Namas Kaune, Rotušės a. 29
(Išlikęs
, k.k.v.r.
10714
)
<p style="text-align: justify;">Vienas iš šiandien stilistiškai išraiškingiausių senųjų Kauno gyvenamųjų visuomeninių pastatų, namas Rotušės a. 29, stovi šiaurinėje aikštės dalyje, M. Valančiaus g. ir aikštės kampe. Pirmieji posesijos mediniai pastatai galėjo būti pastatyti XV – XVI a. Jiems sudegus XVI a. antrojoje pusėje, vakarinėje posesijos dalyje prie kaimyninio namo (nr. 28) sienos pristatytas mūrinis, galu į aikštę orientuotas, dviejų aukštų pastatas su rūsiu. Rūsyje ir pirmame aukšte buvo ūkinės ir prekybinės paskirties patalpos, antrajame – gyvenamosios. Gotikinį pastatą dengė vienšlaitis stogas, kurio abu galus puošė, manoma, asimetriški frontonai.</p>
<p style="text-align: justify;">XVII a. viduryje prie namo rytinės sienos pristatytas L raidės formos plano, renesansinės architektūros pastatas. Pietinė jo dalis, įsijungusi į ištisinį aikštės užstatymą ir užbaigianti Vilniaus g. perspektyvą, buvo platesnė, aukštesnė ir turėjo išraiškingesnius architektūrinius bruožus, o prie Valančiaus g. esanti pastato dalis – žemesnė, siauresnė ir santūresnė. Rūsyje buvo prekybos, pirmame aukšte – viešbučio patalpos ir karčema, antrame – šeimininkų butas. Manoma, kad šis pastatas galėjo būti pastatytas specialiai paštui. Gotikinis ir renesansinis namai sujungti antrame aukšte iškirtus duris.</p>
<p style="text-align: justify;">XVIII a. pab.–XIX a. pr. šiaurinėje sklypo dalyje buvo pastatytas klasicizmo bruožų turintis korpusas, su gotikine ir renesansine dalimi sujungtas į vieningą kompleksą. 1835–1849 m. visas namas buvo perstatytas, pakeistas jo planavimas ir eksterjero architektūrinė kompozicija. Atlikus pertvarkymus pirmame aukšte, buvo įrengta vienuolika parduotuvių, antrame – nuomojami butai. Gotikinio ir renesansinio korpuso aikštės fasadai sujungti į vieną eklektišką visumą. Paskui XX a. pirmojoje pusėje šis fasadas paaukštintas, iš abiejų frontono pusių užstatyti antstatai<a title="" href="#_edn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Po tokių pertvarkymų namo senieji architektūros klodai buvo paslėpti po XIX a. suformuotu antsluoksniu. Tik XX a. septintame dešimtmetyje atlikti architektūriniai tyrimai parodė, jog pastatą sudaro trys dalys, palyginti neblogai išsilaikiusios, gotikinio, renesansinio ir klasicistinio korpusų. Todėl buvo nutarta panaikinti XIX ir XX a. perstatymo elementus, grąžinti gotikinio, renesansinio bei klasicistinio statinių planinę erdvinę struktūrą, fasadų bei interjerų kompozicijas<a title="" href="#_edn2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Namui Rotušės a. 29 senoji architektūrinė išvaizda, kaip ir daugumos kitų Kauno senamiesčio pastatų, buvo sugrąžinta jį restauravus. Tačiau tyrinėjant restauruotus pastatus neretai paaiškėja, kad šiandien matomas vaizdas ne visada atkartoja reprezentuojamojo laikotarpio originalą. Todėl atidesniam ir smalsesniam stebėtojui pravartu atskleisti šio namo esmines restauravimo peripetijas. Svarbu pastebėti, kad tūrinės erdvinės struktūros parametrai ir funkciniai patalpų ryšiai atkurti vadovaujantis architektūrinių tyrimų duomenimis. O restauruotose gotikiniuose ir renesansiniuose fasaduose galima rasti ir autentiškiems artimų, ir nuo kitų architektūros objektų nukopijuotų detalių. Gotikinio namo pagrindinio fasado pirmame aukšte buvusio įėjimo vietą rodė tik menki likučiai, todėl jam atkurti buvo panaudotos kitiems Kauno gotikiniams pastatams būdingos durų angų formos bei dydžiai<a title="" href="#_edn3">[3]</a>. Duomenų apie fasadą skaidžiusių langų angas buvo išlikę šiek tiek daugiau. Jų forma atkurta pasitelkus loginę interpretaciją, o išdėstymas pagrįstas simetrijos taisykle<a title="" href="#_edn4">[4]</a>. Tačiau informacijos apie aikštės fasado gotikinį frontoną neturėta, todėl šis elementas buvo atkurtas pagal dalinai išlikusį šiaurinio fasado analogą ir nutinkuotas siekiant jį atskirti nuo autentiško<a title="" href="#_edn5">[5]</a>. Čia reikėtų pastabėti, kad kituose Lietuvos architektūros paveldo objektuose išlikę originalūs fragmentai byloja, jog to paties namo pagrindinis ir kiemo frontonai dažniausiai turėdavo skirtingas kompozicijas.</p>
<p style="text-align: justify;">Renesansiniame korpuse autentiškų fragmentų padėtis buvo geresnė. Pirmo ir antro aukšto langai bei durys buvo atkurti pasitelkus išlikusią pirminę informaciją ir loginę jos interpretaciją<a title="" href="#_edn6">[6]</a>. Įvažos forma atstatyta pagal atkastus kampinius akmenis, o angokraščių profiliai padaryti nukopijuojant Zabielų rūmų vartų angokraščius<a title="" href="#_edn7">[7]</a>. Fasadai rustais sudalyti remiantis pirmame tinko sluoksnyje aptikta autentiška informacija<a title="" href="#_edn8">[8]</a>. Frizinės juostos langelio piešiniai taip pat atkurti vadovaujantis autentiškais trijuose langeliuose rastais piešinių fragmentais, jie atkartoti ir neiššifruotuose langeliuose<a title="" href="#_edn9">[9]</a>. Tačiau lieka neaišku, kodėl naujai padarytieji piešiniai atlikti sgrafito, o ne tapybos technika, kuri buvo naudota XVII a. komponuojant frizinės juostos piešinius. Toliau nagrinėjant esminius atkūrimo darbus verta atkreipti dėmesį, kad šio korpuso kiemo pusėje ant dviejų priestatų – išlikusio pietinio bei restauruojant atstatyto šiaurinio – pagal negausius natūros tyrimų duomenis, buvo pastatyta medinė veranda. Apie jos stogą laikančias kolonėles ir tvoreles informacijos neturėta, tad jos buvo suprojektuotos pagal liaudies architektūros formas<a title="" href="#_edn10">[10]</a>. Taigi noras atkurti kuo autentiškesnį senąjį namo vaizdą skatino naudoti įvairias priemones, tačiau gautas rezultatas ne visada susietas su buvusiu originalu</p>
