Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratorija Kaune
(Išlikęs
, k.k.v.r.
1150
)
<p style="text-align: justify;">Kaip trumpoje Tyrimų laboratorijos atsiradimo istorijoje teigia Ginklavimo valdybos pulkininkas K. Pečiulionis, – mintis statyti tokio pobūdžio objektą Lietuvoje subrendo dar 1930 m., kuomet “Artilerijos Komiteto posėdyje buvo iškelta aikštėn skaitlingi mūsų ginklavimosi trūkumai, ir nutarta, kad šie trūkumai, ypatingai cheminio ginklo srityje tegali būti pašalinti tik įsteigiant ginklavimosi reikalams skirtą Ginklavimo Laboratoriją. Po ilgų svarstymų, 1932 m. rugsėjo mėn. 30 d., Krašto apsaugos ministras davė principinį sutikimą Ginklavimo laboratorijai statyti.“ Įdomu, kad ne iš karto buvo apsipręsta ir dėl būsimos laboratorijos vietos: „Buvo siūlymų strateginiais sumetimais laboratoriją statyti Žemaitijoje“. Visgi, tokios idėjos buvo atsisakyta. „Motyvu prieš iškėlimą tolimon provincijon buvo dar reikalas būsimajai laboratorijai naudotis mūsų universiteto biblioteka ir kitais žvilgsniais bendrauti su gamtos-matematikos-technikos ir medicinos fakultetais“. Svarstyta ir galimybė laboratorijos patalpoms pritaikyti Kauno tvirtovės fortus, tačiau  idėja pasirodė per brangi.<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ne visiškai sklandžiai vyko ir projektavimo darbai. Iš pradžių „buvo mėginta pavesti laboratoriją projektuoti Karo Butų Skyriui. Tačiau pagamintasis projektas Ginklavimo valdybos nepatenkino ir kilo sumanymas pavesti projektuoti Tyrimų laboratoriją arch. Werner March‘ui Berlyne<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn2">[2]</a>. Tarčiau Karo Vadovybė šiam sumanymui nepritarė. Tuomet Ginklavimo Viršininkas pasiūlė Tyrimų Laboratorijąos projektą pagaminti Lietuvoje, konkurso keliu. 1932-10-31 pirmąją premiją žiuri komisija paskyrė Vytautui Landsbergiui. Pastarasis pastudijavęs laboratorijų statybą užsienyje, savo projektą detalizavo.“<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn3">[3]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Tiesioginis Tyrimų laboratorijos uždavinys – aprūpinti chemijos, mechanikos, fizikos ir kitais tyrimais Ginklavimo Valdybą ir kitas Krašto apsaugos ministerijos įstaigas, įkuriant įvairius laboratorijso skyrius: „organinės chemijos; mikrobiologijos, toksikologijos ir patologinės anatomijos; balistikos ir sprogstamųjų medžiagų; technikinės chemijos; metalurgijos, mechanikos ir optikos; prekių tyrimo“<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn4">[4]</a>. Ruošiantis statyti tokios paskirties objektą, matyt, būta ir nemaža diskusijų. Archyvuose galime aptikti atsargių pasisakymų bylojančių apie tai, kad čia planuota kurti ir cheminį ginklą: „joks karas, net ir defenzyvinis, nėra įmanomas vien tik pasyvėmis priemonėmis [...]. Praeities istorija palieka tam tikrą galimybę, kad iš nesąžiningo priešo pusės šis ginklas bus pavartotas. Turint prieš akis tokį galimumą, reikia būti pasiruošus panaudotas medžiagas identifikuoti [...]. Be to, tarptautiniai šiuo klausimu pasižadėjimai priimti su represijų rezervais, kurie tam tikruose atvejuose cheminio ginklo panaudojimą legalizuoja. Ši apystova reikalauja būti pasiruošus ir cheminei agresijai“<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn5">[5]</a>. Tad buvo statomas gana svarbus ir slaptas karinės pramonės objektas.  </p>
<p style="text-align: justify;">Galima spėti, kad specifinė statinio funkcija, kuri buvo naudinga ir reikalinga visoms valdžioms, lėmė tai, kad vienas iš klasikinių lietuviškojo tarpukario modernizmo pastatų iki šių dienų išlaikė autentišką išvaizdą. Objektas žavi savita, tarpukario modernizmui būdinga funkcijos ir estetikos derme, kuri pasireiškia tiek detalėse, tiek ir bendrame architektūriniame sprendime. Užėjus į vidų, dėmesį patraukia daugelis tarpukario dvasią atspindinčių detalių: laiptų turėklai, liftai, šviestuvai, autentiški baldai bei smukūs laboratorijos elementai. Senosios detalės puikiai pastebimos ir iš išorės. Ypač charakteringi – žali bokšteliai. Tai traukos spintų kaminai.  Įdomu, kad modernizmo estetikos prisodrinti juostiniai langai taip pat turi savo funkciją. Anot ilgamečio KTU Chemijos fakulteto dekano, profesoriaus Zigmunto Jono Beresnevičiaus, šie langai buvo skirti tam, kad galimo sprogimo bandymo metu oro banga išgriautų tik langus, bet ne sienas. Profesorius pamena, kad sovietiniais metais būtent toks atvejis ir buvo – po vieno ne visai sėkmingo bandymo išdužo antro aukšto langai.  Tad nors pastatas ir jo detalės yra gyvas istorijos liudytojas, tačiau ir šiandien nenustoja savo funkcijos. Akivaizdu, kad garsusis L. Sullivano posakis „forma seka funkciją“ čia buvo panaudotas taikliai ir prasmingai.</p>
<p style="text-align: justify;">Į pastatą pažvelgus architektūros istoriko akimi – tenka konstatuoti, kad bene svarbiausia tarpukariu įrengta taikomojo mokslo laboratorija Lietuvoje ne veltui tituluojama ryškiausiu Lietuvos XX a. pirmosios pusės modernizmo pavyzdžiu. Niekas nesiginčys, kad pastatui unikalų veidą suteikiantys juostiniai ir kampiniai langai, plokščias stogas, nedekoruotas fasadas, gelžbetonio karkaso panaudojimas ar, galų gale, balta spalva byloja apie išskirtinį modernumą. Tiesa, čia esama ir klasikinės simetrijos, monumentalūs, kompoziciškai akcentuoti ir ne visuomet funkcionalūs įėjimai byloja apie lietuviškąją taip vadinto „tarptautinio stiliaus“ interpretaciją.<a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftn6">[6]</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Vaidas Petrulis </em></p>
<div><br /><hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref1">[1]</a> Pagal K. Pečiulionio parengtą dokumentą (LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 5).</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref2">[2]</a> Žymiausias šio architekto projektas – Olimpinis stadionas Berlyne (1936 m.).</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref3">[3]</a> Pagal K. Pečiulionio parengtą dokumentą (LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 5).</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref4">[4]</a> LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 1.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref5">[5]</a> LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 6–7.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a title="" href="file:///D:/AUTC/SUDETA/SUTVARKYTA/ARCHITEKTURA/1019%20-%20Tyrimu%20laboratorija/tekstas.docx#_ftnref6">[6]</a> Plačiau žr.: <<a href="http://www.modernizmas.lt/lt/visi-objektai/1-ktu-chemijos-fakultetas">http://www.modernizmas.lt/lt/visi-objektai/1-ktu-chemijos-fakultetas</a>> </p>
