Evangelikų liuteronų bažnyčia Šiauliuose
(Neišlikęs
)
<p style="text-align: justify;">Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Sąlygos liuteronų bendruomenei Šiaulių ekonomijoje ir Šiauliuose didėti atsirado XVIII a. antrojoje pusėje, kai 1765–1780 m. jos administratoriumi buvo paskirtas Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) ir jis ėmėsi ūkinių reformų – steigė palivarkus, manufaktūras. Pasak kun. Emanuelio Distono, į Šiaulius tokiu būdu buvo pakviesti audėjai iš Silezijos, mieste apie 1772 m. pradėjo formuotis liuteronų vokiečių bendruomenė, jie gyvenimui įsikūrė naujai pastatytuose mūriniuose namuose Fabrikų g. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798/1764–1795) 1793 m. suteikė privilegiją maldos namams steigti, dovanojo didelį mūrinį namą ir 4 akrų dydžio žemės sklypą. Po trečiojo ATR padalijimo 1795 m. ši valda su namu perėjo grafo Zubovo nuosavybėn<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Šiaulių bažnyčia (toliau – ELB, kitaip dar vadinta <em>Vokiečių bažnyčia, </em>lat. <em>Šauļu</em><em> baznīca</em>) nuo pat įkūrimo XVIII pab. iki uždarymo 1944 m. turėjo parapijos teises ir jai buvo priskirta aptarnauti didelę Šiaulių apskritį (150 mylių<sup>2</sup> su 13 000–15 000 „sielų“)<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Šiaulių parapijai iki 1932 m. priklausė filijinės Žagarės, Alkiškių, Mažeikių, Radviliškio (<em>Bethaus in Radsiwilischki</em>), Pabalvės mūrinė koplyčia (<em>Walkapelle in Marylin-Pobolwjany</em>), Kuršėnų kapinių medinė koplyčia (<em>Friedhofskapelle in Kurschany</em>), ir kt. maldos namai dvaruose (Pakruojis, Daunorava), nurodoma parapijai priklausius 23 dvarus, pastoratas kartu ir rezidencija buvo Saunorių dvare (dab. Akmenės r.). Iki I Pasaulinio karo šioje parapijoje registruota 10 000 parapijiečių („sielų“), o 1917 m. – 8 000, aptarnavo 1 kunigas<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. 1933 m. iš Latvijos atvykus karininkui kun. Gustavui Augustui Rauskiniui (1902–1979/1933–1979) parapija buvo padalinta į Šiaulių (su Mažeikių ir kt. filijomis) ir Alkiškių (su Joniškio ir Žagarės filijomis)<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. 1862 m. Šiaulių mieste registruoti 83, o apylinkėje – 417 evangelikų liuteronų parapijiečiai, pamaldos vykdavo 14 kartų į metus<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, 1909 m. nurodoma bažnyčioje esant 200 sėdimų vietų, pamaldos vyko 15 kartų į metus<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Ataskaitoje už 1917 m. nurodoma, kad Šiaulių bažnyčia yra akmeninė, geros būklės, talpino 400 žmonių<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Minimi vargonai, kurių vertė 400 rublių.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> Iš 1924 m. mišių grafiko matyti, kad mišios kartą į mėnesį vyko latvių-vokiečių kalbomis, atskirai konfirmacijos latvių ir vokiečių kalbomis<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> (aptarnavo kun. Teodoras Kupferis). Jis taip pat rūpinosi Šiaulių vokiečių vidurinės mokyklos atidarymu 1922 m., buvo jos direktoriumi ir mokytoju<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pirmosios Šiaulių bažnyčios vieta iki šiol buvo nenustatyta. Alkiškių ELB archyve (AELBA) saugomas 1800 m. rugsėjo 15 d. dokumento nuorašas apie grafo Zubovo valdytojo Povilo Semionovo (Motiejaus) dovanojamą sklypą su mūriniu pastatu Fabrikų g. (dab. Vilniaus). Nurodoma jį esant trečiu kairėje pusėje nuo Mintaujos plento ir Fabrikų g. sankryžos: <em>na Fabrycznoy ulicie kamieney dom jeduczy ot Mitawy po lewey storonie ot uhła tretij</em><a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Tai galėtų būti pastatas dab. Vilniaus g. 136. Čia 2006 m. atliekant archeologinius tyrinėjimus, po akmenų grindiniu, prie pastato pamato, buvo aptiktas tiksliau nedatuotas moters kapas<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Kapavietės įrengimo aplinkybės nėra aiškios, tačiau gali būti siejama su šioje vietoje buvusiais liuteronų maldos namais. Kaip galėjo atrodyti dovanotas namas byloja ŠAM saugoma XX a. pradžia datuojama nuotrauka<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Tokie tipiniai mūriniai barokinio stiliaus namai tarp 1765–1780 m. buvo statomi ne tik Šiauliuose (neišliko), bet ir Gardine (išliko), Tyzenhauzų valdytuose Pastovyse (dab. Baltarusija, išliko). Minėtas pastatas maldos namams tarnavo iki pat naujos bažnyčios pastatymo XIX a. viduryje. Šiaulių miesto 1860 m. plane šioje vietoje pažymėta laikina pravoslavų cerkvė<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Liuteronų bendruomenei Šiaulių apskr. augant iškilo poreikis naujų bažnyčių statybai. Naujai paskirtas kunigas Aleksandras Davidas Emanuelis Distonas (<em>Alexander David Emanuel Diston</em>, 1805–1905/1842–1895) netrukus ėmėsi darbų. Per trumpą laiką: 1848 m. iškilo Joniškio, 1848–1850 m. – Žagarės (Senojoje), 1851–1854 m. – Šiaulių ir 1860–1865 m. – Alkiškių mūrinės liuteronų bažnyčios<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. Šiaulių bažnyčios projektas buvo patvirtintas Sankt Peterburge (saugomas Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge), kertinis akmuo pašventintas 1851 m. gegužės 24 d., oficialiai 1854 m. gruodžio 21 d. pašventino Kuršo general-superdintendentas Karlas Liudvikas Vilpertas<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> (1842–1861, <em>Carl Ludwig von Wilpert</em>, 1786–1861)<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. Bažnyčios statybą aukomis rėmė Šiaulių smuklininkas Karlas Noltegė (1836 m., 1500 rub.), Volanskis (100 rub.), vaistininkas Šeferis, 1848 m. sklypą naujos bažnyčios statybai tos pačios Fabrikų gatvės (dab. Vilniaus) gale dovanojo sutuoktiniai Balhauzai iš Šiaulių, už 550 rub. buvo parduotas senasis pastatas aludariui Hiršai Markusui Hurvicui, parapijiečiai papildomai surinko lėšų ir statybinių medžiagų už 1000 rub. Tad viso buvo surinkta virš 4000 rub. Be to Juknaičių dvaro savininkas baronas Julius fon der Roppas (<em>Julius Carl George von der Ropp</em>, 1811–1877, Pakruojo dvaro savininko, kolekcininko Teodoro sūnus<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>) į statybvietę pristatė 500 t (?) kalkių, 60 tašytų rastų, šias medžiagas dovanojo Lygumų dvarininkė Boufal<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Kun. T. Kupferis (*1869/1904–1941) taip aprašo naujosios Šiaulių bažnyčios atsiradimą: „Šiaulių parapija irgi neturėjo tinkamos patalpos pamaldoms. Turimas namas buvo mažas, tamsus ir priaugusi parapija jame netilpo. 1848 m. ponai Balhausai dovanojo sklypą bažnyčiai statyti dabartinėje Vilniaus g-vėj. Parapija labai susidomėjo šituo reikalu ir aukojo apie 1000 rublių grynais pinigais ir statybos medžiagas. Seni namai buvo parduoti. 1854 m. komisija priėmė naujai pastatytą bažnyčią. 1855 m. divizijos generolo Korfo įsakymu buvo surinkta tarp jo divizijos karininkų pinigų vargonams, kurie tais metais bažnyčioje buvo pastatyti“<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Kun. E. Distonas rašo: „Nors parapijai Šiauliuose priklausė Semionovo dovanotas namas, kur buvo laikomos mišios, tačiau pastatas buvo senas, o patalpos buvo ant tiek tamsios, kad apsiniaukusią dieną tik prie lango sėdintys galėjo skaityti, nekalbant apie tai, kad langai buvo žemai, gatvės praeiviai uždengdavo pusę lango. [...] Po to kai buvo suvežtos visos statybinės medžiagos ir iš Sankt Peterburgo gautas patvirtintas projektas 1851 m. gegužės 24 d. buvo pašventintas mūsų bažnyčios pamatinis akmuo sutuoktinių Balhauzų dovanotame sklype. Statybos darbai vyko sklandžiai pagal numatytą planą ir 1854 m. gruodžio 21 d., po to kai pastatą priėmė Kauno statybos komisija, naująją mūrinę bažnyčią pašventino Kuršo general-superintendentas ponas Vilpertas. 1855 m. bažnyčioje iš suaukotų lėšų, kurių rinkimą tarp savo divizijos karininkų organizavo generolas fon Korfas, įrengti gražūs vargonai su 6 registrais, juos įrengė meistras Hermanas iš Liepojos“<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> [vertimas iš latvių kalbos E.V.].</p>
<p style="text-align: justify;">Vėliau bažnyčia ne kartą buvo remiama mecenatų, remontuojama, tvarkoma teritorija. 1857 m. tas pats baronas Julius von der Roppas padovanojo 12 giesmynų<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. 1870 m. pavasarį sklypas atitvertas lentų tvora<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. 1879 m. bažnyčia kapitaliai suremontuota: uždengtas naujas gontų stogas, iš vidaus ir lauko naujai pertinkuota, perdažytas altorius, choro baliustrada, suolai, langai, durys, vargonai<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. 1885 m. perdažyta išorė ir vidus, taisytas prakiuręs gontų stogas<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. 1888 m. bažnyčia įsigijo paauksuotą metalinį sietyną, šventoriaus tvora pertvarkyta – nuo gatvės pusės [Vilniaus] pastatyti mūriniai stulpai, dengti skarda, tarpai sujungti lentine tvora, įrengti metaliniai varteliai. Taip pat Šiaulių geležinkelio stoties viršininko žmona Alvynė Fibė padovanojo Šiaulių bažnyčiai didelį sidabro-platinos krikšto indą su citata iš Biblijos: „Leiskit vaikelius pas mane, netrukdykite, nes jiems priklauso Dievo karalystė“, indo vidinėje pusėje, ant dugno buvo pavaizduota Apvaizdos akis (<em>Vorbestimung</em>), po ja spinduliuose sklendžiantis balandis<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. 1891 m. senoji tvora pakeista nauja<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">1937 m. Šiaulių turgus buvo perkeltas į naują vietą, dab. Vilniaus ir Žemaitės g. sankryžoje, greta Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios. 1944 m. rugpjūčio mėn. darytose aeronuotraukose<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> matyti, kad per karą ši Šiaulių miesto dalis su bažnyčia lyginant su likusia centrine dalimi nenukentėjo, tik sienos buvo išvarpytos kulkų. Bažnyčia 1944 m. dar funkcionavo (kun. dr. Darius Petkūnas nurodo, kad 1944 m. rugpjūčio 30 d. dar veikė<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, tikriausiai, pasak tyrėjo, ji buvo uždaryta 1944 m. pabaigoje arba vėliausiai 1945 m. rudenį, pasak kitų šaltinių uždaryta 1944 m.<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>), buvo suremontuota. Joje po uždarymo buvo įkurtas karinis sandėlis. 1947 m. rugsėjo 5d. Šiaulių miesto DŽDT sprendimu bažnyčios pastatas buvo perduotas priešlėktuvinės apsaugos tarnybai. 1951 m. pastatas perduotas Šiaulių m. komunaliniam skyriui, namų ūkio valdybai, Namų valdybai Nr. 1. 1954 m. sausio mėn. 19 d. pastatas perduotas į LTSR  Kultūros ministerijos „Aušros“ muziejaus balansą (pasak kitų šaltinių, 1950 m. rugpjūčio 11 d. – 1958 m. joje buvo perkelti Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondai<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>). 1954 m. balandžio mėn. 20 d. priimtas sprendimas bažnyčios pastatą ir aplink jį esantį žemės sklypą perduoti <em>Valstybinei prekybai</em>, universalinės parduotuvės statybai. 1960 m. pradėjus statybos darbus Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčia buvo nugriauta (toks pat likimas ištiko ir buv. parapijos Joniškio, Žagarės maldos namus). Kadangi parapija nebeturėjo bažnyčios, pamaldos vyko rusų pravoslavų cerkvėje iki 1991 m.<a title="" href="#_ftn32">[32]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Parapijai priklausiusį 5,75 ha žemės sklypą su trobesiais šalia Tilžės gatvės (Tilžės g. 270 ) sovietų valdžia nacionalizavo. Šalia šios žemės buvo senos liuteronų kapinės, kurios po karo buvo labai nuniokotos<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Artėjant frontui 1944 m. Vismantų kaimo parapijiečiai (P.T.) gelbėjo Šiaulių ir Radviliškio liuteronų bažnyčių turtą – į kaimą buvo išvežti altoriaus balti uždangalai, 2 balto metalo (teigiama, kad sidabrinės) žvakidės, sidabro taurė, vargonėliai. Visa tai kurį laiką 1944–1958 m. tarnavo parapijiečių T. namuose atliekant apeigas (mišios, krikštas, konfirmacija, išpažintis) atvykus kunigui Jonui Degiui (<em>Jānis Deģis</em>, 1896–1973/1942–1958), vėliau perduota J.B. (tolesnis likimas nežinomas)<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Istorinių, kartografinių (Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge saugomas sudarytas projektas<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>), ikonografinių duomenų apie Šiaulių bažnyčią yra pakankamai. Skirtingai nei Joniškio bažnyčios atveju, čia turima daugiau vaizdų iš išorės (kaip ir Žagarės atveju). Geriau dokumentuota tik nepakitusi Alkiškių bažnyčia, kuri kartu su gerokai pakeistomis buv. Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapijos Mažeikių, Radviliškio maldos namais pasiekė mūsų dienas. Šiaulių bažnyčia iškilo ant nedidelės kalvelės terasos (besileidžiančios ŠV kryptimi, H<sub>Abs</sub> 127→123 m, žemiau buvo įrengta naujoji turgavietė). Ji buvo atitverta medine tvora su plytų mūro stulpais (1888 m.), patenkama per metalinius vartelius (1888 m.) nuo Vilniaus g. ir Aušros al., šventoriuje būta medinės karkasinės konstrukcijos varpinės, teritorija XX a. pirmojoje pusėje buvo apaugusi vešliais lapuočiais medžiais.</p>
<p style="text-align: justify;">Pastatas priskirtinas istorizmo stiliui, buvo ištęsto stačiakampio plano, orientuotas ŠR–PV kryptimi, mūrinėmis tinkuotomis sienomis, kuklaus dekoro – pastato kampai ir šoniniai fasadai dekoruoti piliastrais (po 2), profiliuotais karnizais, langai – aukšti, pusapvalės arkos formos. Durų būta galiniuose fasaduose, jų angos – pusapvalės arkos formos, dvivėrės, filinginės, kukliai dekoruotos tekintomis apskritomis detalėmis, virš jų – pusapskritimio formos langas, palėpės apšvietimui virš durų įrengti papildomi apskriti langai, skliautai dekoruoti profiliuotu karnizu. Abejus frontonus užbaigė nedideli bokšteliai su kryžiais. Stogas – dvišlaitis, XIX a. buvo dengtas gontais, o XX a. – skarda.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ernestas Vasiliauskas │<em>2020 06 25</em></em></p>