<p style="text-align: justify;">Visų korpusų patalpų vidaus erdvės atstatytos remiantis natūros duomenimis. Išlikę interjero elementai, kaip antai: durų angos, nišos, židiniai, buvo remontuojami arba atkuriami vadovaujantis autentiškais fragmentais. Patalpas jungiančios durys buvo išdėstytos pagal funkcinius ryšius. Karčemos lėkštas kryžminis skliautas atkurtas prisitaikant prie išlikusių pėdsakų ir naudojant renesansinę skliautų mūrijimo techniką<a title="" href="#_edn11">[11]</a>. Tačiau apie laiptus, vedusius iš karčemos į antrą aukštą, nebuvo jokių duomenų, todėl iš dviejų spėjamų buvusių variantų – sraigtinių ir pusiau sraigtinių – pasirinktas antrasis, kaip patogesnis<a title="" href="#_edn12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Atkuriant į kiemą išeinančių durų funkcijas įvažoje bei jos prieigose prie gotikinio bei renesansinių pastatų buvo atstatytas renesansinio laikotarpio, o likusioje kiemo dalyje – XVIII a. pab.–XIX a. pr. kiemo paviršiaus lygis<a title="" href="#_edn13">[13]</a>. Taigi šiandien namo Rotušės a. 29 gotikinis korpusas mažiau, o renesansinis daugiau atkartoja reprezentuojamo periodo pirmines kompozicijas. Natūralu, kad praėjus keliems šimtams metų neįmanoma atkurti visų buvusių detalių, tačiau svarbu žinoti, kurios jų tikros, kurios atkartoja buvusiąsias, o kurios jas tik imituoja.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Jolita Butkevičienė</em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ednref1">[1]</a> Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29. Iš <em>Architektūros paminklai</em>. Vilnius, 1980, t. 6, p. 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref2">[2]</a> <em>Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams</em>. <em>Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29. Ataskaita. </em>D. Zareckienė, Kaunas, 1970. KPCA. F. 5, ap. 1, b. 443, lap. 40.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref3">[3]</a>Zareckienė, D. <em>Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29,</em> p. 15.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref4">[4]</a><em>Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams</em>. <em>Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29, </em>lap. 51.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref5">[5]</a> Ten pat, lap. 42.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref6">[6]</a> Ten pat, lap. 50–51.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref7">[7]</a> Zareckienė, D. <em>Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29,</em> p. 17.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref8">[8]</a> <em>Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams</em>. <em>Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29, </em>lap. 40.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref9">[9]</a> Ten pat, lap. 47.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref10">[10]</a> Zareckienė, D. <em>Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29</em>, p. 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref11">[11]</a> <em>Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams</em>. <em>Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29</em>, lap. 56.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref12">[12]</a> Zareckienė, D. <em>Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29</em>, p. 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ednref13">[13]</a> Ten pat, p. 15.</p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Rotušės a. 29
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Laikotarpis: LDK, Carinis
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Gyvenamieji, Prekybiniai
Medžiagos: Mūras (plytų)
Nuotraukos: 13
Susiję objektai
Geranainių Šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčia
Geranainių Šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčia
1529 - 1779
Myro pilis
Myro pilis
1500 - 1600
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolyno istorija
Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolyno istorija
Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
1500 - 1550
Bernardinų vienuolynas Gardine
Bernardinų vienuolynas Gardine
1580 - 1853
Nesvyžiaus Radvilų pilis
Nesvyžiaus Radvilų pilis
1581 - 1604
Ragainės pilis
Ragainės pilis
1397 - 1409
Karaliaučiaus (Kaliningrado) katedra
Karaliaučiaus (Kaliningrado) katedra
