvidas Songaila, Vidutė Povilauskaitė, Gediminas Budreika, Birutė Gudynaitė, Rimas Anusevičius, Umbrasas<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Konkurso laimėtojas Misevičius suprojektavo mūrinį frontoną ir dešiniosios namo pusės antro aukšto langus<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Taip buvo ištaisyta ankstesnės restauracijos klaida. Antroji namo rekonstrukcija buvo užbaigta 1986 metais.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Morta Baužienė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Lietuvos architektūros istorija. T. 1:</em> <em>Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio.</em> Vilnius: Mokslas, 1987, p. 112.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Drėma, V. <em>Vilniaus namai archyvų fonduose. </em>Kn. 2. Sud. Zita Ditauskienė. Vilnius: Savastis, 1998, p. 26–38.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Ten pat.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Ten pat.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Ten pat.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Sabaliauskienė, R. Vilniaus namas Gorkio g. 12. Namo fasado meniniai tyrimai, 1977, KPCA, f. 5, ap. 1, b. 848, l. 40–41.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Brusokas, A. Gyvenamas namas Gorkio 12 (atstatomas kiemo korpusas). Darbo brėžiniai. Architektūrinė-statybinė dalis, VAA, f. 2, 107-2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Umbrasas, A. Vilnius, Gorkio g. Nr. 12. Gyvenamo namo frontono atstatymo projekto eskizai. 1960, VAA, f. 1019, ap. 11, b. 6642, l. 18.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Drėma, <em>op. cit</em>.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Gyvenamas namas Vilniuje, Gorkio gt. 12. Frontonas. Konkurso darbai, 1982, VAA, f. 2, 107-8.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Misevičius, S. Namo frontonas Vilniuje, Gorkio gt. 12. Eskizinis projektas, 1982, VAA, f. 2 107-7.</p>
</div>
</div>
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pilies g. 12
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Mykolas Enkingeris (?), Alfredas Brusokas, Algimantas Umbrasas, Saulius Misevičius
Laikotarpis: LDK
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Kultūros/ sporto/ poilsio/ Kiti, Meno galerija
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 12
Susiję objektai
Naugarduko parapinė Viešpaties atsimainymo bažnyčia
Naugarduko parapinė Viešpaties atsimainymo bažnyčia
1719 - 1723
Geranainių Šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčia
Geranainių Šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčia
1529 - 1779
Lydos Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Lydos Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
1765 - 1770
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolyno istorija
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolyno istorija
Bernardinų vienuolynas Gardine
Bernardinų vienuolynas Gardine
1580 - 1853
Nesvyžiaus Dievo kūno jėzuitų bažnyčia
Nesvyžiaus Dievo kūno jėzuitų bažnyčia
1583 - 1600
Nesvyžiaus Radvilų pilis
Nesvyžiaus Radvilų pilis
1581 - 1604
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
1251 - 1801
Kauno rotušė
Kauno rotušė
Namas Kaune, Rotušės a. 2
Namas Kaune, Rotušės a. 2
Namas Kaune, Rotušės a. 3
Namas Kaune, Rotušės a. 3
Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolyno kompleksas
Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolyno kompleksas
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 4
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 4
Igno Oginskio rūmų pastatų kompleksas
Igno Oginskio rūmų pastatų kompleksas
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūra
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūra
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia Kaune
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia Kaune
1642 - 1762
Kauno rotušės rekonstrukcija 1771-1780 metais
Kauno rotušės rekonstrukcija 1771-1780 metais
1771 - 1780
Kauno Dievo Kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolyno architektūrinė raida
Kauno Dievo Kūno bažnyčia ir dominikonų vienuolyno architektūrinė raida
1639 - 1700
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios Kaune archeologiniai tyrimai
Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios Kaune archeologiniai tyrimai
Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūrinių tyrimų medžiaga
Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūrinių tyrimų medžiaga
Biala Podlaska dvaro rūmai
Biala Podlaska dvaro rūmai
1622 - 1740
Tykocino bažnyčia
Tykocino bažnyčia
1742 - 1750
Vygrių kamaldulių vienuolynas
Vygrių kamaldulių vienuolynas
1667 - 1745
1 27