<div style="text-align: justify;"><br /><hr size="1" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Žr.: <em>Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, kuru iesācis rakstīt 1866. gadā Šauļu evanģeliski-luteriskais aprinķa mācītājs Aleksandrs Dāvids Emanuels Distons, tolaik draudzes mācītājs</em>, [Uz Eltišķu ev. lut. latviešu draudzes mācītāja G. Rauskiņa ierosinājumu un lūgumu šo hroniku no oriģināla vācu valodas latviešu valodā tulkojis mācītājs Haralds Kalniņš. Rīga, 1961. gadā, l. 2, 4–5 [mašinraštis su tarpais – neatšifruotais vietovardžiais, asmenvardžiais tekste (juos galima iš dalies rekonstruoti iš žemiau minimų kitų šios kronikos variantų, tačiau ir šie dažnai užrašyti su klaidomis) saugomas AELBA (kopija – KU BRIAI skaitmeniniame moksliniame archyve, originalas vokiečių kalba neaptiktas, jos likimas jau XX a. 10-tame deš. nežinomas, nesėkmingai 2019 m. ieškota Latvijos nacionalinės bibliotekos H. Kalninio (1911–1997) fonde, Lietuvos ELB konsistorijoje, 2020 m. – LVIA, LVVA, Latvijos ELB konsistorijos archyve]; Skudra Ž., <em>Bilēķu novada vēsture</em>, 1994 [rankraštis saugomas Vadakstės pag. bibliotekoje, <a href="https://vadakstesmantojums.saldus.lv/index.php/gramata">https://vadakstesmantojums.saldus.lv/index.php/gramata</a>, prieiga per internetą, žr. 2020-05-23]; <em>Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės</em> <em>kronika, kurią pradėjo rašyti 1866 metais Šiaulių krašto evangelikų liuteronų tuometinis kunigas Aleksandras Davidas Emanuelis Distonas</em>, [H. Kalninio vert. į latvių k., parengė ir vertė E. Laiconas]. Kaunas, 2006, p. 4, 6.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> <em>Düna Zeitung</em>, Inland, 1892.06.23, p. 1; <em>Düna Zeitung</em>, Kurland. Der Pastor Julius Grosse, 1904.01.03, Beilage zur „Düna Zeitung“ Nr. 2 vom 3. (16.) Januar 1904.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> 1918 m. siunčiamų raštų knyga, AELBA, p. 15–16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> [Kupfer Th., Švageris E.], <em>Alkiškių evangelikų liuteronų parapija (1861–2001), </em>parengė E. Laiconas. Tauragė, 2001, p. 20.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Busch G. H., <em>Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Lut</em><em>h. Gemeinden in Kurland</em>. St. Petersburg , 1862, S. 442.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> <em>Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Kurland.</em> St. Petersburg, 1909, B. I., S. 251.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> 1918 m. siunčiamų rastu knyga, AELBA, p. 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> 1918 m. siunčiamų rastu knyga, AELBA, p. 16.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 2.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Kaubrys S., Tamošaitis M., <em>Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų. Metmenys tapatybės istorijai. </em>Vilnius, 2013, p. 207, 209, 216, 226.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 3.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Vasiliauskas E., <em>2006-2007 m. tyrinėjimai Tilžės g. 136 Šiauliuose</em>, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 346.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> ŠAM, IK-F-2452.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> ŠAM, I-Pg 2645.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> <em>Düna Zeitung</em>, Inland, 1892.06.23, p. 1; <em>Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Kurland.</em> St. Petersburg, 1909, B. I., S. 250.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> <em>Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, </em>l. 26–27; Skudra Ž., <em>Bilēķu novada vēsture</em>. 1994; <em>Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės</em> <em>kronika, </em>p. 28–29.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Kallmeyer O., <em>Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands</em>. Riga, 1910, S. 734–735.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Stavenhagen O., [1944]. <em>Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. (Herausgegeben von Verbänden des livländischen, estländischen und kurländischen Stammadels)</em>. O. Stavenhagen, heraus. Bd. 2. Teil: Kurland: Lieferung 9.–12. 1930–1944. Görlitz, p. 938.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> AELBA, <em>Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika..., </em>l. 26.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> AELBA, Šiaulių apskr. parapijos gaunami raštai ir kiti dokumentai. <em>Archiv des ev.-luth. Pfarramtes der Gemeinde Schaulen-Moscheiki / Akte Nr. 4. Rundschreiben des Ev.-luth. Konsistorium in Litauen. Begonnen: 19. IV. 1920 / Beendet…</em>, l. 175.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> AELBA, <em>Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika..., </em>l. 26–27.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Ibid, l. 30.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Ibid, l. 31.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Ibid, l. 32.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Ibid, l. 33.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Ibid, l. 34.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Ibid, l. 35.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> LCVA, NARA, RG 373, GX-2687-A-SD, 574; GX-3888-B-SD, 840.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Petkūnas D., <em>Lithuanian Lutheran Church During World War Two</em>. Klaipėda, 2015, p. 216.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Misevičius J., <em>Religinio gyvenimo suvaržymai</em>, Šiaulių miesto istorija, 1940–1995, sud. J. Sireika. Šiauliai, 2007, p. 158.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> B. Salatkienė, <em>Šiaulių „Aušros“ muziejus</em>. Šiauliai, 1993, p. 16; Misevičius J., <em>Religinio gyvenimo suvaržymai</em>, p. 158; Šiukščienė V., <em>Šiaulių „Aušros“ muziejus</em>, Šiaulių miesto istorija, 1940–1995, sud. J. Sireika, Šiauliai. 2007, p. 223.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Šiaulių krašto evangelikai [prieiga per internetą, žiūrėta 2020-05-25, <a href="http://www.sventas.lt/istorija-siauliai/?fbclid=IwAR2sxOQxCMFbHWTCsUd3uZqyR5tG9RFxwdtMlcoZgJXN6CVxAUNTyRbf7hE">http://www.sventas.lt/istorija-siauliai/?fbclid=IwAR2sxOQxCMFbHWTCsUd3uZqyR5tG9RFxwdtMlcoZgJXN6CVxAUNTyRbf7hE</a>].</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Ibid.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Interviu su A.I. (Elėja, Latvija), 2020-05-23.</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> РГИА, f. 446, ap. 20, b. 2.</p>
</div>
</div>
Adresas: Šiaulių m. sav., Vilniaus g. 202
Architektūros tipas: Profesionalus
Architektai:
Metai: 1854
Laikotarpis:
Architektūros šakos: Architektūra, Statinys, Sakraliniai, Bažnyčia
Medžiagos: Mūras (akmenų), Mūras (plytų)
Nuotraukos: 18
Susiję bibliografijos įrašai
Pagėgiuose ir Panemunėje
Pagėgiuose ir Panemunėje
Lietuvos Aidas
1932-10-22 p.9
Straipsnis
Žuvusiems 1863-64 m. paminklas Šiauliuose
Žuvusiems 1863-64 m. paminklas Šiauliuose
Lietuvos Aidas
1935-07-26 p.7
Straipsnis
Šiauliuose būta kanalizacijos?
Šiauliuose būta kanalizacijos?
Lietuvos Žinios
1931-09-01 p.5
Žinutė
Šiauliai - Biržai
Šiauliai - Biržai
Lietuvos Žinios
1931-09-30 p.4
Žinutė
Šiauliai tikisi ateity turėti pliažą
Šiauliai tikisi ateity turėti pliažą
Lietuvos Aidas
1932-12-12 p.7
Straipsnis
Rusnė dabar ir praeity
Rusnė dabar ir praeity
Lietuvos Aidas
1932-12-29 p.7
Straipsnis
Šiaulių miesto savivaldybės susirūpinimas nepagrįstas
Šiaulių miesto savivaldybės susirūpinimas nepagrįstas
Lietuvos Aidas
1937-10-01 p.3
Straipsnis
Inžinieriai apie Lietuvos elektrifikaciją
Inžinieriai apie Lietuvos elektrifikaciją
Lietuvos Aidas
1937-10-22 p.5
Straipsnis
Klaipėdos miesto bažnyčios
Klaipėdos miesto bažnyčios
Lietuvos Aidas
1934-01-13 p.14
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1937-12-07 p.9
Straipsnis
Dideli Šiaulių apskr. savivaldybės planai švietimo srityje
Dideli Šiaulių apskr. savivaldybės planai švietimo srityje
Lietuvos Aidas
1937-12-16 p.6
Straipsnis
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Atremontuota eilė evangelikų bažnyčių
Lietuvos Aidas
1938-01-11 p.4
Straipsnis
Pirmieji žingsniai į milžiniškąją Lietuvos elektrifikaciją
Pirmieji žingsniai į milžiniškąją Lietuvos elektrifikaciją
Lietuvos Aidas
1937-07-12 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Šiaulius
Žinutės apie Šiaulius
Lietuvos Aidas
1935-04-15 p.8
Žinutė
Kaime atostogaujančio įspūdžiai
Kaime atostogaujančio įspūdžiai
Lietuvos Aidas
1937-07-12 p.6
Straipsnis
Žinutės apie mokyklų statybą
Žinutės apie mokyklų statybą
Lietuvos Aidas
1936-01-03 p.p.2
Žinutė
Pigiausios elektros miestas Lietuvoje
Pigiausios elektros miestas Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.24
Straipsnis
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Pirmasis Lietuvos linų ir pakulų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.45
Straipsnis
Didžiausias Lietuvoje odų fabrikas
Didžiausias Lietuvoje odų fabrikas
Lietuvos Aidas
1938-02-15 p.47
Straipsnis
Amerikietis apie Šiaulius
Amerikietis apie Šiaulius
Lietuvos Aidas
1936-08-12 p.6
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1938-03-21 p.
Žinutė
Žliupsnis įspūdžių iš Šiaulių padangės
Žliupsnis įspūdžių iš Šiaulių padangės
Lietuvos Aidas
1936-09-04 p.5
Straipsnis
Vaikų darželiai Lietuvoje
Vaikų darželiai Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-04-14 p.10
Straipsnis
Šiauliai. Pastatė modernišką kepyklą
Šiauliai. Pastatė modernišką kepyklą
Lietuvos Aidas
1936-02-21 p.p.6
Straipsnis
Šiauliai turės modernią ligoninę
Šiauliai turės modernią ligoninę
Lietuvos Aidas
1937-08-06 p.6
Žinutė
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuviai evangelikai reformatai statosi bažnyčią
Lietuvos Aidas
1938-05-04 p.10
Straipsnis
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Šiauliai. Kur statys ligoninę
Lietuvos Aidas
1938-05-24 p.7
Žinutė
Dubingių piliavietė atskleidžia savo paslaptį
Dubingių piliavietė atskleidžia savo paslaptį
Lietuvos Aidas
1938-06-24 p.5
Straipsnis
Geležinkelis teiks miestui vandenį (Šiauliai)
Geležinkelis teiks miestui vandenį (Šiauliai)
Lietuvos Aidas
1934-02-21 p.9
Žinutė
Miesto centre automobiliai klimpsta purvyne
Miesto centre automobiliai klimpsta purvyne
Lietuvos Žinios
1931-11-02 p.6
Žinutė
Sudegė kioskas
Sudegė kioskas
Lietuvos Žinios
1931-11-03 p.5
Žinutė
Žinutės iš Šiaulių apskrities
Žinutės iš Šiaulių apskrities
1935-04-24 p.8
Straipsnis
Daug mačiusiame mieste
Daug mačiusiame mieste
Lietuvos Aidas
1934-03-07 p.7-8
Straipsnis
Šiauliai bus šviesesni
Šiauliai bus šviesesni
Lietuvos Aidas
1934-03-08 p.5
Straipsnis
Žinutės apie Šiaulių tautininkus
Žinutės apie Šiaulių tautininkus
Lietuvos Aidas
1935-04-25 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-04-26 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-04-27 p.8
Straipsnis
Mūro namai
Mūro namai
1934-03-23 p.4
Straipsnis
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Pramonės įmonėse dirba 16.743 darbininkai
Lietuvos Aidas
1934-05-05 p.8
Straipsnis
Šiauliai. Jau tiesia plentą
Šiauliai. Jau tiesia plentą
1935-04-29 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-05-01 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-05-03 p.8
Straipsnis
Šiauliai. Statomas cukraus fabrikas
Šiauliai. Statomas cukraus fabrikas
Lietuvos Aidas
1935-05-07 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
1935-05-11 p.8
Straipsnis
Netrukus Šiaulių keliai bus pavyzdingiausi Lietuvoje
Netrukus Šiaulių keliai bus pavyzdingiausi Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1935-05-13 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1935-08-20 p.8
Straipsnis
Aktualiausieji Šiaulių m. reikalai
Aktualiausieji Šiaulių m. reikalai
Lietuvos Aidas
1935-09-03 p.8
Straipsnis
Šiauliai. Pradeda kanalizacijos darbus
Šiauliai. Pradeda kanalizacijos darbus
Lietuvos Aidas
1935-05-14 p.8
Žinutė
Šiauliai. Neatsižvelgia
Šiauliai. Neatsižvelgia
Lietuvos Aidas
1936-05-07 p.2
Straipsnis
Šiauliai. Padidėjo statyba
Šiauliai. Padidėjo statyba
Lietuvos Aidas
1935-09-11 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1937-08-20 p.7
Žinutė
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1935-05-21 p.8
Žinutė
Pagreitins prekių gabenimą Šiaulių-Biržų siaurojo geležinkelio ruože
Pagreitins prekių gabenimą Šiaulių-Biržų siaurojo geležinkelio ruože
Lietuvos Aidas
1935-09-23 p.6
Straipsnis
Šiaulių-Biržų ruožo geležinkelis (127 klm.) persiūtas per dvi dienas
Šiaulių-Biržų ruožo geležinkelis (127 klm.) persiūtas per dvi dienas
Lietuvos Aidas
1935-10-03 p.7
Straipsnis
Šiauliai. Remia ligoninės statybą
Šiauliai. Remia ligoninės statybą
1937-08-25 p.6
Straipsnis
 Šiauliai. Poatostoginis tarybos posėdis
Šiauliai. Poatostoginis tarybos posėdis
Lietuvos Aidas
1935-10-12 p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1935-10-16 p.8
Straipsnis
Biržiečiai moka ne tik alų gaminti, bet ir plentus tiesti
Biržiečiai moka ne tik alų gaminti, bet ir plentus tiesti
Lietuvos Aidas
1937-08-26 p.5
Straipsnis
Šiauliai. Kanalizacijos reikalų važinėjo į Rygą
Šiauliai. Kanalizacijos reikalų važinėjo į Rygą
Lietuvos Aidas
1935-05-23 p.8
Straipsnis
Žemaičių plento statyba
Žemaičių plento statyba
Lietuvos Aidas
1936-02-27 p.p.8
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1934-11-27 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Didieji darbai atlikti tik pertvarkytų savivaldybių. Naujos apskrities tarybos posėdiss
Šiauliai. Didieji darbai atlikti tik pertvarkytų savivaldybių. Naujos apskrities tarybos posėdiss
Lietuvos Aidas
1934-11-28 p.8
Straipsnis
Daugelyje vietų statys turistams viešbučius
Daugelyje vietų statys turistams viešbučius
Lietuvos Aidas
1937-05-21 p.2
Straipsnis
Antrojo cukr. fabriko vietos klausimas dar tebetiriamas
Antrojo cukr. fabriko vietos klausimas dar tebetiriamas
Lietuvos Aidas
1934-11-29 p.10
Straipsnis
Šiauliai. Ruošiasi steigti plytines
Šiauliai. Ruošiasi steigti plytines
Lietuvos Aidas
1935-04-01 p.p.8
Žinutė
Šakiai. Padovanojo žemės sklypą Šiaulių namams statyti.
Šakiai. Padovanojo žemės sklypą Šiaulių namams statyti.
Lietuvos Aidas
1935-04-02 p.p.8
Žinutė
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Šiaulių apygardos ligonių kasa statydinsis namus
Lietuvos Aidas
1935-04-04 p.p.8
Žinutė
Žinutės iš Šiaulių apskrities.
Žinutės iš Šiaulių apskrities.
Lietuvos Aidas
1935-04-08 p.p.8
Žinutė
Šiauliai.Milžiniški Turgai.
Šiauliai.Milžiniški Turgai.
Lietuvos Aidas
1935-04-10 p.p.8
Žinutė
Šiauliai. Pirks Salduvės kalną miesto parkui
Šiauliai. Pirks Salduvės kalną miesto parkui
Lietuvos Aidas
1935-06-05 p.8
Straipsnis
Zarasų, Mažeikių ir Šiaulių s-bės statydinasi ligonines
Zarasų, Mažeikių ir Šiaulių s-bės statydinasi ligonines
Lietuvos Aidas
1934-12-21 p.7
Straipsnis
Kur bus statomas antrasis cukraus fabrikas
Kur bus statomas antrasis cukraus fabrikas
Lietuvos Aidas
1934-12-04 p.5
Straipsnis
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
1934 m. didesnieji pastatai ir mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1935-01-07 p.7
Žinutė
Paštų statybos ir remontas