1333 - 1380
Bažnyčia Tilžėje (Sovetske)
Bažnyčia Tilžėje (Sovetske)
1450 - 1500
Georgenburgo pilis
Georgenburgo pilis
1380 - 1400
Vilniaus Šv. Onos bažnyčia
Vilniaus Šv. Onos bažnyčia
1400 - 1581
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia
Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia
1615 - 1767
Gardino Karališkosios Stanislovo Augusto Poniatovskio užmiesčio rezidencijos vartai
Gardino Karališkosios Stanislovo Augusto Poniatovskio užmiesčio rezidencijos vartai
Vilniaus alumnatas
Vilniaus alumnatas
1582 - 1622
Medininkų (Aušros) vartai
Medininkų (Aušros) vartai
1503 - 1522
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
1251 - 1801
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia ir Karmelitų vienuolynas
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia ir Karmelitų vienuolynas
1620 - 1631
Pakruojo dvaro sodyba
Pakruojo dvaro sodyba
1780 - 1840
Murovankos Skaisčiausios Dievo Motinos Gimimo cerkvė
Murovankos Skaisčiausios Dievo Motinos Gimimo cerkvė
Perkūno namas Kaune
Perkūno namas Kaune
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia ir špitolė
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia ir špitolė
Kauno rotušė
Kauno rotušė
Senoji klebonija Kaune
Senoji klebonija Kaune
Namas Rotušės a. 28 Kaune (Lietuvos medicinos ir formacijos istorijos muziejus)
Namas Rotušės a. 28 Kaune (Lietuvos medicinos ir formacijos istorijos muziejus)
Zabielų namas Kaune
Zabielų namas Kaune
Namas Kaune, Vilniaus g. 11
Namas Kaune, Vilniaus g. 11
Namas Kaune, Rotušės a. 26
Namas Kaune, Rotušės a. 26
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namas Kaune, Rotušės a. 1
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Namai Kaune, Rotušės a. 5 ir 6
Sedos sinagoga
Sedos sinagoga
1819 - 1886
Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolyno kompleksas
Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinių vienuolyno kompleksas
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kompleksas
Zavadskių rūmai Vilniuje
Zavadskių rūmai Vilniuje
1764 - 1886
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Buvusių Vilniaus universiteto klinikų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
Vilniaus labdarybės draugijos pastatų kompleksas
1635 - 1885
„Medininkų“ namas
„Medininkų“ namas
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 4
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 4
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 8
Kapitulos namas Vilniuje, Pilies g. 8
Igno Oginskio rūmų pastatų kompleksas
Igno Oginskio rūmų pastatų kompleksas
Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia ir benediktinių vienuolyno istorija
Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia ir benediktinių vienuolyno istorija
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios archeologiniai tyrimai
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios archeologiniai tyrimai
1503
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūra
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūra
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios architektūra
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios architektūra
Architektūriniai „Perkūno“ namo Kaune tyrimai
Architektūriniai „Perkūno“ namo Kaune tyrimai
Buvęs bernardinių vienuolyno namas Kaune
Buvęs bernardinių vienuolyno namas Kaune
Senosios klebonijos pastato architektūrinė raida
Senosios klebonijos pastato architektūrinė raida
Pastatų kompleksas T. Daugirdo g. 4, Kaune
Pastatų kompleksas T. Daugirdo g. 4, Kaune
Ankstyvieji Zabielų namo architektūriniai fragmentai
Ankstyvieji Zabielų namo architektūriniai fragmentai
Archeologiniai „Perkūno“ namo Kaune tyrimai
Archeologiniai „Perkūno“ namo Kaune tyrimai
Pastato Rotušės a. 29, Kaune, architektūriniai tyrimai
Pastato Rotušės a. 29, Kaune, architektūriniai tyrimai
Pastato Vilniaus g. 11, Kaune, architektūriniai tyrimai
Pastato Vilniaus g. 11, Kaune, architektūriniai tyrimai
Pastato Muitinės ir Aleksoto gatvių kampe architektūriniai tyrimai
Pastato Muitinės ir Aleksoto gatvių kampe architektūriniai tyrimai
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statyba
Bernardinų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statyba
Senasis Bernardinų vienuolyno namelis
Senasis Bernardinų vienuolyno namelis
Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūrinių tyrimų medžiaga
Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčios architektūrinių tyrimų medžiaga
Biala Podlaska dvaro rūmai
Biala Podlaska dvaro rūmai
1622 - 1740
Ružanų dvaras
Ružanų dvaras
1598 - 1788
Zaslavlio Kristaus Atsimainymo cerkvė (buv. Evangelikų reformatų bažnyčia)
Zaslavlio Kristaus Atsimainymo cerkvė (buv. Evangelikų reformatų bažnyčia)
Iškaldzės Švč. Trejybės bažnyčia
Iškaldzės Švč. Trejybės bažnyčia
Pastatas Arklių g. 4
Pastatas Arklių g. 4
Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus
Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus
1800
1 62
Yra Šiaurinės Kauno Rotušės aikštės kraštinės išklotinė (Išlikęs) dalis