</div>
</div>
Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai: Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
Metai: 1933
Laikotarpis: Pirmoji Respublika
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Kariniai
Medžiagos: Mūras (plytų), Gelžbetonis
Nuotraukos: 39
Susiję bibliografijos įrašai
Kaip Kaunas auga
Kaip Kaunas auga
Lietuvos Aidas
1931-01-24 p.p.8
Pastatyti veterinarijos laboratorijai namai
Pastatyti veterinarijos laboratorijai namai
Lietuvos Žinios
1931-01-19 p.p.5
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Atidaryti nauji V. D. Universiteto klinikos rūmai
Lietuvos Aidas
1930-12-01 p.p.5
Straipsnis
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
Vytauto D. Komiteto prezidiumas
1931-04-28 p.5
Straipsnis
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos diplomuotų inžinierių ir architektorių draugija
Lietuvos Žinios
1931-06-05 p.5
Straipsnis
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Žinutė apie Panevėžio mergaičių gimnaziją
Lietuvos Aidas
1932-09-30 p.6
Žinutė
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Stato vienuolyną, Mergaičių gimnaziją. Limonado sindikatai.
Lietuvos Žinios
1931-07-18 p.5
Žinutė
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Biržų gimnazijos rūmų įkurtuvės
Lietuvos Žinios
1931-08-04 p.5
Žinutė
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Birštono gydomoji vasarvietė vakar iškilmėmis baigė sezoną
Lietuvos Aidas
1937-10-16 p.8
Straipsnis
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Dariaus-Girėno paminklui projektų reikalai
Lietuvos Aidas
1937-11-11 p.8
Straipsnis
Lietuvos aero klubas naujuose namuose padės įrengti slėptuves
Lietuvos aero klubas naujuose namuose padės įrengti slėptuves
Lietuvos Aidas
1934-01-26 p.5
Žinutė
Žinutės apie Alytų
Žinutės apie Alytų
Lietuvos Aidas
1936-01-24 p.p.6
Žinutė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Klaipėda. Statoma sporto salė
Lietuvos Aidas
1937-07-22 p.2
Žinutė
Šventosios uoste bus kuriamas moderniškas miestas
Šventosios uoste bus kuriamas moderniškas miestas
Lietuvos Aidas
1936-02-04 p.p.1
Straipsnis
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Susirūpinta Kauno gyventojų sveiku poilsiu
Lietuvos Aidas
1938-05-06 p.10
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Rūpinamasi prieškemine apsauga
Rūpinamasi prieškemine apsauga
Lietuvos Aidas
1934-02-12 p.5
Žinutė
Pakeistas statybos statutas
Pakeistas statybos statutas
Lietuvos Aidas
1934-10-31 p.p.5
Žinutė
Sporto rūmai
Sporto rūmai
Lietuvos Žinios
1931-10-27 p.5
Straipsnis
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
Susidomėjimas prieš lėktuvine paroda
1935-05-03 p.6
Straipsnis
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Du kartus "bombarduotas" Kaunas
Lietuvos Aidas
1937-05-13 p.2
Straipsnis
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
La, 1936.05.22, p.6 - Panevėžys. Pardės ligoninės statybą
Lietuvos Aidas
1936-05-22 p.6
Straipsnis
Kodėl ir kaip keičiamas statybos įstatymas
Kodėl ir kaip keičiamas statybos įstatymas
1936-07-21 p.8
Straipsnis
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Pradėjo statyti Dariaus-Girėno kūnams laikiną kapą-rūsį
Lietuvos Žinios
1935-05-29 p.6
Žinutė
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Paskirti krašto statybos komiteto nariai
Lietuvos Aidas
1939-04-19 p.6
Straipsnis
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Mūrinės Lietuvos klausimą iškelia pats gyvenimas
Lietuvos Žinios
1937-04-10 p.7
Straipsnis
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla
Lietuvos Aidas
1940-03-31 p.2
Straipsnis
Vilniaus rotušė sutvarkya
Vilniaus rotušė sutvarkya
Lietuvos Žinios
1940-06-04 p.9
Straipsnis
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Sporto rūmai jau baigiami įrengti
Lietuvos Žinios
1934-06-15 p.7
Straipsnis
1 29
Susiję objektai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
Kauno apskrities savivaldybės rūmai
1932 - 1934
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
Vatikano diplomatinės atstovybės (nunciatūros) pastatas Kaune
1930 - 1931
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
A. Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas
1928
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
J. Papečkio gyvenamasis namas Kaune
1937
Karmelitų parapijos namai Kaune
Karmelitų parapijos namai Kaune
1928
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
Ligonių kasos (dab. Kauno centro poliklinika)
1933 - 1935
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
Fiziško auklėjimo rūmai (dab. LKKA)
1932 - 1934
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
Klaipėdos pedagoginio instituto Sporto ir gimnastikos rūmai
1937 - 1938
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
Buvusios "Pienocentro" bendrovės rūmai
1931 - 1934
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
1937 - 1939
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
Amerikos lietuvių prekybos akcinės bendrovės garažas
1929 - 1932
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
Kauno vokiečių aukštesnioji realinė gimnazija (dab. A. Puškino gimnazija)
1923 - 1930
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
Mineralinių vandenų pardavimo kioskas Palangoje
1937
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
Kaišiadorių vyskupijos kunigų sanatorija „Tulpė“ Birštone
1937
Valstybinis stadionas Kaune
Valstybinis stadionas Kaune
1935 - 1936
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
Vatikano diplomatinės atstovybės durys
1930 - 1931
Dumbrių namas Ukmergėje
Dumbrių namas Ukmergėje
1933
Gimazija Biržuose
Gimazija Biržuose
1931
1 18