Paštų statybos ir remontas
Lietuvos Aidas
1936-07-16 p.5
Straipsnis
Kaip auga savivaldybių plentų ilgis
Kaip auga savivaldybių plentų ilgis
1936-07-17 p.8
Straipsnis
Artistai įrengė Šiauliams čiuožyklą
Artistai įrengė Šiauliams čiuožyklą
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.4
Žinutė
Šiauliai norėtų pastatyti antrą cukraus fabriką Šiaulių rajone
Šiauliai norėtų pastatyti antrą cukraus fabriką Šiaulių rajone
Lietuvos Žinios
1931-12-10 p.4
Žinutė
Krizis veikia ir saldumynus
Krizis veikia ir saldumynus
Lietuvos Žinios
1932-01-14 p.5
Žinutė
Kaip eina krašto elektrifikacijos darbai
Kaip eina krašto elektrifikacijos darbai
Lietuvos Aidas
1938-08-01 p.4
Straipsnis
Ir Šiauliuose bus skerdykla
Ir Šiauliuose bus skerdykla
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.4
Žinutė
Sudegė pedagoginis muziejus
Sudegė pedagoginis muziejus
Lietuvos Žinios
1932-01-26 p.4
Žinutė
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Praėjusių metų namų statyba ir įmonių plėtimasis Lietuvoje
Lietuvos Žinios
1932-02-01 p.4
Straipsnis
Šiauliuose neprižiūri šaligatvių
Šiauliuose neprižiūri šaligatvių
Lietuvos Žinios
1932-02-02 p.5
Žinutė
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuvos Aidas
1938-08-18 p.5
Straipsnis
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Pastatė kioską iš geležies ir stiklo
Lietuvos Žinios
1932-02-24 p.4
Žinutė
Kaip tuos žmones fotografuoja
Kaip tuos žmones fotografuoja
Lietuvos Žinios
1932-02-25 p.4
Žinutė
Rudens nuotaikos Šiaurės Lietuvoje
Rudens nuotaikos Šiaurės Lietuvoje
Lietuvos Aidas
1938-08-26 p.5
Straipsnis
Degė kinoteatras „Triumfas“
Degė kinoteatras „Triumfas“
Lietuvos Žinios
1932-03-15 p.5
Žinutė
Mokykla ir muziejus vienuose rūmuose
Mokykla ir muziejus vienuose rūmuose
Lietuvos Žinios
1932-03-16 p.4
Žinutė
Žinutė apie Šiaulių elektros stotį
Žinutė apie Šiaulių elektros stotį
Lietuvos Žinios
1922-03-24 p.2
Žinutė
Kreditas ir statyba
Kreditas ir statyba
Lietuvos Žinios
1922-03-30 p.1, 2
Straipsnis
Žinutė apie rėmų dirbtuvę Atmintis Šiauliuose
Žinutė apie rėmų dirbtuvę Atmintis Šiauliuose
Lietuvos Žinios
1935-02-07 p.6
Reklama
Apie Šiaulių kino teatro Kapitlio remontą
Apie Šiaulių kino teatro Kapitlio remontą
Lietuvos Žinios
1935-03-20 p.6
Straipsnis
Nukels geležinkeliuką
Nukels geležinkeliuką
Lietuvos Žinios
1935-03-20 p.6
Žinutė
Šiaulių miesto gatvės, šaligatviai ir jų tvarka
Šiaulių miesto gatvės, šaligatviai ir jų tvarka
Lietuvos Žinios
1935-02-27 p.6
Straipsnis
Miesto gražinimo reikalu
Miesto gražinimo reikalu
Lietuvos Žinios
1935-03-30 p.7
Straipsnis
Firma nauja, bet iškaba sena
Firma nauja, bet iškaba sena
Lietuvos Žinios
1932-04-02 p.4
Žinutė
Apie Šiaulių elektros stotį
Apie Šiaulių elektros stotį
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.4
Žinutė
Priėmė stotį
Priėmė stotį
Lietuvos Žinios
1932-04-04 p.4
Žinutė
Kur statyti teismo rūmus Šiauliuose
Kur statyti teismo rūmus Šiauliuose
Lietuvos Žinios
1935-04-10 p.5
Straipsnis
Mieste steigs naują parką
Mieste steigs naują parką
Lietuvos Žinios
1935-04-25 p.6
Straipsnis
Miestų tvarkymo sąlygos
Miestų tvarkymo sąlygos
Lietuvos Žinios
1935-04-26 p.5
Straipsnis
Ir Šiauliuose nugriaus lūšnas
Ir Šiauliuose nugriaus lūšnas
Lietuvos Žinios
1932-04-06 p.4
Žinutė
Tvarko nelaimingųjų kapus (Šiauliai)
Tvarko nelaimingųjų kapus (Šiauliai)
Lietuvos Žinios
1935-05-01 p.5
Straipsnis
Pardavinės gatvėj dešreles
Pardavinės gatvėj dešreles
Lietuvos Žinios
1935-05-09 p.6
Žinutė
Be jokio skonio (Šiauliai)
Be jokio skonio (Šiauliai)
Lietuvos Žinios
1935-05-17 p.6
Straipsnis
Sukilėlių paminklas (Šiauliai)
Sukilėlių paminklas (Šiauliai)
Lietuvos Žinios
1935-05-24 p.6
Žinutė
Perskirs Šiaulių ežerą
Perskirs Šiaulių ežerą
Lietuvos Žinios
1935-05-25 p.7
Žinutė
Lietuvos geležinkeliai 1930 m.
Lietuvos geležinkeliai 1930 m.
Naujoji Romuva
1931-08-02 p.750
Žinutė
„Pienocentro“ krautuvė „Pienocentrui“ ir priklausys
„Pienocentro“ krautuvė „Pienocentrui“ ir priklausys
Lietuvos Žinios
1932-05-02 p.4
Žinutė
Šiauliai - Biržai važinėsim „ekspresu“
Šiauliai - Biržai važinėsim „ekspresu“
Lietuvos Žinios
1932-05-02 p.4
Žinutė
Nelaimingas miestas
Nelaimingas miestas
Lietuvos Žinios
1932-05-23 p.3
Žinutė
Duokit Šiauliams vaistinę!
Duokit Šiauliams vaistinę!
Lietuvos Žinios
1932-05-30 p.3
Straipsnis
Po keleto metų pravoslavų cerkvė būsianti griaunama
Po keleto metų pravoslavų cerkvė būsianti griaunama
Lietuvos Žinios
1936-01-03 p.5
Žinutė
Būsiąs naujas parkas
Būsiąs naujas parkas
Lietuvos Žinios
1936-04-04 p.8
Žinutė
Už pervažos bus statoma pradžios mokykla
Už pervažos bus statoma pradžios mokykla
Lietuvos Žinios
1936-01-09 p.8
Žinutė
Tiltas arba tunelis būtinai reikalingas
Tiltas arba tunelis būtinai reikalingas
Lietuvos Žinios
1936-01-15 p.6
Žinutė
Nevykusi numeracija
Nevykusi numeracija
Lietuvos Žinios
1936-01-21 p.5
Žinutė
Statys naują paminklą
Statys naują paminklą
Lietuvos Žinios
1936-01-24 p.7
Žinutė
Turėsime autobusus
Turėsime autobusus
Lietuvos Žinios
1936-01-27 p.5
Žinutė
Įdomios iškasenos
Įdomios iškasenos
Lietuvos Žinios
1936-01-30 p.7
Žinutė
Miesto ūkio tvarkymas
Miesto ūkio tvarkymas
Lietuvos Žinios
1922-04-04 p.1
Žinutė
Smuklių žabojimai
Smuklių žabojimai
Lietuvos Žinios
1922-04-20 p.3
Žinutė
Žinutės apie miestelius
Žinutės apie miestelius
Lietuvos Aidas
1918-05-14 p.3
Straipsnis
Biržai
Biržai
Lietuvos Aidas
1918-05-16 p.3
Straipsnis
Papilys
Papilys
Lietuvos Aidas
1918-09-19 p.3
Straipsnis
Dėl butų klausimo miestuose
Dėl butų klausimo miestuose
Lietuvos Aidas
1918-10-10 p.3
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1918-10-29 p.3
Straipsnis
Ūkio mokykla Šiauliuose
Ūkio mokykla Šiauliuose
Lietuva
1919-05-09 p.2
Straipsnis
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Kaip atgaivinus mūsų degtinės pramonė
Lietuva
1920-01-16 p.1
Straipsnis
Klaipėda
Klaipėda
Lietuva
1920-03-05 p.1-2
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuva
1920-09-03 p.3
Žinutė
Žinutės apie miestus
Žinutės apie miestus
Lietuva
1920-09-17 p.5
Žinutė
Šiauliai
Šiauliai
Lietuva
1920-12-18 p.3
Žinutė
N.-Radviliškis
N.-Radviliškis
Lietuva
1921-01-25 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-07-15 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1921-11-09 p.3
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1922-01-05 p.3
Žinutė
Veltui išmesti pinigai
Veltui išmesti pinigai
Lietuvos Žinios
1932-06-08 p.4
Žinutė
„Aušros“ muziejaus laidotuvės
„Aušros“ muziejaus laidotuvės
Lietuvos Žinios
1932-06-28 p.4
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-08-14 p.5
Straipsnis
Mūsų naujų geležinkelių reikalu
Mūsų naujų geležinkelių reikalu
Lietuva
1923-10-18 p.3-5
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-11-17 p.5
Straipsnis
Šiauliuos pigins elektros tarifus
Šiauliuos pigins elektros tarifus
Lietuvos Aidas
1933-04-03 p.7
Straipsnis
Šiaulių miesto burmistras apie aktualiausius miesto reikalus
Šiaulių miesto burmistras apie aktualiausius miesto reikalus
Lietuvos Aidas
1939-01-03 p.6
Straipsnis
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Kaip pernai buvo vykdoma įvairi statyba
Lietuvos Aidas
1939-01-04 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Ankšta miesto ligoninėje
Šiauliai. Ankšta miesto ligoninėje
Lietuvos Aidas
1939-01-11 p.6
Žinutė
Šiauliai. Ligoninė dar nepastatyta, o aferistai jau veikia
Šiauliai. Ligoninė dar nepastatyta, o aferistai jau veikia
Lietuvos Aidas
1939-01-12 p.6
Žinutė
Šiauliai. Užbaigs kasti S. Daukanto g. kalnelį
Šiauliai. Užbaigs kasti S. Daukanto g. kalnelį
Lietuvos Aidas
1939-01-16 p.7
Žinutė
Viešieji darbai Šiaulių apskrityje
Viešieji darbai Šiaulių apskrityje
Lietuvos Aidas
1939-01-18 p.6
Straipsnis
Kaip augs ir plėsis Šiaulių miestas
Kaip augs ir plėsis Šiaulių miestas
Lietuvos Aidas
1939-01-31 p.7
Straipsnis
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Miestai ir miesteliai susirūpinę savo žemių tvarkymu
Lietuvos Aidas
1939-02-26 p.2
Straipsnis
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Šiauliuose turėtų būti statoma valstybinė ligoninė
Lietuvos Aidas
1939-02-27 p.7
Straipsnis
Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos
Lietuva
1923-01-09 p.3-4
Žinutė
Turizmo sezonui besiartinant
Turizmo sezonui besiartinant
Lietuvos Aidas
1939-03-31 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Statys modernią pradžios mokyklą
Šiauliai. Statys modernią pradžios mokyklą
Lietuvos Aidas
1939-04-06 p.12
Žinutė
Tvarkomas Šiaulių miestas
Tvarkomas Šiaulių miestas
Lietuvos Aidas
1939-05-15 p.3
Straipsnis
Šiauliai. Statys modernią vaikų prieglaudą
Šiauliai. Statys modernią vaikų prieglaudą
Lietuvos Aidas
1939-05-22 p.7
Žinutė
Šiauliai. Rūpinasi mokyklų statyba
Šiauliai. Rūpinasi mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1939-05-25 p.7
Žinutė
Ir Šiauliuose bus vasaros teatras
Ir Šiauliuose bus vasaros teatras
Lietuvos Žinios
1932-07-09 p.4
Žinutė
Lėtai dyla karo pėdsakai
Lėtai dyla karo pėdsakai
Lietuvos Žinios
1932-07-11 p.4
Žinutė
Naujas parodos aikštės nuomininkas
Naujas parodos aikštės nuomininkas
Lietuvos Žinios
1932-07-14 p.4
Žinutė
Laikrodis vėl bus
Laikrodis vėl bus
Lietuvos Žinios
1932-07-19 p.4
Straipsnis
Pastatė geležinkeliečiams namus
Pastatė geležinkeliečiams namus
1932-07-20 p.4
Žinutė
Neatlaikė konkurencijos su „Bačkininkais“
Neatlaikė konkurencijos su „Bačkininkais“
Lietuvos Žinios
1932-07-25 p.4
Žinutė
Savivaldybei trukdoma įvykdyti gerą sumanymą
Savivaldybei trukdoma įvykdyti gerą sumanymą
Lietuvos Žinios
1935-06-05 p.6
Straipsnis
Pardavus šaulių namus
Pardavus šaulių namus
Lietuvos Žinios
1935-06-08 p.7
Žinutė
Dėl tvarkos sukilėlių kalnely
Dėl tvarkos sukilėlių kalnely
Lietuvos Žinios
1935-06-17 p.6
Žinutė
Dėl geležinkelių valdybos parašyto atitaisymo apie tunelį
Dėl geležinkelių valdybos parašyto atitaisymo apie tunelį
Lietuvos Žinios
1935-06-27 p.5
Žinutė
Pradeda kanalizacijos darbai
Pradeda kanalizacijos darbai
Lietuvos Žinios
1935-07-08 p.5
Žinutė
Ligonių kasa statys namus
Ligonių kasa statys namus
Lietuvos Žinios
1935-07-13 p.6
Žinutė
Pribrendęs reikalas
Pribrendęs reikalas
Lietuvos Žinios
1935-07-27 p.6
Žinutė
Reikia pagalvoti, kol neatsitiko nelaimės
Reikia pagalvoti, kol neatsitiko nelaimės
Lietuvos Žinios
1935-07-31 p.6
Žinutė
Atidaromas klubas
Atidaromas klubas
Lietuvos Žinios
1936-03-11 p.7
Žinutė
Apie aktualiuosius Šiaulių miesto reikalus
Apie aktualiuosius Šiaulių miesto reikalus
Lietuvos Žinios
1936-03-31 p.6
Straipsnis
Neturi vietos paveikslų galerijai
Neturi vietos paveikslų galerijai
Lietuvos Žinios
1936-03-31 p.7
Žinutė
Šiauliuose rengiamas sporto stadionas
Šiauliuose rengiamas sporto stadionas
1936-04-09 p.14
Žinutė
Įdomus Šiaulių miesto tarybos posėdis
Įdomus Šiaulių miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1936-04-24 p.5
Straipsnis
Autobusų stotis naujoje vietoje?
Autobusų stotis naujoje vietoje?
Lietuvos Žinios
1936-04-30 p.7
Žinutė
Apie rusų cerkvės nugriovimą
Apie rusų cerkvės nugriovimą
Lietuvos Žinios
1935-08-14 p.6
Žinutė
Naujų patalpų reikalas „Aušros“ muziejui
Naujų patalpų reikalas „Aušros“ muziejui
Lietuvos Žinios
1935-08-20 p.6
Žinutė
Pagaliau uždarė
Pagaliau uždarė
Lietuvos Žinios
1935-08-27 p.6
Žinutė
Šiauliuose surastas slaptas kinas
Šiauliuose surastas slaptas kinas
1935-08-28 p.6
Žinutė
Sutvarkys vežikus
Sutvarkys vežikus
Lietuvos Žinios
1940-01-09 p.10
Žinutė
Aktualieji Šiaulių miesto reikalai
Aktualieji Šiaulių miesto reikalai
Lietuvos Žinios
1940-01-27 p.10
Straipsnis
Dėl mokslo įstaigoms vietos parinkimo
Dėl mokslo įstaigoms vietos parinkimo
Lietuvos Žinios
1940-03-15 p.p.10
Žinutė
Pavasarėjančių Šiaulių nuotaikos
Pavasarėjančių Šiaulių nuotaikos
Lietuvos Žinios
1937-04-14 p.5
Straipsnis
Šiauliuose bus statoma didelė elektros stotis
Šiauliuose bus statoma didelė elektros stotis
Lietuvos Žinios
1937-07-09 p.5
Straipsnis
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Dideli miestų žemės tvarkymo darbai
Lietuvos Aidas
1939-07-08 p.3
Straipsnis
Šiauliams tvarkyti išleista daug įsakymų
Šiauliams tvarkyti išleista daug įsakymų
Lietuvos Aidas
1939-08-09 p.6
Straipsnis
Visu trečdaliu daugiau leista statybų
Visu trečdaliu daugiau leista statybų
Lietuvos Aidas
1939-09-30 p.3
Straipsnis
Šiaulių miesto planavimo darbai ir sumanymai
Šiaulių miesto planavimo darbai ir sumanymai
Lietuvos Aidas
1939-10-17 p.6
Straipsnis
Kaip plečiasi ir modernėja Šiaulių miestas
Kaip plečiasi ir modernėja Šiaulių miestas
Lietuvos Aidas
1939-12-15 p.7
Straipsnis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Kaip tvarkomas didžiausias Lietuvos apskritis
Lietuvos Aidas
1940-01-21 p.4
Straipsnis
Šiauliai. Pradės veikti naujoji elektros stotis
Šiauliai. Pradės veikti naujoji elektros stotis
Lietuvos Aidas
1940-01-22 p.7
Straipsnis
Šiauliai
Šiauliai
Lietuvos Aidas
1940-02-10 p.11
Žinutė
Šiauliai. Gyva pradžios mokyklų statyba
Šiauliai. Gyva pradžios mokyklų statyba
Lietuvos Aidas
1940-02-13 p.7
Žinutė
Šiauliai. Statys šauliams namus
Šiauliai. Statys šauliams namus
Lietuvos Aidas
1940-03-08 p.7
Straipsnis
Šiauliai. Degė linų apdirbimo fabrikas
Šiauliai. Degė linų apdirbimo fabrikas
Lietuvos Aidas
1940-03-27 p.7
Žinutė
Šiaulių kronika
Šiaulių kronika
Lietuvos Žinios
1937-12-04 p.6
Straipsnis
Šiauliai. Baigiamas įrengti sporto aikštynas
Šiauliai. Baigiamas įrengti sporto aikštynas
Lietuvos Aidas
1940-04-13 p.11
Žinutė
Šiandien Šiauliuose naujųjų pašto rūmų atidarymas
Šiandien Šiauliuose naujųjų pašto rūmų atidarymas
Lietuvos Aidas
1940-04-13 p.16
Straipsnis
Šiauliai. Patvirtintas prekybos instituto rūmų projektas
Šiauliai. Patvirtintas prekybos instituto rūmų projektas
Lietuvos Aidas
1940-04-17 p.9
Straipsnis
Šiauliai. Apie Šiaulių gatves
Šiauliai. Apie Šiaulių gatves
Lietuvos Aidas
1940-04-29 p.9
Straipsnis
Kaip mūrinamas Žemaičių kraštas
Kaip mūrinamas Žemaičių kraštas
Lietuvos Žinios
1938-09-13 p.5
Straipsnis
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Šiauliai ir jų vasarojimo vietos
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Straipsnis
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Tvarkys Pagelvos vasarvietę
Lietuvos Aidas
1940-05-14 p.7
Žinutė
Perka dešimt motorinių vagonų
Perka dešimt motorinių vagonų
Lietuvos Žinios
1933-02-07 p.5
Žinutė
Šiauliai. Apskr. savivaldybė remia statybą
Šiauliai. Apskr. savivaldybė remia statybą
Lietuvos Aidas
1940-06-05 p.7
Žinutė
Šiauliai. Vandentiekio tiesimo darbai
Šiauliai. Vandentiekio tiesimo darbai
Lietuvos Aidas
1940-06-13 p.9
Žinutė
Vietoj tunelio - šalygatviai, o vietoj dramblio - nieko
Vietoj tunelio - šalygatviai, o vietoj dramblio - nieko
Lietuvos Žinios
1934-05-25 p.6
Žinutė
Šiaulių miesto tarybos posėdis
Šiaulių miesto tarybos posėdis
Lietuvos Žinios
1939-02-11 p.9
Straipsnis
1 212