Vienas iš šiandien stilistiškai išraiškingiausių senųjų Kauno gyvenamųjų visuomeninių pastatų, namas Rotušės a. 29, stovi šiaurinėje aikštės dalyje, M. Valančiaus g. ir aikštės kampe. Pirmieji posesijos mediniai pastatai galėjo būti pastatyti XV – XVI a. Jiems sudegus XVI a. antrojoje pusėje, vakarinėje posesijos dalyje prie kaimyninio namo (nr. 28) sienos pristatytas mūrinis, galu į aikštę orientuotas, dviejų aukštų pastatas su rūsiu. Rūsyje ir pirmame aukšte buvo ūkinės ir prekybinės paskirties patalpos, antrajame – gyvenamosios. Gotikinį pastatą dengė vienšlaitis stogas, kurio abu galus puošė, manoma, asimetriški frontonai.


XVII a. viduryje prie namo rytinės sienos pristatytas L raidės formos plano, renesansinės architektūros pastatas. Pietinė jo dalis, įsijungusi į ištisinį aikštės užstatymą ir užbaigianti Vilniaus g. perspektyvą, buvo platesnė, aukštesnė ir turėjo išraiškingesnius architektūrinius bruožus, o prie Valančiaus g. esanti pastato dalis – žemesnė, siauresnė ir santūresnė. Rūsyje buvo prekybos, pirmame aukšte – viešbučio patalpos ir karčema, antrame – šeimininkų butas. Manoma, kad šis pastatas galėjo būti pastatytas specialiai paštui. Gotikinis ir renesansinis namai sujungti antrame aukšte iškirtus duris.