Kaip trumpoje Tyrimų laboratorijos atsiradimo istorijoje teigia Ginklavimo valdybos pulkininkas K. Pečiulionis, – mintis statyti tokio pobūdžio objektą Lietuvoje subrendo dar 1930 m., kuomet “Artilerijos Komiteto posėdyje buvo iškelta aikštėn skaitlingi mūsų ginklavimosi trūkumai, ir nutarta, kad šie trūkumai, ypatingai cheminio ginklo srityje tegali būti pašalinti tik įsteigiant ginklavimosi reikalams skirtą Ginklavimo Laboratoriją. Po ilgų svarstymų, 1932 m. rugsėjo mėn. 30 d., Krašto apsaugos ministras davė principinį sutikimą Ginklavimo laboratorijai statyti.“ Įdomu, kad ne iš karto buvo apsipręsta ir dėl būsimos laboratorijos vietos: „Buvo siūlymų strateginiais sumetimais laboratoriją statyti Žemaitijoje“. Visgi, tokios idėjos buvo atsisakyta. „Motyvu prieš iškėlimą tolimon provincijon buvo dar reikalas būsimajai laboratorijai naudotis mūsų universiteto biblioteka ir kitais žvilgsniais bendrauti su gamtos-matematikos-technikos ir medicinos fakultetais“. Svarstyta ir galimybė laboratorijos patalpoms pritaikyti Kauno tvirtovės fortus, tačiau  idėja pasirodė per brangi.[1]