Dabartinio namo vietoje XVI a. pr. stovėjo miesto jurisdikcijai priklausę du mūriniai namai. Vienas stovėjo galu, kitas – šonu į gatvę[1]. Vieną jų 1514–1533 m. nuomojo Vilniuje garsus auksakalys Petras Volfgangas[2]. XVII a. I pusėje namai priklausė karališkajam vaistininkui Stanislovui Kendzierskiui[3]. Per XVII a. vidurio karą apgriautus abu Kendzierskių namus 1678 m. nusipirko prelatas Benediktas Žuchorskis. Jis abu namus rekonstravo, subarokino. Galu į gatvę stovinčiam namui buvo pristatytas trečiasis aukštas, o į jo fasadinę sieną įjungta buvusio gotikinio trikampio frontono siena. Po namu buvo erdvūs rūsiai, kurių viename įrengtas šulinys su rankiniu siurbliu ir vamzdžiu į kiemą[4]. Palyginti nedideliame kieme tilpo dvi mūrinės vežiminės. Viena buvo gyvenamojo namo tąsa, kita stovėjo kiemo gilumoje. Virš vežiminių – po du vežikų butus su bendra virtuve[5]. Dar kieme tilpo malkinės, pašiūrės, medinė arklidė 8 arkliams. Abu namai buvo nutinkuoti. Dešiniojo namo tarpaukštinėje juostoje tarp pirmo ir antro aukšto nutapyti žymiausių Vilniaus dvasininkų portretai. Prelatas B. Žuchorskis testamentu namus paliko Vilniaus katedros kapitulai, kuri juos ir valdė iki 1940 m.


Abu namai 1944 m. degė, liko tik griaučiai. „Apie 1953 m., besiruošiant rekonstruoti namus ir po to įrengti dailininkams dirbtuves, Kelių-tiltų trestas buvo pradėjęs paruošiamuosius darbus natūroje – panaikino Pilies 12 vidaus sienas ir kiemo korpusus, o 14-ame name nugriovė trečiąjį aukštą. Architektūros paminklų mylėtojų rūpesčiu griovimo darbai buvo sustabdyti“[6]. Taip žuvo daug natūros duomenų. 1956–1960 m. namai buvo sujungti į vieną, atstatytas kiemo flygelis[7]. Tačiau archit. Algimanto Umbraso siūlomo namo frontono[8] nesiryžta atkurti, jis buvo laikinai uždengtas lygiu mediniu skydu. Nepasitikint didelius segmentinių arkų langus rodžiusiais architektūriniais tyrimais, antro aukšto langai buvo padaryti mažučiai smailiaarkiai, kiekvienoje nišoje sugrupuoti po du. Menotyrininkas Vladas Drėma reiškė nepasitenkinimą tokia restauracija: „Visų pirma be reikalo antrojo aukšto dideli segmentine arka užbaigti langai buvo sumažinti ir į juos papildomai įrengti suporinti siauručiai aštriaarkiniai pseudogotikiniai langeliai. Gotikos laikais Lietuvoje tokie langeliai nebuvo niekur taikomi, nei panašių proporcijų, nei suporinti, taip, kad jie čia yra visai svetimi ir nebuvo absoliučiai jokių davinių juos čia taikyti. Siaurus suporintus langelius taikė romaninė arba pereinamojo etapo į gotiką architektūra. [...]. Gdanskas, Karaliaučius ir Ryga, su kuriais Vilnius palaikė labai tamprius prekybinius ir kultūrinius ryšius, – gyvenamuose bei reprezentaciniuose pastatuose taikė, kaip taisyklė, plačius ir didelius langus, tarp kurių tarpulangė sienelė virsdavo vos konstruktyviniu stulpeliu“[9].