XVIII a. pab.–XIX a. pr. šiaurinėje sklypo dalyje buvo pastatytas klasicizmo bruožų turintis korpusas, su gotikine ir renesansine dalimi sujungtas į vieningą kompleksą. 1835–1849 m. visas namas buvo perstatytas, pakeistas jo planavimas ir eksterjero architektūrinė kompozicija. Atlikus pertvarkymus pirmame aukšte, buvo įrengta vienuolika parduotuvių, antrame – nuomojami butai. Gotikinio ir renesansinio korpuso aikštės fasadai sujungti į vieną eklektišką visumą. Paskui XX a. pirmojoje pusėje šis fasadas paaukštintas, iš abiejų frontono pusių užstatyti antstatai[1].


Po tokių pertvarkymų namo senieji architektūros klodai buvo paslėpti po XIX a. suformuotu antsluoksniu. Tik XX a. septintame dešimtmetyje atlikti architektūriniai tyrimai parodė, jog pastatą sudaro trys dalys, palyginti neblogai išsilaikiusios, gotikinio, renesansinio ir klasicistinio korpusų. Todėl buvo nutarta panaikinti XIX ir XX a. perstatymo elementus, grąžinti gotikinio, renesansinio bei klasicistinio statinių planinę erdvinę struktūrą, fasadų bei interjerų kompozicijas[2].


Namui Rotušės a. 29 senoji architektūrinė išvaizda, kaip ir daugumos kitų Kauno senamiesčio pastatų, buvo sugrąžinta jį restauravus. Tačiau tyrinėjant restauruotus pastatus neretai paaiškėja, kad šiandien matomas vaizdas ne visada atkartoja reprezentuojamojo laikotarpio originalą. Todėl atidesniam ir smalsesniam stebėtojui pravartu atskleisti šio namo esmines restauravimo peripetijas. Svarbu pastebėti, kad tūrinės erdvinės struktūros parametrai ir funkciniai patalpų ryšiai atkurti vadovaujantis architektūrinių tyrimų duomenimis. O restauruotose gotikiniuose ir renesansiniuose fasaduose galima rasti ir autentiškiems artimų, ir nuo kitų architektūros objektų nukopijuotų detalių. Gotikinio namo pagrindinio fasado pirmame aukšte buvusio įėjimo vietą rodė tik menki likučiai, todėl jam atkurti buvo panaudotos kitiems Kauno gotikiniams pastatams būdingos durų angų formos bei dydžiai[3]. Duomenų apie fasadą skaidžiusių langų angas buvo išlikę šiek tiek daugiau. Jų forma atkurta pasitelkus loginę interpretaciją, o išdėstymas pagrįstas simetrijos taisykle[4]. Tačiau informacijos apie aikštės fasado gotikinį frontoną neturėta, todėl šis elementas buvo atkurtas pagal dalinai išlikusį šiaurinio fasado analogą ir nutinkuotas siekiant jį atskirti nuo autentiško[5]. Čia reikėtų pastabėti, kad kituose Lietuvos architektūros paveldo objektuose išlikę originalūs fragmentai byloja, jog to paties namo pagrindinis ir kiemo frontonai dažniausiai turėdavo skirtingas kompozicijas.


Renesansiniame korpuse autentiškų fragmentų padėtis buvo geresnė. Pirmo ir antro aukšto langai bei durys buvo atkurti pasitelkus išlikusią pirminę informaciją ir loginę jos interpretaciją[6]. Įvažos forma atstatyta pagal atkastus kampinius akmenis, o angokraščių profiliai padaryti nukopijuojant Zabielų rūmų vartų angokraščius[7]. Fasadai rustais sudalyti remiantis pirmame tinko sluoksnyje aptikta autentiška informacija[8]. Frizinės juostos langelio piešiniai taip pat atkurti vadovaujantis autentiškais trijuose langeliuose rastais piešinių fragmentais, jie atkartoti ir neiššifruotuose langeliuose[9]. Tačiau lieka neaišku, kodėl naujai padarytieji piešiniai atlikti sgrafito, o ne tapybos technika, kuri buvo naudota XVII a. komponuojant frizinės juostos piešinius. Toliau nagrinėjant esminius atkūrimo darbus verta atkreipti dėmesį, kad šio korpuso kiemo pusėje ant dviejų priestatų – išlikusio pietinio bei restauruojant atstatyto šiaurinio – pagal negausius natūros tyrimų duomenis, buvo pastatyta medinė veranda. Apie jos stogą laikančias kolonėles ir tvoreles informacijos neturėta, tad jos buvo suprojektuotos pagal liaudies architektūros formas[10]. Taigi noras atkurti kuo autentiškesnį senąjį namo vaizdą skatino naudoti įvairias priemones, tačiau gautas rezultatas ne visada susietas su buvusiu originalu


Visų korpusų patalpų vidaus erdvės atstatytos remiantis natūros duomenimis. Išlikę interjero elementai, kaip antai: durų angos, nišos, židiniai, buvo remontuojami arba atkuriami vadovaujantis autentiškais fragmentais. Patalpas jungiančios durys buvo išdėstytos pagal funkcinius ryšius. Karčemos lėkštas kryžminis skliautas atkurtas prisitaikant prie išlikusių pėdsakų ir naudojant renesansinę skliautų mūrijimo techniką[11]. Tačiau apie laiptus, vedusius iš karčemos į antrą aukštą, nebuvo jokių duomenų, todėl iš dviejų spėjamų buvusių variantų – sraigtinių ir pusiau sraigtinių – pasirinktas antrasis, kaip patogesnis[12].