Evangelikai liuteronai Šiaulių paviete pradėjo kurtis jau XVII–XVIII a. Sąlygos liuteronų bendruomenei Šiaulių ekonomijoje ir Šiauliuose didėti atsirado XVIII a. antrojoje pusėje, kai 1765–1780 m. jos administratoriumi buvo paskirtas Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) ir jis ėmėsi ūkinių reformų – steigė palivarkus, manufaktūras. Pasak kun. Emanuelio Distono, į Šiaulius tokiu būdu buvo pakviesti audėjai iš Silezijos, mieste apie 1772 m. pradėjo formuotis liuteronų vokiečių bendruomenė, jie gyvenimui įsikūrė naujai pastatytuose mūriniuose namuose Fabrikų g. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798/1764–1795) 1793 m. suteikė privilegiją maldos namams steigti, dovanojo didelį mūrinį namą ir 4 akrų dydžio žemės sklypą. Po trečiojo ATR padalijimo 1795 m. ši valda su namu perėjo grafo Zubovo nuosavybėn[1].


Šiaulių bažnyčia (toliau – ELB, kitaip dar vadinta Vokiečių bažnyčia, lat. Šauļu baznīca) nuo pat įkūrimo XVIII pab. iki uždarymo 1944 m. turėjo parapijos teises ir jai buvo priskirta aptarnauti didelę Šiaulių apskritį (150 mylių2 su 13 000–15 000 „sielų“)[2]. Šiaulių parapijai iki 1932 m. priklausė filijinės Žagarės, Alkiškių, Mažeikių, Radviliškio (Bethaus in Radsiwilischki), Pabalvės mūrinė koplyčia (Walkapelle in Marylin-Pobolwjany), Kuršėnų kapinių medinė koplyčia (Friedhofskapelle in Kurschany), ir kt. maldos namai dvaruose (Pakruojis, Daunorava), nurodoma parapijai priklausius 23 dvarus, pastoratas kartu ir rezidencija buvo Saunorių dvare (dab. Akmenės r.). Iki I Pasaulinio karo šioje parapijoje registruota 10 000 parapijiečių („sielų“), o 1917 m. – 8 000, aptarnavo 1 kunigas[3]. 1933 m. iš Latvijos atvykus karininkui kun. Gustavui Augustui Rauskiniui (1902–1979/1933–1979) parapija buvo padalinta į Šiaulių (su Mažeikių ir kt. filijomis) ir Alkiškių (su Joniškio ir Žagarės filijomis)[4]. 1862 m. Šiaulių mieste registruoti 83, o apylinkėje – 417 evangelikų liuteronų parapijiečiai, pamaldos vykdavo 14 kartų į metus[5], 1909 m. nurodoma bažnyčioje esant 200 sėdimų vietų, pamaldos vyko 15 kartų į metus[6]. Ataskaitoje už 1917 m. nurodoma, kad Šiaulių bažnyčia yra akmeninė, geros būklės, talpino 400 žmonių[7]. Minimi vargonai, kurių vertė 400 rublių.[8] Iš 1924 m. mišių grafiko matyti, kad mišios kartą į mėnesį vyko latvių-vokiečių kalbomis, atskirai konfirmacijos latvių ir vokiečių kalbomis[9] (aptarnavo kun. Teodoras Kupferis). Jis taip pat rūpinosi Šiaulių vokiečių vidurinės mokyklos atidarymu 1922 m., buvo jos direktoriumi ir mokytoju[10].