Ne visiškai sklandžiai vyko ir projektavimo darbai. Iš pradžių „buvo mėginta pavesti laboratoriją projektuoti Karo Butų Skyriui. Tačiau pagamintasis projektas Ginklavimo valdybos nepatenkino ir kilo sumanymas pavesti projektuoti Tyrimų laboratoriją arch. Werner March‘ui Berlyne[2]. Tarčiau Karo Vadovybė šiam sumanymui nepritarė. Tuomet Ginklavimo Viršininkas pasiūlė Tyrimų Laboratorijąos projektą pagaminti Lietuvoje, konkurso keliu. 1932-10-31 pirmąją premiją žiuri komisija paskyrė Vytautui Landsbergiui. Pastarasis pastudijavęs laboratorijų statybą užsienyje, savo projektą detalizavo.“[3]


Tiesioginis Tyrimų laboratorijos uždavinys – aprūpinti chemijos, mechanikos, fizikos ir kitais tyrimais Ginklavimo Valdybą ir kitas Krašto apsaugos ministerijos įstaigas, įkuriant įvairius laboratorijso skyrius: „organinės chemijos; mikrobiologijos, toksikologijos ir patologinės anatomijos; balistikos ir sprogstamųjų medžiagų; technikinės chemijos; metalurgijos, mechanikos ir optikos; prekių tyrimo“[4]. Ruošiantis statyti tokios paskirties objektą, matyt, būta ir nemaža diskusijų. Archyvuose galime aptikti atsargių pasisakymų bylojančių apie tai, kad čia planuota kurti ir cheminį ginklą: „joks karas, net ir defenzyvinis, nėra įmanomas vien tik pasyvėmis priemonėmis [...]. Praeities istorija palieka tam tikrą galimybę, kad iš nesąžiningo priešo pusės šis ginklas bus pavartotas. Turint prieš akis tokį galimumą, reikia būti pasiruošus panaudotas medžiagas identifikuoti [...]. Be to, tarptautiniai šiuo klausimu pasižadėjimai priimti su represijų rezervais, kurie tam tikruose atvejuose cheminio ginklo panaudojimą legalizuoja. Ši apystova reikalauja būti pasiruošus ir cheminei agresijai“[5]. Tad buvo statomas gana svarbus ir slaptas karinės pramonės objektas.  