1982 m. Paminklų konservavimo institute buvo paskelbtas vidaus konkursas namo mūrinio frontono atstatymo projektui parengti. Projektus pateikė archit. Saulius Misevičius, Alvidas Songaila, Vidutė Povilauskaitė, Gediminas Budreika, Birutė Gudynaitė, Rimas Anusevičius, Umbrasas[10]. Konkurso laimėtojas Misevičius suprojektavo mūrinį frontoną ir dešiniosios namo pusės antro aukšto langus[11]. Taip buvo ištaisyta ankstesnės restauracijos klaida. Antroji namo rekonstrukcija buvo užbaigta 1986 metais.


Morta Baužienė
[1] Lietuvos architektūros istorija. T. 1: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius: Mokslas, 1987, p. 112.


[2] Drėma, V. Vilniaus namai archyvų fonduose. Kn. 2. Sud. Zita Ditauskienė. Vilnius: Savastis, 1998, p. 26–38.


[3] Ten pat.


[4] Ten pat.


[5] Ten pat.


[6] Sabaliauskienė, R. Vilniaus namas Gorkio g. 12. Namo fasado meniniai tyrimai, 1977, KPCA, f. 5, ap. 1, b. 848, l. 40–41.


[7] Brusokas, A. Gyvenamas namas Gorkio 12 (atstatomas kiemo korpusas). Darbo brėžiniai. Architektūrinė-statybinė dalis, VAA, f. 2, 107-2.


[8] Umbrasas, A. Vilnius, Gorkio g. Nr. 12. Gyvenamo namo frontono atstatymo projekto eskizai. 1960, VAA, f. 1019, ap. 11, b. 6642, l. 18.


[9] Drėma, op. cit.


[10] Gyvenamas namas Vilniuje, Gorkio gt. 12. Frontonas. Konkurso darbai, 1982, VAA, f. 2, 107-8.


[11] Misevičius, S. Namo frontonas Vilniuje, Gorkio gt. 12. Eskizinis projektas, 1982, VAA, f. 2 107-7.


Namo Pilies g. 12 fasadas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Namo Pilies g. 12 fasadas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Frontono piešinys. KTU ASI archyvas
Frontono piešinys. KTU ASI archyvas
Situacijos planas. KTU ASI archyvo brėž.
Situacijos planas. KTU ASI archyvo brėž.
I a. planas. KTU ASI archyvo brėž.
I a. planas. KTU ASI archyvo brėž.
I a. planas. KTU ASI archyvo brėž.
I a. planas. KTU ASI archyvo brėž.
Namo Pilies g. 12 fasadas restauracijos pradžioje 1960 m. KPCA, f.5, ap. 1, b. 848
Namo Pilies g. 12 fasadas restauracijos pradžioje 1960 m. KPCA, f.5, ap. 1, b. 848
Namo fasadas su laikinu mediniu frontono skydu (iki 1985 m.). M. Sakalausko nuotr., KPCA
Namo fasadas su laikinu mediniu frontono skydu (iki 1985 m.). M. Sakalausko nuotr., KPCA
Barokinių vartų ir gotikos santarvė 2013 m. M. Baužienės nuotr.
Barokinių vartų ir gotikos santarvė 2013 m. M. Baužienės nuotr.
Namo Pilies g. 12 vartų arka iš kiemo į gatvę 2013 m. M. Baužienės nuotr.
Namo Pilies g. 12 vartų arka iš kiemo į gatvę 2013 m. M. Baužienės nuotr.
Restauruoto gotikinio ažūro fragmentas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Restauruoto gotikinio ažūro fragmentas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Frontonas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Frontonas 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Antro aukšto langai 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.
Antro aukšto langai 2013 m. P. T. Laurinaičio nuotr.