Pirmosios Šiaulių bažnyčios vieta iki šiol buvo nenustatyta. Alkiškių ELB archyve (AELBA) saugomas 1800 m. rugsėjo 15 d. dokumento nuorašas apie grafo Zubovo valdytojo Povilo Semionovo (Motiejaus) dovanojamą sklypą su mūriniu pastatu Fabrikų g. (dab. Vilniaus). Nurodoma jį esant trečiu kairėje pusėje nuo Mintaujos plento ir Fabrikų g. sankryžos: na Fabrycznoy ulicie kamieney dom jeduczy ot Mitawy po lewey storonie ot uhła tretij[11]. Tai galėtų būti pastatas dab. Vilniaus g. 136. Čia 2006 m. atliekant archeologinius tyrinėjimus, po akmenų grindiniu, prie pastato pamato, buvo aptiktas tiksliau nedatuotas moters kapas[12]. Kapavietės įrengimo aplinkybės nėra aiškios, tačiau gali būti siejama su šioje vietoje buvusiais liuteronų maldos namais. Kaip galėjo atrodyti dovanotas namas byloja ŠAM saugoma XX a. pradžia datuojama nuotrauka[13]. Tokie tipiniai mūriniai barokinio stiliaus namai tarp 1765–1780 m. buvo statomi ne tik Šiauliuose (neišliko), bet ir Gardine (išliko), Tyzenhauzų valdytuose Pastovyse (dab. Baltarusija, išliko). Minėtas pastatas maldos namams tarnavo iki pat naujos bažnyčios pastatymo XIX a. viduryje. Šiaulių miesto 1860 m. plane šioje vietoje pažymėta laikina pravoslavų cerkvė[14].