Galima spėti, kad specifinė statinio funkcija, kuri buvo naudinga ir reikalinga visoms valdžioms, lėmė tai, kad vienas iš klasikinių lietuviškojo tarpukario modernizmo pastatų iki šių dienų išlaikė autentišką išvaizdą. Objektas žavi savita, tarpukario modernizmui būdinga funkcijos ir estetikos derme, kuri pasireiškia tiek detalėse, tiek ir bendrame architektūriniame sprendime. Užėjus į vidų, dėmesį patraukia daugelis tarpukario dvasią atspindinčių detalių: laiptų turėklai, liftai, šviestuvai, autentiški baldai bei smukūs laboratorijos elementai. Senosios detalės puikiai pastebimos ir iš išorės. Ypač charakteringi – žali bokšteliai. Tai traukos spintų kaminai.  Įdomu, kad modernizmo estetikos prisodrinti juostiniai langai taip pat turi savo funkciją. Anot ilgamečio KTU Chemijos fakulteto dekano, profesoriaus Zigmunto Jono Beresnevičiaus, šie langai buvo skirti tam, kad galimo sprogimo bandymo metu oro banga išgriautų tik langus, bet ne sienas. Profesorius pamena, kad sovietiniais metais būtent toks atvejis ir buvo – po vieno ne visai sėkmingo bandymo išdužo antro aukšto langai.  Tad nors pastatas ir jo detalės yra gyvas istorijos liudytojas, tačiau ir šiandien nenustoja savo funkcijos. Akivaizdu, kad garsusis L. Sullivano posakis „forma seka funkciją“ čia buvo panaudotas taikliai ir prasmingai.


Į pastatą pažvelgus architektūros istoriko akimi – tenka konstatuoti, kad bene svarbiausia tarpukariu įrengta taikomojo mokslo laboratorija Lietuvoje ne veltui tituluojama ryškiausiu Lietuvos XX a. pirmosios pusės modernizmo pavyzdžiu. Niekas nesiginčys, kad pastatui unikalų veidą suteikiantys juostiniai ir kampiniai langai, plokščias stogas, nedekoruotas fasadas, gelžbetonio karkaso panaudojimas ar, galų gale, balta spalva byloja apie išskirtinį modernumą. Tiesa, čia esama ir klasikinės simetrijos, monumentalūs, kompoziciškai akcentuoti ir ne visuomet funkcionalūs įėjimai byloja apie lietuviškąją taip vadinto „tarptautinio stiliaus“ interpretaciją.[6]


Vaidas Petrulis
[1] Pagal K. Pečiulionio parengtą dokumentą (LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 5).


[2] Žymiausias šio architekto projektas – Olimpinis stadionas Berlyne (1936 m.).


[3] Pagal K. Pečiulionio parengtą dokumentą (LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 5).


[4] LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 1.


[5] LCVA, f. 3, ap. 1, b. 324, l. 6–7.


Eskizas. LCVA, f. 3, ap. 1, b. 236, l. 1
Eskizas. LCVA, f. 3, ap. 1, b. 236, l. 1
Eskizas. Iš: Lietuvos moderno pastatai. Vilnius, 1998, objektas 2
Eskizas. Iš: Lietuvos moderno pastatai. Vilnius, 1998, objektas 2
Planas. Iš: Lietuvos moderno pastatai. Vilnius, 1998, objektas 2
Planas. Iš: Lietuvos moderno pastatai. Vilnius, 1998, objektas 2
1937 m., A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
1937 m., A. Burkaus asmeninio rinkinio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.
2008 m., V. Petrulio nuotr.