Atkuriant į kiemą išeinančių durų funkcijas įvažoje bei jos prieigose prie gotikinio bei renesansinių pastatų buvo atstatytas renesansinio laikotarpio, o likusioje kiemo dalyje – XVIII a. pab.–XIX a. pr. kiemo paviršiaus lygis[13]. Taigi šiandien namo Rotušės a. 29 gotikinis korpusas mažiau, o renesansinis daugiau atkartoja reprezentuojamo periodo pirmines kompozicijas. Natūralu, kad praėjus keliems šimtams metų neįmanoma atkurti visų buvusių detalių, tačiau svarbu žinoti, kurios jų tikros, kurios atkartoja buvusiąsias, o kurios jas tik imituoja.


Jolita Butkevičienė
[1] Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29. Iš Architektūros paminklai. Vilnius, 1980, t. 6, p. 6.


[2] Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29. Ataskaita. D. Zareckienė, Kaunas, 1970. KPCA. F. 5, ap. 1, b. 443, lap. 40.


[3]Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29, p. 15.


[4]Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29, lap. 51.


[5] Ten pat, lap. 42.


[6] Ten pat, lap. 50–51.


[7] Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29, p. 17.


[8] Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29, lap. 40.


[9] Ten pat, lap. 47.


[10] Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29, p. 16.


[11] Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamas namas Rotušės a. nr. 29, lap. 56.


[12] Zareckienė, D. Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotušės a. Nr. 29, p. 16.


[13] Ten pat, p. 15.


Kauno Rotušės a. fragmentas tarpukariu. ČDM, Ta-9154
Kauno Rotušės a. fragmentas tarpukariu. ČDM, Ta-9154
Namo Rotušės a. 29 aikštės fasadas apie 1930  m. Iš: Kaunas (Geležinkelių valdybos leidinys). Kaunas: Spindulys, 1930, p. 7.
Namo Rotušės a. 29 aikštės fasadas apie 1930 m. Iš: Kaunas (Geležinkelių valdybos leidinys). Kaunas: Spindulys, 1930, p. 7.
Vaizdas apie 1967 m.. Nuotr. autorius nežinomas, KTU ASI archyvas.
Vaizdas apie 1967 m.. Nuotr. autorius nežinomas, KTU ASI archyvas.
Namo Rotušės a. 29 I a. planas. Iš: Kauno architektūra. Sud. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 281
Namo Rotušės a. 29 I a. planas. Iš: Kauno architektūra. Sud. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 281
Pastatas sovietmečiu. A. Dumbliausko nuotr.,1983 m., iš asmeninio A. Dumbliausko asmeninio rinkinio.
Pastatas sovietmečiu. A. Dumbliausko nuotr.,1983 m., iš asmeninio A. Dumbliausko asmeninio rinkinio.
Restauruoti gotikinio ir renesansinio korpusų aikštės fasadai 2012 m. J. Butkevičienės nuotr.
Restauruoti gotikinio ir renesansinio korpusų aikštės fasadai 2012 m. J. Butkevičienės nuotr.
Restauruota renesansinio korpuso pietinė dalis 2012 m. J. Butkevičienės nuotr.
Restauruota renesansinio korpuso pietinė dalis 2012 m. J. Butkevičienės nuotr.
Restauruota renesansinio korpuso šiaurinė dalis 2012 m. J. Butkevičienės nuotr
Restauruota renesansinio korpuso šiaurinė dalis 2012 m. J. Butkevičienės nuotr
Restauruotų gotikinio ir renesansinio korpusų kiemo fasadai 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Restauruotų gotikinio ir renesansinio korpusų kiemo fasadai 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso kiemo fasadas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso kiemo fasadas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso kiemo frontono fragmentas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso kiemo frontono fragmentas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Kiemo fragmentas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Kiemo fragmentas 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso šiaurinis korpusas su medine galerija 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.
Gotikinio korpuso šiaurinis korpusas su medine galerija 2009 m. J. Butkevičienės nuotr.