Liuteronų bendruomenei Šiaulių apskr. augant iškilo poreikis naujų bažnyčių statybai. Naujai paskirtas kunigas Aleksandras Davidas Emanuelis Distonas (Alexander David Emanuel Diston, 1805–1905/1842–1895) netrukus ėmėsi darbų. Per trumpą laiką: 1848 m. iškilo Joniškio, 1848–1850 m. – Žagarės (Senojoje), 1851–1854 m. – Šiaulių ir 1860–1865 m. – Alkiškių mūrinės liuteronų bažnyčios[15]. Šiaulių bažnyčios projektas buvo patvirtintas Sankt Peterburge (saugomas Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge), kertinis akmuo pašventintas 1851 m. gegužės 24 d., oficialiai 1854 m. gruodžio 21 d. pašventino Kuršo general-superdintendentas Karlas Liudvikas Vilpertas[16] (1842–1861, Carl Ludwig von Wilpert, 1786–1861)[17]. Bažnyčios statybą aukomis rėmė Šiaulių smuklininkas Karlas Noltegė (1836 m., 1500 rub.), Volanskis (100 rub.), vaistininkas Šeferis, 1848 m. sklypą naujos bažnyčios statybai tos pačios Fabrikų gatvės (dab. Vilniaus) gale dovanojo sutuoktiniai Balhauzai iš Šiaulių, už 550 rub. buvo parduotas senasis pastatas aludariui Hiršai Markusui Hurvicui, parapijiečiai papildomai surinko lėšų ir statybinių medžiagų už 1000 rub. Tad viso buvo surinkta virš 4000 rub. Be to Juknaičių dvaro savininkas baronas Julius fon der Roppas (Julius Carl George von der Ropp, 1811–1877, Pakruojo dvaro savininko, kolekcininko Teodoro sūnus[18]) į statybvietę pristatė 500 t (?) kalkių, 60 tašytų rastų, šias medžiagas dovanojo Lygumų dvarininkė Boufal[19].


Kun. T. Kupferis (*1869/1904–1941) taip aprašo naujosios Šiaulių bažnyčios atsiradimą: „Šiaulių parapija irgi neturėjo tinkamos patalpos pamaldoms. Turimas namas buvo mažas, tamsus ir priaugusi parapija jame netilpo. 1848 m. ponai Balhausai dovanojo sklypą bažnyčiai statyti dabartinėje Vilniaus g-vėj. Parapija labai susidomėjo šituo reikalu ir aukojo apie 1000 rublių grynais pinigais ir statybos medžiagas. Seni namai buvo parduoti. 1854 m. komisija priėmė naujai pastatytą bažnyčią. 1855 m. divizijos generolo Korfo įsakymu buvo surinkta tarp jo divizijos karininkų pinigų vargonams, kurie tais metais bažnyčioje buvo pastatyti“[20].


Kun. E. Distonas rašo: „Nors parapijai Šiauliuose priklausė Semionovo dovanotas namas, kur buvo laikomos mišios, tačiau pastatas buvo senas, o patalpos buvo ant tiek tamsios, kad apsiniaukusią dieną tik prie lango sėdintys galėjo skaityti, nekalbant apie tai, kad langai buvo žemai, gatvės praeiviai uždengdavo pusę lango. [...] Po to kai buvo suvežtos visos statybinės medžiagos ir iš Sankt Peterburgo gautas patvirtintas projektas 1851 m. gegužės 24 d. buvo pašventintas mūsų bažnyčios pamatinis akmuo sutuoktinių Balhauzų dovanotame sklype. Statybos darbai vyko sklandžiai pagal numatytą planą ir 1854 m. gruodžio 21 d., po to kai pastatą priėmė Kauno statybos komisija, naująją mūrinę bažnyčią pašventino Kuršo general-superintendentas ponas Vilpertas. 1855 m. bažnyčioje iš suaukotų lėšų, kurių rinkimą tarp savo divizijos karininkų organizavo generolas fon Korfas, įrengti gražūs vargonai su 6 registrais, juos įrengė meistras Hermanas iš Liepojos“[21] [vertimas iš latvių kalbos E.V.].


Vėliau bažnyčia ne kartą buvo remiama mecenatų, remontuojama, tvarkoma teritorija. 1857 m. tas pats baronas Julius von der Roppas padovanojo 12 giesmynų[22]. 1870 m. pavasarį sklypas atitvertas lentų tvora[23]. 1879 m. bažnyčia kapitaliai suremontuota: uždengtas naujas gontų stogas, iš vidaus ir lauko naujai pertinkuota, perdažytas altorius, choro baliustrada, suolai, langai, durys, vargonai[24]. 1885 m. perdažyta išorė ir vidus, taisytas prakiuręs gontų stogas[25]. 1888 m. bažnyčia įsigijo paauksuotą metalinį sietyną, šventoriaus tvora pertvarkyta – nuo gatvės pusės [Vilniaus] pastatyti mūriniai stulpai, dengti skarda, tarpai sujungti lentine tvora, įrengti metaliniai varteliai. Taip pat Šiaulių geležinkelio stoties viršininko žmona Alvynė Fibė padovanojo Šiaulių bažnyčiai didelį sidabro-platinos krikšto indą su citata iš Biblijos: „Leiskit vaikelius pas mane, netrukdykite, nes jiems priklauso Dievo karalystė“, indo vidinėje pusėje, ant dugno buvo pavaizduota Apvaizdos akis (Vorbestimung), po ja spinduliuose sklendžiantis balandis[26]. 1891 m. senoji tvora pakeista nauja[27].


1937 m. Šiaulių turgus buvo perkeltas į naują vietą, dab. Vilniaus ir Žemaitės g. sankryžoje, greta Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios. 1944 m. rugpjūčio mėn. darytose aeronuotraukose[28] matyti, kad per karą ši Šiaulių miesto dalis su bažnyčia lyginant su likusia centrine dalimi nenukentėjo, tik sienos buvo išvarpytos kulkų. Bažnyčia 1944 m. dar funkcionavo (kun. dr. Darius Petkūnas nurodo, kad 1944 m. rugpjūčio 30 d. dar veikė[29], tikriausiai, pasak tyrėjo, ji buvo uždaryta 1944 m. pabaigoje arba vėliausiai 1945 m. rudenį, pasak kitų šaltinių uždaryta 1944 m.[30]), buvo suremontuota. Joje po uždarymo buvo įkurtas karinis sandėlis. 1947 m. rugsėjo 5d. Šiaulių miesto DŽDT sprendimu bažnyčios pastatas buvo perduotas priešlėktuvinės apsaugos tarnybai. 1951 m. pastatas perduotas Šiaulių m. komunaliniam skyriui, namų ūkio valdybai, Namų valdybai Nr. 1. 1954 m. sausio mėn. 19 d. pastatas perduotas į LTSR  Kultūros ministerijos „Aušros“ muziejaus balansą (pasak kitų šaltinių, 1950 m. rugpjūčio 11 d. – 1958 m. joje buvo perkelti Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondai[31]). 1954 m. balandžio mėn. 20 d. priimtas sprendimas bažnyčios pastatą ir aplink jį esantį žemės sklypą perduoti Valstybinei prekybai, universalinės parduotuvės statybai. 1960 m. pradėjus statybos darbus Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčia buvo nugriauta (toks pat likimas ištiko ir buv. parapijos Joniškio, Žagarės maldos namus). Kadangi parapija nebeturėjo bažnyčios, pamaldos vyko rusų pravoslavų cerkvėje iki 1991 m.[32]


Parapijai priklausiusį 5,75 ha žemės sklypą su trobesiais šalia Tilžės gatvės (Tilžės g. 270 ) sovietų valdžia nacionalizavo. Šalia šios žemės buvo senos liuteronų kapinės, kurios po karo buvo labai nuniokotos[33].


Artėjant frontui 1944 m. Vismantų kaimo parapijiečiai (P.T.) gelbėjo Šiaulių ir Radviliškio liuteronų bažnyčių turtą – į kaimą buvo išvežti altoriaus balti uždangalai, 2 balto metalo (teigiama, kad sidabrinės) žvakidės, sidabro taurė, vargonėliai. Visa tai kurį laiką 1944–1958 m. tarnavo parapijiečių T. namuose atliekant apeigas (mišios, krikštas, konfirmacija, išpažintis) atvykus kunigui Jonui Degiui (Jānis Deģis, 1896–1973/1942–1958), vėliau perduota J.B. (tolesnis likimas nežinomas)[34].


Istorinių, kartografinių (Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge saugomas sudarytas projektas[35]), ikonografinių duomenų apie Šiaulių bažnyčią yra pakankamai. Skirtingai nei Joniškio bažnyčios atveju, čia turima daugiau vaizdų iš išorės (kaip ir Žagarės atveju). Geriau dokumentuota tik nepakitusi Alkiškių bažnyčia, kuri kartu su gerokai pakeistomis buv. Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapijos Mažeikių, Radviliškio maldos namais pasiekė mūsų dienas. Šiaulių bažnyčia iškilo ant nedidelės kalvelės terasos (besileidžiančios ŠV kryptimi, HAbs 127→123 m, žemiau buvo įrengta naujoji turgavietė). Ji buvo atitverta medine tvora su plytų mūro stulpais (1888 m.), patenkama per metalinius vartelius (1888 m.) nuo Vilniaus g. ir Aušros al., šventoriuje būta medinės karkasinės konstrukcijos varpinės, teritorija XX a. pirmojoje pusėje buvo apaugusi vešliais lapuočiais medžiais.


Pastatas priskirtinas istorizmo stiliui, buvo ištęsto stačiakampio plano, orientuotas ŠR–PV kryptimi, mūrinėmis tinkuotomis sienomis, kuklaus dekoro – pastato kampai ir šoniniai fasadai dekoruoti piliastrais (po 2), profiliuotais karnizais, langai – aukšti, pusapvalės arkos formos. Durų būta galiniuose fasaduose, jų angos – pusapvalės arkos formos, dvivėrės, filinginės, kukliai dekoruotos tekintomis apskritomis detalėmis, virš jų – pusapskritimio formos langas, palėpės apšvietimui virš durų įrengti papildomi apskriti langai, skliautai dekoruoti profiliuotu karnizu. Abejus frontonus užbaigė nedideli bokšteliai su kryžiais. Stogas – dvišlaitis, XIX a. buvo dengtas gontais, o XX a. – skarda.


Ernestas Vasiliauskas │2020 06 25
[1] Žr.: Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, kuru iesācis rakstīt 1866. gadā Šauļu evanģeliski-luteriskais aprinķa mācītājs Aleksandrs Dāvids Emanuels Distons, tolaik draudzes mācītājs, [Uz Eltišķu ev. lut. latviešu draudzes mācītāja G. Rauskiņa ierosinājumu un lūgumu šo hroniku no oriģināla vācu valodas latviešu valodā tulkojis mācītājs Haralds Kalniņš. Rīga, 1961. gadā, l. 2, 4–5 [mašinraštis su tarpais – neatšifruotais vietovardžiais, asmenvardžiais tekste (juos galima iš dalies rekonstruoti iš žemiau minimų kitų šios kronikos variantų, tačiau ir šie dažnai užrašyti su klaidomis) saugomas AELBA (kopija – KU BRIAI skaitmeniniame moksliniame archyve, originalas vokiečių kalba neaptiktas, jos likimas jau XX a. 10-tame deš. nežinomas, nesėkmingai 2019 m. ieškota Latvijos nacionalinės bibliotekos H. Kalninio (1911–1997) fonde, Lietuvos ELB konsistorijoje, 2020 m. – LVIA, LVVA, Latvijos ELB konsistorijos archyve]; Skudra Ž., Bilēķu novada vēsture, 1994 [rankraštis saugomas Vadakstės pag. bibliotekoje, https://vadakstesmantojums.saldus.lv/index.php/gramata, prieiga per internetą, žr. 2020-05-23]; Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika, kurią pradėjo rašyti 1866 metais Šiaulių krašto evangelikų liuteronų tuometinis kunigas Aleksandras Davidas Emanuelis Distonas, [H. Kalninio vert. į latvių k., parengė ir vertė E. Laiconas]. Kaunas, 2006, p. 4, 6.


[2] Düna Zeitung, Inland, 1892.06.23, p. 1; Düna Zeitung, Kurland. Der Pastor Julius Grosse, 1904.01.03, Beilage zur „Düna Zeitung“ Nr. 2 vom 3. (16.) Januar 1904.


[3] 1918 m. siunčiamų raštų knyga, AELBA, p. 15–16.


[4] [Kupfer Th., Švageris E.], Alkiškių evangelikų liuteronų parapija (1861–2001), parengė E. Laiconas. Tauragė, 2001, p. 20.


[5] Busch G. H., Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Kurland. St. Petersburg , 1862, S. 442.


[6] Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Kurland. St. Petersburg, 1909, B. I., S. 251.


[7] 1918 m. siunčiamų rastu knyga, AELBA, p. 16.


[8] 1918 m. siunčiamų rastu knyga, AELBA, p. 16.


[9] ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 2.


[10] Kaubrys S., Tamošaitis M., Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų. Metmenys tapatybės istorijai. Vilnius, 2013, p. 207, 209, 216, 226.


[11] ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 3.


[12] Vasiliauskas E., 2006-2007 m. tyrinėjimai Tilžės g. 136 Šiauliuose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 346.


[13] ŠAM, IK-F-2452.


[14] ŠAM, I-Pg 2645.


[15] Düna Zeitung, Inland, 1892.06.23, p. 1; Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Kurland. St. Petersburg, 1909, B. I., S. 250.


[16] Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 26–27; Skudra Ž., Bilēķu novada vēsture. 1994; Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika, p. 28–29.


[17] Kallmeyer O., Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga, 1910, S. 734–735.


[18] Stavenhagen O., [1944]. Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. (Herausgegeben von Verbänden des livländischen, estländischen und kurländischen Stammadels). O. Stavenhagen, heraus. Bd. 2. Teil: Kurland: Lieferung 9.–12. 1930–1944. Görlitz, p. 938.


[19] AELBA, Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika..., l. 26.


[20] AELBA, Šiaulių apskr. parapijos gaunami raštai ir kiti dokumentai. Archiv des ev.-luth. Pfarramtes der Gemeinde Schaulen-Moscheiki / Akte Nr. 4. Rundschreiben des Ev.-luth. Konsistorium in Litauen. Begonnen: 19. IV. 1920 / Beendet…, l. 175.


[21] AELBA, Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika..., l. 26–27.


[22] Ibid, l. 30.


[23] Ibid, l. 31.


[24] Ibid, l. 32.


[25] Ibid, l. 33.


[26] Ibid, l. 34.


[27] Ibid, l. 35.


[28] LCVA, NARA, RG 373, GX-2687-A-SD, 574; GX-3888-B-SD, 840.


[29] Petkūnas D., Lithuanian Lutheran Church During World War Two. Klaipėda, 2015, p. 216.


[30] Misevičius J., Religinio gyvenimo suvaržymai, Šiaulių miesto istorija, 1940–1995, sud. J. Sireika. Šiauliai, 2007, p. 158.


[31] B. Salatkienė, Šiaulių „Aušros“ muziejus. Šiauliai, 1993, p. 16; Misevičius J., Religinio gyvenimo suvaržymai, p. 158; Šiukščienė V., Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių miesto istorija, 1940–1995, sud. J. Sireika, Šiauliai. 2007, p. 223.


[32] Šiaulių krašto evangelikai [prieiga per internetą, žiūrėta 2020-05-25, http://www.sventas.lt/istorija-siauliai/?fbclid=IwAR2sxOQxCMFbHWTCsUd3uZqyR5tG9RFxwdtMlcoZgJXN6CVxAUNTyRbf7hE].


[33] Ibid.


[34] Interviu su A.I. (Elėja, Latvija), 2020-05-23.


[35] РГИА, f. 446, ap. 20, b. 2.


Šiaulių 1860 m. plano fragmentas. Dabartinė Vilniaus gatvė. Nr. 2 – senoji liuteronų bažnyčia, laikina pravoslavų cerkvė, Nr. 3 – naujoji liuteronų bažnyčia. ŠAM, I-Pg 2645.
Šiaulių 1860 m. plano fragmentas. Dabartinė Vilniaus gatvė. Nr. 2 – senoji liuteronų bažnyčia, laikina pravoslavų cerkvė, Nr. 3 – naujoji liuteronų bažnyčia. ŠAM, I-Pg 2645.
Šiaulių 1902 m. plano fragmentas. Didžiojoje Kalėjimo g. Nr. 3 – liuteronų bažnyčia. Senosios bažnyčios vieta kvartale Nr. 32. Iš leidinio: Памятная книжкѣ Ковенской губернiи на 1903 годъ, Ковна, 1902 [priedas]. ŠAM, I-R 3046.
Šiaulių 1902 m. plano fragmentas. Didžiojoje Kalėjimo g. Nr. 3 – liuteronų bažnyčia. Senosios bažnyčios vieta kvartale Nr. 32. Iš leidinio: Памятная книжкѣ Ковенской губернiи на 1903 годъ, Ковна, 1902 [priedas]. ŠAM, I-R 3046.
Kuršėnų g. ir liuteronų bažnyčios aplinka. Šiaulių 1928 m. plano fragmentas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1094.
Kuršėnų g. ir liuteronų bažnyčios aplinka. Šiaulių 1928 m. plano fragmentas. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1094.
Šiaulių senosios ELB vieta Vilniaus g. (tarp dab. Tilžės ir Vasario 16 g.) ir XVIII a. antrosios pusės gyvenamasis namas dvišlaičiu stogu. ŠAM, IK-F-2452.
Šiaulių senosios ELB vieta Vilniaus g. (tarp dab. Tilžės ir Vasario 16 g.) ir XVIII a. antrosios pusės gyvenamasis namas dvišlaičiu stogu. ŠAM, IK-F-2452.
Šiaulių ELB, iš ŠR. Kosto Cerpinskio nuotr., apie 1925 m., ŠAM, IK-F 91.
Šiaulių ELB, iš ŠR. Kosto Cerpinskio nuotr., apie 1925 m., ŠAM, IK-F 91.
 Šiaulių ELB, iš PV, XX a. 4 deš. ŠAM, F-IF 698.
Šiaulių ELB, iš PV, XX a. 4 deš. ŠAM, F-IF 698.
1941 m. gegužės 1-osios iškilmės naujojoje turgavietėje, Šiauliuose. Liuteronų bažnyčia ant kalvelės. ŠAM, T-N 2533.
1941 m. gegužės 1-osios iškilmės naujojoje turgavietėje, Šiauliuose. Liuteronų bažnyčia ant kalvelės. ŠAM, T-N 2533.
Šiaulių naujosios ELB vieta ir aplinka iš paukščio skrydžio 1944 m. rugpjūčio 27 d. LCVA, NARA, RG-373, GX-2888-B-SD, 840.
Šiaulių naujosios ELB vieta ir aplinka iš paukščio skrydžio 1944 m. rugpjūčio 27 d. LCVA, NARA, RG-373, GX-2888-B-SD, 840.
Pergalės minėjimas 1945 m. naujojoje Šiaulių turgaus aikštėje. Liuteronų bažnyčia ant kalvelės. Stasio Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 14331.
Pergalės minėjimas 1945 m. naujojoje Šiaulių turgaus aikštėje. Liuteronų bažnyčia ant kalvelės. Stasio Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 14331.
Šiaulių ELB iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17330
Šiaulių ELB iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17330
Šiaulių ELB ant kalvelės, iš PV, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17584.
Šiaulių ELB ant kalvelės, iš PV, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17584.
Šiaulių ELB ant kalvelės, iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17586.
Šiaulių ELB ant kalvelės, iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17586.
Šiaulių ELB ant kalvelės ir daržai, iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17589.
Šiaulių ELB ant kalvelės ir daržai, iš ŠR, tarp 1945–1950 m. S. Ivanausko nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 17589.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčia tarp universalinės parduotuvės ir daugiabučio, apie 1960 m. Alberto Kiviliaus nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 20144.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčia tarp universalinės parduotuvės ir daugiabučio, apie 1960 m. Alberto Kiviliaus nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 20144.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčia, apie 1960 m. Alberto Kiviliaus nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 20147.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčia, apie 1960 m. Alberto Kiviliaus nuotr., ŠAM, Neg. Nr. 20147.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčios interjero fragmentas tarp 1950–1957 m. ŠAM, T-N 1210.
Šiaulių buv. liuteronų bažnyčios interjero fragmentas tarp 1950–1957 m. ŠAM, T-N 1210.
Dab. Šiaulių prekybos namai – buv. liuteronų bažnyčios vieta. E. Vasiliausko nuotr., 2020 m.
Dab. Šiaulių prekybos namai – buv. liuteronų bažnyčios vieta. E. Vasiliausko nuotr., 2020 m.
Dab. Šiaulių prekybos namai – buv. liuteronų bažnyčios vieta. E. Vasiliausko nuotr., 2020 m.
Dab. Šiaulių prekybos namai – buv. liuteronų bažnyčios vieta. E. Vasiliausko nuotr., 2020 m.